Iman e Hazrat Abu Talib AlahisSalam: Dalil Hashtum.Dalil Hashtum

Şahih Muslim sharif men hai:


Dalil ki taqrir se qabl ek muqaddimah mulāḥazah ho. Lafz nār kā iṭlāq garm dozakh ke tamām ṭabaqāt par hota hai aur ěhle nār do qism hain. Qisme awwal Momine ‘Āṣī murtakibulkabīrah.Qism duwam jis ki maut kufr par hai. Aur chun-keh kufre akbar kaba’ir se hai lehāzā is kā ‘azab dūsre tamām kabā’ir se shadīd aur saķht hogā aur yahī ‘adl kā muqtazá hai. Kufr ko Allāh hargiz mu’āf nahīn karegā is ke siwā jumlah kabā’ir men ummīde mu’āfi hai aur agar kisī Kāfir ko Musalman se kam ‘azab ho to yeh munāfi’e ‘adl hai.

Is tamhīdī muqaddimah ke ba’d dalīl kī taqrir mulāḥazah ho keh ěhle när khwah Kafir hain ya Momin Hazrat Abu Talib ko un sabse narm ‘azāb hogā ab agar Ḥazrat Abu Talib ke īmān se inkār kiyā jā’e to lāzim a’ega Kafir ko Momin se narm ‘azab ho aur yeh khilafe ‘adl aur khilāfe ijmā’ hai albattah agar Abu Talib Momin aur Musalman hon aur un kā ‘azāb Kuffar aur ‘Āṣī Momin se narm ho to ko’ī ķharābī nahīn hai kyun-keh Momin kā ‘azāb Kafir se narm honā bilkul ‘adl hai. Munkirīne Imane Abu Talib is dalīl kā jawab dete hain…

Un kā jawāb mulāḥazah ho. Ḥadīs sharif men yeh hai keh Ḥazrat Abu Talib kā ‘azāb tamām ěhlunnar ke ‘azāb se narm hogā aur ĕhle nār kā iṭlāq Kuffār par ātā hai Momine ‘ași par ěhle nār kā iṭlāq nahīn ātā to ḥadīs sharif se sirf yeh sabit huwā keh tamām Kuffār se Abu Talib kā ‘azāb narm hogā aur agar Abu Talib Momin nah ho to şirf yeh lāzim a’egā keh ek Kāfir kā ‘azāb dūsre Kuffar ke ‘azāb se narm ho aur is men ko’ī istehālah nahin hai. Kharābī tab lāzim ātī keh ek Kāfir kā ‘azāb Momine ‘āṣī ke ‘azāb se narm ho yeh jawāb ek nihāyat muqtadir aur mu’azzaz shakhṣīyat kī ṭaraf mansub kiyā gayā hai. Ab is jawab kā radd mulāḥazah ho. Jawāb kī madār is amr par thi keh lafz ěhlunnār kā iṭlāq Kuffar ke sath mukhṭaş hai aur yeh durust nahīn, kitnī hī aḥādīs hain jin men ěhlunnār kā itlaq Momine ‘āṣī par kiyā gayā hai. Aḥādīs mulāḥazah hon.


Hadis Awwal *

Ya’ni ěhle jannat jannat meň dāķhil ho jā’enge aur farmā’ega keh ěhle när äg men dāķhil ho ja’enge Allah har woh jis ke dil men rā’ī ke barābar īmān hai to us ko

nikālo pas woh nikāle jä’enge aur woh jal kar ko’elah ho chuke honge alakh jo log nikāle jä’enge yeh ěhle nār se hain aur Momin hain aur un par ěhle nār kā iṭlāq hai. Yeh hadis Bukhārī aur Muslim kī hai yahan yeh jān.nā zarūrī hai keh Käfir kabhi dozakh se nikālā nahīn jā’egā aur Kāfir hameshah dozaķh men rahegā albattah Momin dozaķh se nikālā jā’egā aur ko’ī Momin hameshah dozakh men nahin rahegā.

Hadis Duwam

Ya’ni ek ādami jannat aur dozakh ke darmiyān reh jā’egā aur jitne ěhle nār jannat men dāķhil honge yeh ādami ěhle nār se hogā aur sab se āķhir men jannat men dāķhil hogā. Ab yeh ādamī Momin hoga aur is par ěhle nār kā iṭlāq hai aur yeh wāzeḥ hai bal-keh jitne Momin dozakh se nikāle jā’enge woh jannat men dāķhil honge sab par ěhle nār kā iṭlāq is ḥadīs sharif se sābit hotā hai kyun-keh ḥadīs sharif ke alfāz yeh haiń: Jal Ya’ni yeh adami öhle nar se hoga akhir menدخول الجنة jannat meň dāķhil hogā ma‘lūm huwā ba’z ěhle nār pěhle jannat men dāķhil honge aur ba’z darmiyān men aur ba’z āķhir men, aur pěhle bayān ho chuka hai keh jo ādamī

dozaķh se nikāl kar jannat men dāķhil kiyā jā’egā woh Momin aur Musalman hogā. Yeh hadis Sahih Bukhārī aur Muslim ki hai.

Hadis So’em


Ya’ni An-Ḥazrat ne farmāyā keh main us ěhle nār ko jāntā hūn jo āķhir men äg se niklega aur yeh ādamī ěhle jannat se bhi hai keh āķhir men jannat men dāķhil hogā ab yeh ādami jis ko Sarware Do-‘Alam jante hain us par ěhle nār aur ěhle jannat har do kā iṭlāq āyā hai aur yeh Momin hai aur yeh ḥadīs bhi Bukhārī aur Muslim ki hai. Is ke ‘ilāwah aur bhi ka’ī aḥādīs hain jin men Momin aur ĕhlunnār kā iṭlāq āyā hai yahāṁ ṣirf in tīnº³ aḥādīs par iktifā’ kiyā jātā hai, bandah qabl azīń zikr kar chukā hai keh yeh kehnā keh ěhlunnār kā iṭlāq Kuffār ke sath mukhtaş hai yeh qaul ek nihāyat muqtadir ‘Alime Din ki taraf mansub hai aur chūn-keh bandah ne aḥādīs se sabit kiya hai keh ěhle nār kā iṭlāq Momine ‘āṣī par bhī ātā hai to yeh qaul us muqtadir ‘Alime Dīn kā nahin hai aur us ki taraf yeh nisbat ghalat hai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s