SHAAN E ALI AlahisSalam BAZUBAAN E ALI AlahisSalamSHAAN E ALI BAZUBAAN E ALI

Ameer ul momeneen sayyiduna imam Ali alaihissalam ke fazaail o manaqib ko hamesha chand shiddat pasand logon ne kam ilmi ki wajah se kam ya zyaada kar ke bayaan kiya hai aur ab tak bhi yehi silsila jaari hai.

baaz nawasib maula Alir ke fazaail o manaqib ko ghataane ki laakh kooshishen karte hain ke kisi bhi tarha maula Alir ki fazilat doosre sahaba e kiraam se zyaada na ho, kabhi khudi se jhooti mangharat riwayaat bayaan karte hain jisme sahaba ka maqaam o martaba zyaada hoota hai aur maula Alir ki fazeelat kam bayaan ki jaati hai, to kabhi sahi ahadees o riwayaat jo maula Alif ki shaan o azmat me hain usse ghalat saabit karne ki laakh kooshishe’n karte hai’n agar ghalat sabit nahi karsake to us riwayat me sahaba e kiraam ke naam bilqusoos hazrat Abu Bakr Siddiq o hazrat Umar e farooq razi allahu ta’ala anhum ke naam shaamil kardete hai’n.

Misaal ke taur par ek mashoor o maroof hadees e shareef jo ke ameer ul momeneen sayyiduna imam Alif ki shaan o azmat me hai. Huzoor nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ne irshaad farmaya:

“Ana Madinatul Ilm Wa Aliyun Baabuha” (Main ilm ka sheher hun aur Alif uska darwaaza hai”)

Nawasib ne is hadees e paak ko mangharat saabit karne ke liye tarha tarha ki kooshishen ki hain jaisa ke is hadees e paak ko mangharat kehne waalon ki fehrisht me sab se awwal naam allama ibne Jauzi ka milta hai allama ibne Jauzi ne is hadees e paak ko mangharat saabit karne ke liye aedi chooti ka zoor lagadiya hai lekin isse mangharat sabit nahi kar paaye.

Nawasib ne jab ye haal dekha ke is hadees e paak ko mangharat sabit nahi kiya jaasakta to is hadees e paak me sahaba e kiraam ke asmaa miladiye hai’n.

Kehte hain ke Huzoor Nabi e Kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ne farmaya “Main ilm ka sheher hu’n aur Abu Bakr uski buniyaad hai Umar uski diwaaren, Usman uska chath hai aur Alif uska darwaaza hai” Baaz shiddat pasand log jinhone riwayaat ko mazaaq bana rakha hai kehte hain ke “Muawiyah” us darwaaze ki kundi hai.

Hadees e paak “Ana Madinatul Ilm Wa Aliyun Baabuha” ki mukammal tafseel padhne ke liye allama Saim chishti rehmatullahialaih ki kitaab “Mushkil Kusha” jild 2 ka mutalea kijiye, allama sahab ne bade qawi andaaz me sahi dalaael ke saath saath aiterazaat ke jawabaat bhi diye hain.

Ham ne to bas isliye yahan iska tazkira kiya hai kyun ke aap tamaam log khoob waaqif hoojaye’n ke kis tarha log gumrah horahe hai’n aur doosron ko gumrahi ki daawat derahe hai’n.

mai’n kehta hu’n ke Log gumrah isliye horahe hai’n kyu’n ke unhone fazaail e imam Alif ko kisi aur se suna hai khud imam Alir ki zubaani nahi suni hai agar imam Alif ki zuban me hi Fazaail e imam Alif sunte to kabhi gumrah nahi hoote.

Ham yahan ek riwayaat pesh kar rahe hai “Shaan e Alif Bazubaan e Alif jis se aap tamaam log fazaail e imam Alif se khoob aashna hojaye’nge.

Imam Kamaaluddin abi saalim Muhammed Bin Talha Halabi shafai rehmatullahi alaih apni kitaab “Addurul Munazzam” me likhte hai’n ke ek martabah ameer ul momeneen sayyiduna imam Ali alaihissalam ne ek taweel khutba irshaad farmaya to ek shaqs Sawaid bin Nofal ne uth kar arz kiya aye ameer ul momeneen jis baab ka aap tazkirah farmarahe hai’n kya aap usse aashna bhi hai’n?

To ameer ul momeneen imam Alif ghazabnaak hogaye aur usko mutawajje kar ke farmaya:

Tujh ko roone waaliya’n rooye’n peete’n aur tujh par masaib ka nuzool ho. Aye buzdil ke bete baiyat todhne waale aur jhutlaane waale khabees anqareeb taweel arsa khatam hojayega aur tujh ko ghaul e biyaban halaak karde’nge.

Aur phir ameer ul momeneen ne apne mutallikh ye kalimaat irshaad farmaye:

Mai’n raazo’n ka raaz hu’n, main anwaar ka darakht hun, main aasmano’n ka rehnuma hun, main masajjat ka anees hun, main mikayil ka safi hun, main badshahon ka qaaid hun, main aasmano’n ka shahbaaz hun, main sirahat ka takht hun, main loh ki hifazat karne waala hun, main taariki ka qutub hun, main bait e mamoor hun, main baadalo’n ka abrnesaa’n hun, main ghayahab ka noor hun, main lauhau’n ki hifazat karne waala hun, main hajaj ki kashti hun, main hajaj ki hujjat hun, main makhlookh ki islah karne waala hun, main haqaaiq ko qaayim karne waala hun, main taweel ko bayaan karne waala hun, main injeel ka mufassir hun, main kisa waalo’n ka paanchwa hun, main nisa ke liye tabsan hun, main ulfat waalo’n ke liye ulfat hun, main aeraaf waalo’n se ek hun, main sirr e ibrahim hun, main asdaha e kaleem hun, main wali ul auliya hun main ambiya ka waaris hun, main zaboor ka naghma hun, main ghafoor ka parda hun, main jaleel ki safat hun, main injeel ki iliya’a hun, main shadeed ul qawa hun, main haamil e liwa hun, main mahshar ka imam hun, main saaqi e kausar hun, main qaasim e jana aur naar taqseem karne waala hun, main deen ka baadshah hun main imam ul muttaqeen hun, main waaris e mukhtaar hun, main kamzooro’n ka madadgaar hun, main kuffar ki jadh ukhaadne waala hun, main groho’n ko mutafarriq karne waala hun, main qeemti joohar hun, main baab e maadina hun, main mufassir e baraheen hun, main zaahir taur par mushkilaat ko hal karne waala hun, main noon wal qalam hun, main taariki ka charagh hun, main mataa ka sawaal hun, main mamdooh e hal e ataa hun, main bunyaad e azeem hun,.

main siraat e mustaqeem hun, main asdaaf ka mooti hun, main qaaf ka pahad hun, main huroof ka raaz hun, main

zuroof ka noor hun, main jabl e raasiq hun, main buland parcham hun, main ghaibo’n ki kunji hun, main dilo’n ka charagh hun, main noor ul arwah hun, main mukarrar hamla aawar hoone waala sawaar hun, main madadgaaron ki madad hun, main nangi talwaar hun, main maqtool e shaheed hun, main quran jama karne waala hun, main bayaan ki diwaar hun, main baradar e rasool hun, main zooj e batool hun, main islam ka sutoon hun, main sirul asnaam hun, main saahib e izn hun, main jinn ka qaatil hun, main saalih ul momeen hun, main falah paane waalo’n ka imam hun, main saqawat karne waalo’n ka imam hun, main aseaar e nubuwwat ki kaan hun, main awwaleen ki khabro’n se aagah karne waala hun, main aaqireen ko pesh aane waale waaqiye ki khabar dene waala hun, main qutub ul aqtaab hun, main habeeb ul b ahbaab hun, main mahdi e asr hun, main esa e zaman Sufism The Mission Of Spreading Love hun, khuda ki qasam main wajhullah hun, khuda ki qasam main asadullah hun, main sayyid ul arab hun, main musibato’n ko door karne waala hun, main wo hun jise la fatah kaha gaya hai, main wo hun jise rasool e khuda sallallahu alaihi wa aalihi wa sallam ne farmaya hai tu mujhe aise hai jaise moosaf ke liye haroon*,. Main banu ghaalib ka sher hun,

“MAIN ALI IBNE ABI TAALIB HUN”…

(“Addurrul Munazzam” Muallif: Allama Kamaaluddin Shafai. Ma’a Yanabe UI Mawadda jild duwwam 406-407)


Iman e Hazrat Abu Talib AlahisSalam:Dalil ChahārumDalil Chahārum

Muslim sharif meň hai :

Khulasa’e matlab yeh hai keh…
Hazrat Abbas ne Ah-Hazrat se daryaft kiya keh Abu Talib Ap ki ri’ayat aur madad kartā thā aur Ap ke liye logoń par nārāṇ hotā thā, kyā is bāt ne us ko naf diya? Ap ne farmaya : “Han, nafa diya hai, main ne us ko buland āg men payā pas main ne us ko nihāyat patlī aur halkī āg ki taraf nikālā.”

Muslim sharif ki ek aur ḥadīs men hai:

Is hadīs aur pěhlī ḥadīs kā tarjamah taqrīban ek jaisā hai farq şirf yeh hai keh dūsrī ḥadīs men yeh hai :

Hazrat ‘Abbas ne Abu Talib ne ‘arz ki “ya Rasul Allah Ap ko ko’i nafa diya hai? Apne farmāyā : Main ne nafa diyā hai, woh patlī āg men hai agar merī sifarish nah hotī to dozaķh ke nichle tabqah men hotā.” Har do Hadīs se şābit hai keh ÅpHazrat ki barkat aur sifārish se Ḥazrat Abu Talib ke ‘azāb men takhfif hū’i hai ḥālān-keh Qur’ān pāk men kuffar ke muta’alliq warid hai .

Ya’ni nah to Käfiron ke ‘azab men takhfif hogi aur nah un ki madad kī jā’egi.

Yeh ayat yā ḥadīṣe mubarikah sab Kuffar ke liye hai kisī Kāfir kī takhṣīṣ nahīn hai aur Hanafi uṣūl ke muṭābiq ibteda’an woh mukhaṣṣaṣ hota hai keh Qur’ān kī āyat yā hadīse mutawatir ho aur mazkūrah bālā do ḥadīs mutawatir nahin hain to agar Hazrat Abu Talib ka khatimah kufr par hotā to un ke ‘azāb men kabhī takhfif nah hotī chūn-keh un ke ‘azāb men takhfif hu’ī hai lehāzā woh Momin hai. In har do ḥadīs kā ba’z log jawab dete hain yeh jawāb aur is kā radd dalīl pańjum ke ba’d diya jā’egā in-shā’ Allahu Ta’alá.