Mere Jism ka ek Hissa

Aaj Unki Yaum-e-Shahadat hai Jinke Baare me Aaqa SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Farmaya

Sayyed Ali bin Shahaab Hamdani ne Paigambar-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam se naqal kiya hai ke Aapne farmaya:
“Bahot jald Mere Jism ka ek Hissa Kharasaan me Dafan hoga. Jisko bhi zyada gussa aata ho aur wo Aapki Ziyarat karega to Khuda Wande Aalam uske gusse ko dur kardega aur jo gunahgar bhi Unki Ziyarat karega Rabb-e-Kainat uske gunaho ko baksh dega.” (1)

Hamwini ne apni sanad ke saath Rasool e Khuda SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam se naqal kiya hai ke Aapne farmaya:

“Bahot jald Mere Jism ka ek Hisse ko Khurasan me Dafan kiya jaayega. Jo momin bhi Unki Ziyarat karega uspar Allah Rabbul Izzat Bahisht (Jannat) ko Wajib kardega aur us ke jism par Jahannam ki aag ko haram kardega.” (2)

1.Mawaddat al Qurba page 140,
Yanabi al Mawaddah page 365

  1. Faraid al Simtain, 2/188, Hadees no 465

Us Hasti ka Naam hai Imam Ali Raza Alaihissalam! Imam Jafar Sadiq Alaihissalam ke Pote!

Aapka Roza Mashhad, Iran me hai!

Ye Ahle Sunnat ki kitabe hain shio ki nahi. Imam Ali Raza Alaihissalam ki Bargah Ziyarat ke Fazaeel me aur bhi riwayaten hain aur Muhaddiseen bhi bade adab aur aajzi ke saath Aapki Ziyarat keliye hazir hote they.

Allahumma Salli Ala Sayyedina Muhammadiw wa Ala Aale Sayyedina Muhammad

SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s