Maula Ali AlaihisSalam ka Zikr e Jameel 5

“Hazrat Umme Atam Radiallahu anhoo farmati hain ke Huzoor Nabi Akram ﷺ ne

ek lashkar bheja usme Hazrat Ali AlaihisSalam bhi they. Maine Huzoor Nabi Akram ﷺ ko dekha ke Aap hath uthakar dua kar rahe they: ‘Ya Allah! Mujhe us waqt tak maut na dena jabtak Tu Mujhe Ali ko (Khair wa Aafiyat se) na
dikha de’.” Is Hadees ko Imam Tirmizi, Ahmed aur Tabrani ne riwayat kiya hai. Imam Tirmizi

ne Farmaya: Ye Hadees Hasan Gareeb hai.


“Hazrat Hubshiyyi ibne Junadah Radiallahu anhoo se mari hai wo bayan karte hain ke

Huzoor Nabi Akram ﷺ ne farmaya: ‘Ali AlaihisSalam mujhse aur Mai Ali AlahisSalam se hun aur Meri taraf se (ahad wa paimaane me) mere aur Ali AlahisSalam ke siwa koi dusra (zimmedari) ada nahi kar sakta’.’ Is Hadees ko Imam Tirmizi, ibne Majjah, Ahmed aur Nasai ne riwayat kiya hai.
Imam Tirmizi ne farmaya: Ye Hadees Hasan Saheeh hai.

Hazrat Abdullah ibne Umar Radiallahu anhoo se marvi hai jab Nabi Pakﷺ ne Ansar aur Muhajareen ke darmiyan bhai-chaarah kayim kiya to Hazrat Ali AlaihisSalam ashq bar hue hazir hue aur arz kiya: “Ya RasoolAllah ﷺ
Aap pa ne Sahaba Kiram me bhai-chaarah kayim farmaya lekin mujhe kisika bhai nahi banaya’. To Aap ﷺ ne unse farmaya: ‘(Ay Ali!) Tum duniya
wa Aakhirat me Mere bhai ho’.. Isey Imam Tirmizi aur Hakim ne riwayat kiya hai. Imam Tirmizi ne farmaya:
Ye Hadees Hasan Gareeb hai.

“Hazrat Abdullah ibne Umar ibne Hind Jamali bayan karte hain ke Hazrat
Ali AlaihisSalam ne farmaya:’ Agar mai Huzoor Nabi Akram ﷺ se koi cheez mangta to Aap ﷺ muhje ata farmate aur agar khamosh rehta to bhi mujhse he ibtida farmate’.”

Is Hadees ko Imam Tirmizi, Nasai aur Ibne Abi Shaiba ne riwayat kiya hai aur Imam Tirmizi ne farmaya: Ye Hadees Hasan Gareeb hai. Imam Hakim ne farmaya: Ye Hadees Bukhari wa Muslim ki sharait par Saheeh hai.

“Hazrat Anas bin Malik Radiallahu anhoo in se marvi hai ke ek martaba Huzoor Nabi Akram ﷺ
Ke pas parinde ka gosht tha Aap ﷺ ne dua ki: Ya Allah!
makhlooq me se mehboob tareen shakhs Mere paas bhejh taake wo Mere saath is parinde ka gosht khaaye‘. Chunanche Hazrat Ali AlaihisSalam aaye aur Aap ﷺ
ke saath wo gosht tanawul kiya.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s