Ta’aruf Jo Allah Ta’ala Ne Khaas Maula Ali AlaihisSalam ke liyee kiya..

*Hazrat Anas Bin Malik RadiyAllahu Ta’ala Anhu Se Riwayat Hai, Farmate Hain Ki*

*Rasool-E-Karim SallAllahu Alaihi Wa Aalihi wa Sallam Mimbar Par Tashrif Farma Huwe Aur Bahut Baatein Irshad Farmayi Aur Phir Farmaya :*

*Ali Ibn Abi Talib Kaha’n Hain ?*

*Hazrat Aliy-ul-Murtaza Yeh Irshad Sun Kar Aap Alayh-is-Salatu Wa’s-Salam Kee Khidmat Me Tezi Ke Saath Haazir Huwe Aur Arz Kiya :*

*Ya RasoolAllah SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam ! Mein Haazir Hoo’n*

*Huzoor SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ne Un(Aliy-ul-Murtaza) Ko Seene Se Laga Liya.*

*Aur Aap Kee Aankho’n Ke Darmiyan Bosa Diya*
*Aur Buland Aawaaz Se Framaya :*

*Aye Musalmano’n !*
*Yeh (Ali) Mera Bhaai Hai.*

*Aur Mere Chacha Ka Beta Hai.*

*Aur Mera Damad Hai.*

*Yeh (Ali) Mera Dost Hai.*

*Yeh (Ali) Sibtayn, Ya’ni Hasan Wa Husain Ka Baap Hai “Jo” Jannati Jawano’n Ke Sardar Hain.*

*Yeh Mujh Ko Museebato’n Se Durr Karne Waala,*

*Yeh Allah Ta’ala Ka Sher Hai.*

*Aur Us Ke Dushmano’n Ke Liye Us Kee Zameen Par Us (Allah Ta’ala) Kee Talwaar Hai.*

*Is (Ali) Se Bughz Rakhne Waale Par Allah Ta’ala Kee La’nat Ho.*

*Aur Allah Is Ke Dushmano’n Se Bari Hai.*

*Aur Mein Bhi Is Ke Dushmano’n Se Bari Hoo’n.*

*Aur Jo Yeh Pasand Karta Hai Ki Allah Ta’ala Aur Mujh Se Be-Ta’lluq Ho Jaaye, Bas Woh Ali Se Be-Ta’lluq Ho Jaaye.*

*Aur Jo Yaha’n Mawjood Hai Woh Us Ke Yeh Bata De,Jo Yaha’n Mawjood Nahin Hai.*

*Phir Irshad Farmaya*

*Aye Ali Bayth Jaao.*
*Yeh Woh Ta’aruf Hai Jo Allah Ta’ala Ne Khaas Tere Liye Karwaya Hai*

📚
*[Muhibb-ud-Deen Tabari Fi Dhakha’ir-ul-‘Uqba Fi Manaqibi Dhawi-‘l-Qurba, Saf’h-92.]*

JINSE KHUD KHUDA SARGOSHI KARE!

JINSE KHUD KHUDA SARGOSHI KARE!

Hazrat Jabir RadiAllahu Anhu se marvi hai ke Huzoor Nabi Akram SwallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Gazwa-e-Taif ke mauqe par Hazrat Ali RadiAllahu Anhu ko bulaya aur unse sargoshi ki.
Log kehne lage aaj Aap SwallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Apne Chachazaad Bhai ke sath kaafi der tak sargoshi ki.
To Aap SwallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya:
“Maine Nahi ki, balke Khud Allah ne Ussey Sargoshi ki hai.”

Tirmizi: #3726
Ibne Abi Aasim: #1321
Tabrani: Mujam al Kabeer #1756

Maula Ali Alaihissalam ke Aise Fazaeel o Manaqib Shayad he kabhi padha sunna ho..

Maula-e-Kainat Hazrat Sayyeduna Maula Ali al Murtaza KarramAllahu Wajhahul Kareem wa Alaihissalam ke Aise Fazaeel o Manaqib jo aapne shayad he kabhi padhe/sune honge!

1. Hazrat Salman Farsi RadiAllahu Anhu riwayat karte hain ke RasoolAllah SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya:
“Mai aur Ali Allah ki Bargah me Noor they. Us Noor ne Allah Ta’ala ki Hamd bayan ki Aadam Alaihissalam ki Takhleeq se 14000 saal pehle! Jab Allah Ta’ala ne Aadam Alaihissalam ko banaya to Us Noor ko Unki Pusht me rakha aur Unse lekar Hum tak is lambe arse me PAK Rehmo aur Sulbo me Muntakil hota raha, yahan tak Hazrat Abdul Muttalib tak pahuncha. Fir Uske 2 Hisse Hue. Ek Hissa Mai Hun Dusra Ali Hai!”
(Reference end pe)

2. Dusri Riwayat ke Alfaz hain ke Aaqa SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya:
“Aadam Alaihissalam ki Takhleeq se 14000 saal pehle, Mai aur Ali Allah ki Bargah me Ek Noor they. Jab Allah Ta’ala ne Aadam Alaihissalam ko Paida kiya tab Us Noor ke 2 Hisse kiye. Ek Hissa Mai Hun Dusra Ali hai!”

3. RasoolAllah SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya:
“Ana wa Ali min Noor e Wahid
Ana wa Ali min Shajr e Wahid.”
“Mai aur Ali Ek Noor Hain
Mai aur Ali Ek He Nasab se Hain!”

4. Aaqa SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya:
“Mai aur Ali Ek He Darakht se Paida Hue Hain! (yaani Ek He Shajra, Ek He Nasab)”

5. Aaqa SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya:
“Allah ne Mujhe aur Ali ko EK HE NOOR se banaya!”

6. Rasool-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya:
“Ali Mera Johar Hai!”

7. RasoolAllah SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya:

“Ali Mujhse Mai Ali se Hun. Usko Meri Mitti se Banaya gaya aur Mujhe Ibrahim Alaihissalam ki Mitti se aur Mujhe Ibrahim Alaihissalam se zyada Bartari Hasil hai.

8. Huzoor SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya:
“Ali Mere Jaisa Hai (ka Nafsi)”

9. Aur ek jagah Irshad farmaya
“Ali Mere Liye Aise Hai Jaise Mera Sar Mere Jism keliye!”

10. “Ali Mujhse Hai Mai Ali se Hun” (Sahih Bukhari)

11. Hazrat Abdullah ibne Abbas RadiAllahu Anhuma riwayat karte hain ke RasoolAllah SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Maula Ali Alaihissalam keliye farmaya:

LAHMUHU LAHMI,
Iska Gosht Mera Gosht hai,
WA DAMUHU DAMI,
Aur Iska Khoon Mera Khoon hai,

FAHUWA MINNI BE MANZILATI HARUNA MIM MUSA,
ILLA ANNAHU LA NABIYYU BA’ADI
Aur Ye Mere Liye Aise Hai Jaise Hazrat Musa Alaihisaalam keliye Hazrat Harun Alaihissalam,
magar ye ke Mere Baad koi Nabi nahi!”

SallAllahu Alaihi wa Ala Aalihi wa Sahbihi wa Baarik wa Sallim
Alaihim Afdalus Salawatu was-Salaam


——————————————————————————————————————————

References:
1. Manaqib al-Khawarizmi al-Hanafi, ch.14, pg.88
———————————————
2. Imam Ahmad ibn Hanbal, al-Fada’il al-sahaba, vol.2, pg.663 H#1130 from Abdur-Razzak, from Mu’amar, from al-Zuhri, from Khalid ibn Mu’dan, from Zadan, from Salman al-Farsi. (RadiAllahu Anhum)
– Imam-al Tabari, al Riyad al Nadirah, vol.2, pg.163- 164 and vol.3 pg.154
– Mustadrak al-Hakim, vol.2 pg.609
– Imam-al Jawzi in Tadhkirat Al-ashy khawass, pg.46
– Musnad al-Firdaus, H#4176 (its mentions 4000 years instead of 14000 years)
– Tarikh Damishq ibn Asakir, Vol.3, Pg.154
– Imam Dhahabi Mizan al-itidal, vol.1 pg.235
– Imam al-Razi in Zayn al Fata fi tafsir Surat Hal ata
– Imam Ahmad ibn Hanbal in Zawaid manaqib Amir al Muminin, manuscript.
This tradition has also been narrated by also Ibn Mardawayh, Ibn Abd al Barr, al Khatib al Baghdadi, Ibn al Maghazili, al-Asimi, Shiruyah al Daylami and others from Imam Ali Alaihissalam, Hazrat Salman , Abu Dharr , Anas ibn Malik, Jabir ibn Abd Allah and other companions (RadiAllahu Anhum Ajmaeen) Musnad Ahmad bin Hanbal, vol.4 pg.66
———————————————

3. Imam Alusi in Tafsir Ruh al-Ma’ani, Vol.6 pg.186
– Imam Tabarani in Mujam al awsat, vol.3
———————————————

4. Al-Tirmidhi, vol.13 pg.178
– Mujam al awsat Tabarani, vol.3
– Manaqib al-Maghazili, pg.122
– Asad Al-Ghaba ibn Atheer, vol.4 pg.26
– Riyadh Al-Nadhira Tabari, vol.2 pg.216
– Manaqib Khawarizmi, ch.14, pg.87
———————————————

5. Al-Mustadrak Hakim, vol.2 pg.71 H#1
– Kanz ul-Ummal Hindi, pg.208
———————————————

6. Musnad al-Firdaus, H#4176
———————————————

7. Imam Tabarani in Mujam-ul-awsat, vol.7 pg.49-50 #6081
– Imam Haythami in Majma-uz-zawaid, vol.9 pg.128
———————————————

8. Sunan al-kubra Nasai, vol.7 #8403
– Fazail e sahaba Ahmad, vol.2 #966
– Khasais e Ali Nasai, pg.63 #71
– Musnad ibn abi Shaybah, vol.6 #32077
———————————————

9. Mustadrak Hakim, vol.3 pg.141
– Al-Jami Suyuti, vol.1 pg.583
– Sawaiq al-muharriqa Haythami, pg.125
– Tarikh Baghdad Al-Baghdadi, vol.1 pg.51
-Hilyat ul-Awliya Asfahani, vol.1 pg.182
– Al-Riyadh Al-Nadihra Tabari, vol.2 pg.219
– Manaqib, Khawarizmi, ch.14, pg.91

———————————————

10. Saheeh Al-Bukhari, vol.4 pg.1551 #4005
– Sunan Al-Tirmidhi, vol.5 Pg.842, #3712
– Sunan Al-Kubra Al-Nasa’i, Vol.7, Pg.309 H#8091
– Musnad Ahmad, Vol.16, Pg.497, #22908
– Kanz Al-Ummal Al-Hindi, vol.13 pg.142 #36444
– Mustadrak al-Hakim, vol.3, pg.250 #4652
– Saheeh Ibn Hibban, Vol.15, Pg.374 #6929
– Musnad Abi Ya’la, Vol.1, pg.184 #350
– Sunan Ibn Majah, vol.1 pg.44 #119
– Al-Sunan ibn Hashem, Vol.2, Pg.799/800
– Khasais-e-Ali Al-Nasai, pg.61 #67 #69
– Jami Al-Sagheer Al-Suyuti, Vol.16, Pg.256
– Fath ul-Bari fi Sharh Saheeh al-Bukhari, Vol.7, Pg.487
– Tarikh Al-Khulufa Suyuti, pg.186
– Faidhul Qadir Sharh Al-Jami’ Al-Saghir imam manawi, Vol.4, Pg.357
– Siyar A’lam Al-Nubala, Vol.8, Pg.199/200
– Tarikh Al-Islam of Dhahabi, Vol.3, Pg.630/631
– Al-Sunnah Al-Shaybani, Vol.2, Pg.564
– Sawaiq al-Muhriqa al-Haytami, pg.122
– Al-Isabah ibn Hajar, Vol.7, Pg.282
– Al-Amali Fi Athar Al-Sahaba Al-San’ani Pg.79/80
– Manaqib e Ali Al-Maghazeli, pg.69
– Yanabi’ Al-Mawda al Qanduzi, pg.125
– Tarikh Al-Baghdad Al-Khatib, vol.11 pg.204
———————————————

11. Raawi: Sayyeduna Abdullah ibne Abbas RadiAllahu Anhuma
Tabrani, Mujam al Kabir, 12/18, #12341
Haysami, Majma uz Zawaid, 9/111

Allahumma Salle Ala Sayyedina wa Maulana Muhammadiw wa Ala Sayyedina Aliyyuw wa Sayyedatina Fatimah wa Sayyedatina Zainab wa Sayyedina Hasan wa Sayyedina Hussain wa Ala Aalihi wa Sahbihi wa Baarik wa Sallim.