Maula Ali AlaihisSalam ka Zikr e Jameel 9

Ek riwayat me Hazrat Anas bin Maalik Radiallahu anhoo se marvi hai aur yehi riwayat Hazrat Abu Hurairah Radiallahu anhoo, Hazrat Muaaz ibne Jabal Radiallahu anhoo se bayan karte hain ke Huzoor Nabi Akram ﷺ ne farmaya: Ali (as) ke Chehre ko takna Ibadat
hai.”

Is Hadees ko Imam ibne Asakir aur Dailami ne riwayat kiya hai.

“Ek taweel riwayt me Hazrat Taleeq ibne Muhammad Radiallahu anhoo bayan karte hain ke maine Hazrat Imran bin Hussain ko dekha ke wo Hazrat Ali AlaihisSalam ko tikaki lagakar dekhrahe they. Kisine Unse pucha (ke aap aisa kyun karrahe hain?) Unhone farmaya: Maine Huzoor Nabi Akram ﷺ ko farmate hue suna hai: Ali ke Chehre ki taraf dekhna ibadat hai.”

Is Hadees ko Imam Tabrani ne riwayat kiya hai.

Hazrat Souban Radiallahu anhoo aur Hazrat Jabir ibne Abdullah Radiallahu anhoo dono ne
bayan kiya ke Huzoor Nabi Akram ﷺ ne farmaya: Ali ki taraf dekhna
Ibadat hai.” Is Hadees ko Imam ibne Asakir ne riwayat kiya hai.

Ek riwayat me Hazrat Aaisha Siddiqa SalamUllahAlaiha bayan karti hain ke Maine apne Waalid Hazrat Abu Bakr Radiallahu anhoo un ko dekha ke wo kasrat se Hazrat Ali AlaihisSalam ke Chehre ki taraf dekha karte they. So Maine Unse pucha: Ay Abbajaan! kya wajah hai ke Aap kasrat se Hazrat Ali AlaihisSalam in ke Chehre ki taraf takte rehte hain? Hazrat Abu Bakr Siddiq Radiallahu anhoo ne farmaya: Ay Meri Beti! Maine Huzoor ! Nabi Akram ﷺ ko farmate suna: Ali ke Chehre ko takna Ibadat hai.”

Is Hadees ko Imam ibne Asakir ne riwayat kiya hai. Ek riwayat me Hazrat Aaisha Siddiqa SalamUllahAlaiha se marvi hai ke Aapne bayan kiya: Huzoor Nabi Akram ﷺ ne farmaya: Ali (AlaihisSalam) ki taraf dekhna Ibadat tu hai.”

Is Hadees ko Imam ibne Asakir ne riwayat kiya hai.

Ek riwayat me Hazrat Abdullah ibne Abbas Radiallahu anhoo bayan karte hain ke
Hazrat Usman Radiallahu anhoo hai Hazrat Ali AlaihisSalam in ki taraf aaye aur unhe apne paas aane ke liye kaha, so (jab) Hazrat Ali« , Unke paas aaye to wo unhe lagataar (bagair nazar hataye) dekhne lage. To Hazrat Ali AlaihisSalam unse kaha: Aye : Usman! kya hua? Kya wajah hai ke aap mujhe is tarah musalsal nigaah jamaye dekh rahe hain? Hazrat Usman Radiallahu anhoo ne kaha: Maine Huzoor Nabi Akram ﷺ ko farmate hue suna hai: Ali ki taraf dekhna Ibadat hai.”

Is Hadees ko Imam ibne Asakir ne riwayat kiya hai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s