Maula Ali AlaihisSalam ka Zikr e Jameel 6


Hazrat Jumai ibne Umar at-Tamimi Radiallahu anhoo se marvi hai ke mai apni khala ke saath Hazart Aisha SalamUllahAlaiha ki khidmat me haazir hua to maine unse pucha:

Logon me Huzoor Nabi Akram ﷺ ko sabse zyada mehboob kaun tha?’Aapne farmaya: “Hazrat Fatima AlahisSalam’. Fir kaha gaya: ‘Aur mardon me se (Kaun sabse zyada mehboob tha)?’ Aapne farmaya: ‘Unke Shohar, agarche mujhe unka zyada roze rakhna aur zyada qiyam karna malum
nahi’.

Is Hadees ko Imam Tirmizi, Hakim aur Tabrani ne riwayat kiya hai. Imam Tirmizi ne farmaya: Ye Hadees Hasan Gareeb hai. Imam Hakim ne farmaya: Is Hadees ki sanad Saheeh hai.

Hazrat Buraidah Radiallahu anhoo se riwayat hai ke Huzoor Nabi Akram ﷺ ko auraton me sabse zyada mehboob Apni Sahibzaadi Hazrat Fatima AlahisSalam thin aur mardon me se sabse zyada mehboob Hazrat Ali AlaihisSalams they.”

Is Hadees ko Imam Tirmizi, Nasai aur Hakim ne riwayat kiya hai. Imam Tirmizi ne farmaya: Ye Hadees Hasan Gareeb hai. Imam Hakim ne farmaya: Is Hadees ki sanad Saheeh hai.

Hazrat Ali AlaihisSalam se marvi hai ke Huzoor Nabi Akram ﷺ ne farmaya: ‘ Mai Hikmat ka ghar hun aur Ali uska darwaza hai’.”

Is Hadees ko Imam Tirmizi, Ahmed, Abu Nuaim ne riwayat kiya hai.

Hazrat Abdullah ibne Abbas Radiallahu anhoo bayan karte hain ke Huzoor Nabi Akram ﷺ ne farmaya: ‘Mai ilm ka shehar hun aur Ali AlahisSalam uska darwaza hai. Lihaza jo is shehar me daakhil hona chahta hai usey chahiye ke wo is
darwaze se aaye’.” Is Hadees ko Imam Hakim ne riwayat kiya aur farmaya: Ye Hadees
Saheeh ul-Isnaad hai.

Ek riwayat me Hazrat Ali AlaihisSalam ne farmaya:’ Mai Quran ki har aayat ke baareme janta hun ke wo kiske bare, kis jagah aur kis par naazil hui.Beshak Mere Rab ne mujhe bahot zyada samjh wala dil aur faseeh zuban
ata farmayi hai.”

Isey Imam Abu Nuaim aur ibne Saad ne riwayat kiya hai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s