Maula Ali AlaihisSalam ka Zikr e Jameel 3

“Hazat Shuaba Salma bin Kuhail Radiallahu anhoo se riwayat karte hain ke maine Abu Tufal se suna
ke Abu Sareeha……ya Zaid bin Arkam se marvi
hai (Shuaba ko raawi ke mutaalliq shak hai) ke Huzoor Nabi Kareem ﷺ
farmaya: Jiska Mai Maula hun, uska Ali Maula hai.”

Is Hadees ko Imam Tirmizi ne riwayat kiya aur farmaya: Ye Hadees Hasan Saheeh hai.

Hazrat Imran bin Hussain Radiallahu anhoo taweel riwayat me bayan karte hain ke Huzoor Nabi Akram ﷺ ne farmaya: Beshak Ali Mujhse hai aur Mai usse hun aur Mere baad wo har musalman ka wali hai.”

Is Hadees ko Imam Tirmizi, Nasai, Ahmed aur Ibne Hibban ne riwayat kiya hai. Aur Imam Tirmizi ne farmaya: Ye Hadess Hasan gareeb hai. Aur Imam Haakim
ne farmaya: Ye Hadees Imam Muslim ki Sharait par Saheeh hai.

Hazrat Saad bin Abi Waqqas Radiallahu anhoo se marvi hai ke maine Huzoor Nabi Akram y ko ye farmate hue suna: ‘Jiska Mai wali hun uska Ali wali hai’.Aur maine AAPﷺ ko (Hazrat Ali AlaihisSalam se )ye farmate hue suna Tum mere liye usi tarah ho jaise Haroon AlahisSalam , Musa AlahisSalam ke liye they, magar mere baad koi Nabi nahi’. Aur maine Aap ﷺ ko (Gazwa-e-Khayber ke mauke par) ye bhi farmate hue suna: ‘Mai aaj us shaks ko jhanda ata karunga jo Allah aur Uske Rasool ﷺ se Muhabbat karta hai’.”

Is Hadees ko Imam Ibne Maajjah aur Imam Nasai ne Khasais-e-Ali ibne

“Hazrat Buraida Radiallahu anhoo se marvi hai ke maine Hazrat Ali AlaihisSalam ke sath Yeman ke gazwah me shirkat ki jisme mujhe Aapse kuch shikwa hua. Jab mai Huzoor Nabi Akram en ki khidmat me wapas aaya to maine Aap ﷺ ke saamne

Hazrat Ali AlaihisSalam ka zikar karte hue unki tankees ki to maine dekha ke Huzoor ﷺ ka Chehra Mubarak mutagaiyar hogaya aur Aap up ne farmaya: ‘Ay Buraiada! kya mai momin ki jaano se zyada kareebtar nahi hun?’ To maine arz kiya: ‘Kyu nahi, Ya RasoolAllah ﷺ (beshak Aap hain).’ Is par Aap ﷺ ne farmaya: Jiska mai maula hun uska Ali maula hai’.

Is Hadees ko Imam Ahmed, Nasai aur Ibne Abi Shaiba ne riwayat kiya hai. Aur Imam Hakeem ne farmaya: Ye Hadees Sahih hai.

Umarin Zee Murrin aur Zaid ibne Arkam Radiallahu anhoo se marvi ke Huzoor Nabi Pakﷺ
ne Gadeer-e-Khum ke makaam par khitaab farmaya. Aap ﷺ ne farmaya: ‘Jiska Mai maula hun uska Ali maula hai, Ay Allah! Jo Isey dost rakhe tu usey dost rakh aur jo Issey adawat rakhe Tu bhi ussey adawat rakh, aur jo Iski nusrat kare uski Tu nusrat farma aur jo Iski
e-aanat kare Tu uski e-aanat farma’.”

Is Hadees ko Imam Tabrani aur Nasai ne Khasais me riwayat kiya hai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s