Maula Ali AlaihisSalam ka Zikr e Jameel 1

Hadith e Nabi Pakﷺ

Parwardah Nabi Hazrat Umar ibne Abi Salma Radiallahu anhoo se riwayat hai ke jab Huzoor Nabi Akran par Hazrat Umme Salma Radiallahu anhoo
ke ghar me ye Aayat-e-Mubarak “Ay Ahle Bait! Allah to yehi chahta hai ke tumse (har tarah) ki aaludgi dur karde aur tumhe khoob paak wa saaf karde” naazil hui. To Aap ﷺ
Hazrat Fatima AlahisSalam Hazrat Hasan AlahisSalam aur Hazrat Hussain AlahisSalam ko bulaya aur ek chadar me dhaanp liya. Hazrat Ali AlaihisSalam Huzoor Nabi Akram ﷺ ke piche they.jispar siyah uoon ke kajawon ke naqsh bane hue they. Hazrat Hasan ibne Ali aaye to Aapne ne Unhe us chadar me daakhil farma liya, fir Hazrat Hussain aaye aur unke saath chadar me daakhil hogaye, Fir Sayyeda Fatima AlahisSalam Aayin to Aap hip ne Unhe bhi Chadar me daakhil farma liya, fir Hazrat Ali AlaihisSalam Aaye to Aap tup ne unhe bhi chadar me daakhil farma liya. Fir Aap ne ye aayat-e-mubaraka padhi: “Ay Ahle Bait! Allah to yehi chahta hai ke tumse (har tarah) ki aaludgi dur karde aur tumhe khoob paak wa saaf karde.” Aap ne unhe bhi kamli me dhanp liya, fir farmaya: Ilahi! Ye Meri Ahle Bait hain, Inse har aaludgi ko dur karde aur inhe khob paak wa saaf farma de.”

Is Hadees ko Imam Tirmizi aur Imam Haakim ne isi ki misl riwayat kiya hai. Aur Imam Haakim ne farmaya: Ye Hadees Imam Bukhari ki Sharait par Saheeh hai.

Is Hadees ko Imam Muslim, Ibne Abi Shaiba aur Ahmed ne riwayat kiya hai.

Ek riwayat me Hazrat Anas bin Maalikun se marvi hai ke Peer ke din Huzoor Nabi Kareem ﷺ ke baysat hui aur Mangal ke din Hazrat Ali ne Namaz padhi.” Is Hadees ko Imam Tirmizi aur Haakim ne riwayat kiya aur farmaya: Iski Sanad
Saheeh Hai.

“Hazrat Saad bin Abi Waqqas it is bayan karte hain ke maine Huzoor Nabi Akram ﷺ ko farmate hue suna jab Aap ki baaz gazvaat me Hazrat Ali AlaihisSalam ko piche (Madina Munawwarah me) chod diya to Hazrat Ali AlaihisSalam ne arz kiya: : ‘Ya Rasool Allah! Aapne mujhe aurton aur bachon me piche chod diya hai?’ To Huzoor Nabi Akram ﷺ Hazrat Ali AlaihisSalam se farmaya: ‘Kya tum is baat par raazi nahi ho ke tum mere liye aise ho jaise Musa AlahisSalam ke liye Haroon AlahisSalam they, albatta mere baad koi Nabi nahi hoga.’ Aur Gazwa-e-Khaibar ke din maine Aap these ye suna ke ‘Kal mai us shakhs ko jhanda dunga jo Allah aur Uske Rasool ﷺ muhabbat karta hai, aur Allah aur Uska Rasool usse
muhabbat karte hain.’ So humsab us sa’adat ke husool ke intezar me they.
Aap ﷺ ne farmaya: ‘Ali ko mere paas laao, Hazrat Ali ko bulaya gaya, us waqt wo aashob chasm me mubtala they, Aap on ne unki Aankhon me Luaab Dahan daala aur unhe jhanda ata kiya. Allah Ta’aala ne unke haath par khaibar fatah kardiya. Aur jab ye Aayat Naazil hui: “Aap farma dijiye aao hum арпе beton ko bulayen aur tum apne beton ko bulao.” Hazrat Fatima AlahisSalam,Hazrat Ali AlaihisSalam To Huzoor Nabi Akram ﷺ ne Hazrat Hasan AlahisSalam aur Hazrat Hussain AlahisSalam ko bulaya aur kaha: ‘Ay Allah! Ye Mera Kumbah hai’.”

Is Hadees ko Imam Muslim aur Tirmizi ne riwayat kiya hai.

Hazrat Jabir Radiallahu anhoo bayan karte hain ke Gazwa-e-Khaibar ke roz Hazrat Ali AlaihisSalam Qila-e-Khaibar ka darwaza (ukhaad kar) utha liya yaha tak ke musalman qile par chad gaye aur usey fatah karliya aur ye tajarba shuda baat hai ke us darwaze ko
40 aadmi milkar uthate they.” Is Hadees ko Imam Ibne Abi Shaiba, Khateeb Baghdadi, Baihegi aur Ibne Asakir ne riwayat kiya hai. Imam Asqalani ne farmaya: “Mai kehta hun ke is Hadees ki misaal Hazrat Abu Raafey Radiallahu anhoo se bhi marwi hai jise Imam Ahmed ne apni Musnad me riwayat kiya hai lekin
usme 40 aadmiyon ka zikar nahi kiya.” Imam Muttaqi Hindi ne isey Hasan kaha hai.


“Hazrat Abdullah ibne Abbas Radiallahu anhoo, se marvi hai ke jab ye Aayat-e-Mubaraka Naazil hui: “Ay Mehboob! Farma dijiye ke mai tumse sirf apni qarabat ke sath muhabbat ka sawal karta hun.” To Sahaba Ikram ne arz kiya: ” Ya Rasool Allah! Aap ki qarabat waale ye kaun log hain jinki muhabbat humpar waajib(Farz) hogayi hai? Aapﷺ ne farmaya Ali AlaihisSalam Fatima AlahisSalam aur Unke dono Beten (Hasan AlahisSalam aur Hussain AlahisSalam)

Is Hadees ko Imam Tabrani aur Ahmed ne riwayat kiya hai.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s