Iman e Hazrat Abu Talib AlahisSalam:Dalīl Panjūm.Dalīl Panjūm

Muslim sharif men hai:


Khulāṣah yeh hai keh An-Ḥazrat ke nazdīk Āp ke chacha Hazrat Abu Talib ka zikr kiyā gaya to Ap ne farmāyā keh ummīd hai keh qiyāmat ke din merī shafā’at un ko nafa degi aur patlī āg men dāķhil kiyā jā’egā jo takhnon tak hogī aur us kā dimāġh us ag se josh karegā.


Is hadīs sharif se maʼlum huwā keh An-Ḥazrat ki shafa’at karenge aur ko nafa degi ḥālān-keh qiyāmat men Ḥazrat Abu Talib yeh shafa’at Hazrat Abu Talib Yani Kuffar ko فما تنفعهم شفاعة الشافعين. : Qur’an pak men hai shafa’at kunindagan kī shafa’at nafa nah degi. Yahān Kuffar aur shafā’at kunindagān har do men ta’mīm hai ya’ni kisi Kāfir ko kisī shafe’ kī shafā’at nafa nah degi aur ḥadīs se sābit haikeh Ḥazrat Abu Talib ko An-Ḥazrat ki shafa’at naf degi to agar Hazrat Abu Talib ki maut kufr par hai to phir shafa’at nafa nah degi aur jab keh shafa’at nafa degī, to maʼlum huwā keh Abu Talib Momin hain. Yahan dalil chahārum aur panjūm par munkirīne İmāne Hazrat Abu Talib do e’teraz karte hain yā yun kahiye keh in dalīlon ke do jawab dete hain

Hadith: Nabi Pakﷺ ki Muhabbat ki Alamat.

Sahaba ne arz kiya: “Ya RasoolAllah! Aapki Muhabbat ki Alamat kya hai?” To Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Apna Dast-e-Aqdas Hazrat Ali ke Kandhe par maara! (Yaani YE Meri Muhabbat ki Alamat hai. Isse Muhabbat hai to samjhlo ke Mujhse bhi Muhabbat hai warna bus jhoota dawa hai!)

SallAllahu Alaihi wa Ala Aalihi wa Sahbihi wa Baarik wa Sallim

Tabrani, Mujam al Awsat, 2/348, Hadees 2191 Haysami, Majma uz Zawaid, 10/346

Ghayat-ul-Ijabah fee Manaqibil Qarabah,/68, 69, Hadees 61 |