Maula Ali AlaihisSalam ka Zikr e Jameel 4

Hazrat Abu Hazim Radiallahu anhoo bayan karte hain ke ek aadmi ne Hazrat Sahal bin Saad Radiallahu anhoo se shikayat ki ke falan shaks Ameer-e-Madinah Hazrat Ali AlaihisSalam ko mimbar par baith kar bura bhala kehta hai. Unhone daryaft kiya: Aakhir wo kehta kya hai?’ Usne kaha ke wo Unhe ‘Abu Turab’ kehta hai. Aap ye sunkar hans pade aur farmaya: ‘Khuda ki Qasam! Unka ye naam to Huzoor Nabi Akram ﷺ ne rakha hai aur khud Unhe koi naam is naam se zyada mehboob nahi’.”

Ye Hadees Muttafaq Alaih hai. (Yaani Sahih Bukhari aur Sahih Muslim dono me aayi hai)

Hazrat Abdullah ibne Mas’ood Radiallahu anhoo riwayat karte hain ke Huzoor Nabi Akram ﷺ ne farmaya: ‘Allah Ta’aala ne mujhe hukm diya hai ke Mai Fatimah AlaihisSalam ka nikah Ali AlaihisSalam se kardun‘.” Is Hadees ko Imam Tabrani ne riwayat kiya hai. Aur Imam Haisami ne farmaya: Is Hadees ke rijaal sikaah hain.

Ek riwayat me Hazrat Abu Abdurr-Rahman (Abdullah bin Ahmed bin Muhammad bin Hanbal) bayan karte hain ke maine apne waalid (Imam Ahmed bin Muhammad bin Hanbal) ki kitab me unki haath ki likhi tehreer me ye (alfaaz) paaye: Huzoor Nabi Akram ﷺ ne Sayyeda Fatima AlahisSalam se
farmaya: ‘Kya Tum is baat par raazi nahi ke maine Tumhara Nikah Apni ummat me sabse pehle Islam laane waale, sabse zyada ilm waale aur sabse
zyada burdbaar shakhs se kiya hai’.’ Is Hadees ko Imam Ahmed, Abdur-Razzaq aur Tabrani ne riwayat kiya hai. Aur
Imam Haisami ne farmaya: Is Hadees ke rijal sikaah hain.

“Hazrat Jabir Radiallahu anhoo se marvi hai ke Huzoor Nabi Akram ﷺ ne gazwa-e-Taif ke mauqe par Hazrat Ali AlaihisSalam ko bulaya aur unse sargoshi ki, log kehne lage aaj Aap ﷺ ne apne chachazaad bhai ke sath kaafi der tak sargoshi ki. To Aap ﷺ ne farmaya: ‘Maine nahi ki, balke khud Allah ne ussey sargoshi ki’.”

Is Hadees ko Imam Tirmizi, ibne Abi Aasim aur Tabrani ne riwayat kiya hai. Aur

Imam Tirmizi ne farmaya: Ye Hadees Hasan Gareeb hai.

“Hazrat Abu Saeed Khudrai Radiallahu anhoo se marvi hai ke Huzoor Nabi Akram ﷺ ne
pa farmaya: Ay Ali! Mere aur Tumahare alawa kisike liye jaaiz nahi ke haalat-e-janabat me is Masjid me rahe’. Is Hadees ko Imam Tirmizi, Bazzaar aur Abu Ya’ala ne riwayat kiya hai. Imam

Tirmizi ne farmaya ye Hadees Hasan Gareeb hai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s