ROZE KI HAQEEQAT

ROZE KI HAQEEQAT

Roze ki haqeeqat rukna hai aur puri tareeqat isme pinha hai. Roze ka adna darja bhuke rahna hai kyunki bhuka rahna zameen par khuda ka ta’aam hai. Bhuke rahne ko shariyat aur aql dono pasand karte hain.

Ruke rahne ke sharayat bahut hain. Maslan me’ade ko khane pine se roke rakha, aankh ko shahwani nazar, kaan ko geebat sunne, zuban ko behuda aur fitna angrez baaton krne aur jism ko dunyabi aur mukhaalfate hukme ilahi se roke rakhna roza hai. Jab banda un tamam sharayat ki pairwi karega tab woh haqeeqatan rozedaar hoga.

Isliye rozedaar ko laazim hai ki apne hawason ko kaabu men rakhe taaki mukhaalifat ke mukaabla me muwafiqat ka huzur ho aur woh sahih maane men rozedaar ho warna khane peene ka roza to bachhe bhi rakh lete h aur budhi auraton bhi rakhti hai halanki roza ka haqeeqi maqsad nafshani khwahish aur dunyabi khel kud se bachna hai kyunki haq tala farmata hai kya humne paigambaron ke jismon ko aisa nahi banaya ki woh khana na khaye aur farmata kya tum yeh gumaan krte ho ki humne tumhe bekar paida kiya ? Mtlb yeh hai ki humne har tabiyat ko khane ka hajatmand banaya aur har makhluq ke liye iski khatir hila bahana paida farmaya. Lihaza rukna to khel kud aur haraam chizon se chahiye na ki halal chizon ke khane se (Kashful Mahjub)

Baaz ulmaye kiraam ne farmaya ki kitne hi rozedaar roze ke begair aur kitne hi beroza, rozedaar hote hai. Roza na rakhne ke bawajud rozedaar wo shakhs hai jo apne aaza ko gunahon se bachata hai, agarche wo khata peeta bhi hai aur roza rakhne ke bawajud beroza wo shakhs hai jo bhuka aur pyasa apne aaza ko khuli chhutti deta hai (Ihya ul uloom jild 1)

Isliye Huzur Nabiye Kareem Mohammad (S.A.W) ne farmaya – Kitne hi rozedaar hai jinko apne roze se bhuk aur pyas ke siwa kuch hasil nahi hota (Sunan ibn Maza)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s