Maula Ali AlaihisSalam ka Zikr e Jameel 2

“Hazrat Saad bin Abi Waqqas Radiallahu anhoo bayan karte hain ke Huzoor Nabi Akram ﷺ ne Gazwa-e-Tabook ke mauqe par Hazrat Ali AlaihisSalam ko Madina me (apna naaib E- banakar) choda to Hazrat Ali AlaihisSalam ne arz kiya: “Ya RasoolAllah! Kya Aap mujhe aurto aur bachho me piche chode jaarahe hain?’ Aap ﷺ ne farmaya: “Kya tum is baat par raazi nahi ke Mere sath tumhari wahi nisbat ho jo Hazrat Haroon AlahisSalam
ki Hazrat Musa AlahisSalam se thi, albatta Mere baad koi Nabi nahi hoga.”

Ye Hadees Muttafaq Alaih hai aur Mazkura alfaz Muslim ke hain.

Hazrat Zir ibne Hubaish Radiallahu anhoo riwayat hai ke Hazrat Ali AlaihisSalam ne
farmaya: “Qasam hai us Zaat ki jisne daane ko phada (aur usse anaaj aur nabataat ugaaye) aur jisne jaandaaron ko paida kiya! Huzoor Nabi Akram ﷺ ka mujhse ahad hai ke Mujhse sirf Momin he Muhabbat karega aur sirf
munafiq he mujhse bugz rakhega.” Is Hadees ko Imam Muslim, Nasai aur Ibne Hibban ne Riwayat kiya hai.

Hazrat Ali AlaihisSalam se marvi hai ke Aapne bayan kiya aur farmaya: Huzoor Nabi Akram ﷺ ne mujhse ahad farmaya:'(Ay Ali!) Momin he tujhse muhabbat karega aur munafiq he Tujhse bugz rakhega.” Is Hadees ko Imam Tirmizi ne riwayat kiya aur farmaya: Ye Hadees Hasan
Saheeh hai.

Hazrat Umme Salma SalamUllahAlaiha farmati hain ke Huzoor Nabi Akram ﷺ farmaya karte they ke koi munafiq Ali se muhabbat nahi karsakta aur
koi momin usse bugz nahi rakh sakta.”
Isey Imam Tirmizi, Abu Ya’ala, aur Tabrani ne riwayat kiya hai. Imam Tirmizi ne
farmaya: Ye Hadees Hasan gareeb hai.

Hazrat Abu Saeed Khudri Radiallahu anhoo se marvi hai ke hum Ansaar log, munafiqeen ko unke Hazrat Ali AlaihisSalam ke saath bugz ki wajah se pehchante they.” Is Hadees ko Imam Tirmizi, Ahmed aur Abu Nuaim ne riwayat kiya hai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s