AL QAULUL QUR’AN FEE AZMAT-E-SAYYEDUNA IMRAN:Jaano Maal Qurban Karne Waale

img_20211115_1857402513744791965211116.jpg

“Lekin Rasool (SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam) aur jo log Unke saath Imaan laaye apne maalo aur apni jaano ke saath jihad karte hain aur unhi logo keliye sab bhalaiya hain aur wohi log muraad paane waale hain.”
Allah ne unke liye Jannaten tayyar farma rakhi hain jinke niche se nehre jaari hain (wo) unme hamesha rehnewaale hain, yehi bahot badi kamyaabi hai.”
Surah Tauba 9:88,89

Hazrat Abu Talib Alaihissalam ne us waqt se Deen keliye Jihad shuru kardiya tha ke jab Jihad ka Hukm bhi nahi aaya tha. Aap pehle din se is Deen ki tableeg ki madad me lag gaye. Aur kuffar se ashaar ki surat me farmaya, (is purey Qaside ko Qasida Lamiya kehte hain jo Hazrat Abu Talib Alaihissalam ne Aaqa SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ki Shaan me likha, jo Deewan-e-Abu Talib me maujud hai, aur isi Deewan se kai Ashaar Imam Bukhari ne bhi apni kitabo me riwayat kiye hain aur baaki Aaimma-e-Hadees ne bhi, to usme farmate hain):
“Logo! Mere Habib Muhammad ki Nabuwwat ka inkar karne waalo, Inki Dawat ki mukhalifat karne waalo, muzahamat karne waalo, Inki Raah me rukawate daalne waalo suno! Baitullah ki Qasam! tumne galat khayal kiya ke tum Humse ladkar Muhammad ka Raasta rok loge aur tumne galat khayal kiya ke Hum Muhammad SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ke Muamle me tumse magloob hojayenge. Nahi! Abhi to Hum Zabaani Difa (defense) karrahe hain, abhi ye waqt nahi aaya abhi to Muhammad ke Difa me Humne abhi tak neze nahi uthaye aur teer nahi uthaye! Hum to neze bhi uthayenge aur teer bhi uthayenge! Aur fir farmate hain: Tumne galat khayal ki ke Hum Inko tumhare hawale kardenge? Hargiz nahi! Agar waqt aaya to, Qurban jaayen Hazrat Abu Talib ke Jazba-e-Mohabbat par, kehte hain Waqt aaya to Khuda ki Qasam Hum Is Muhammad ke Ird Gird Apni Jaane lekar bich jayenge! Aur Inki Khatir Apne Biwi Bacho ko bhi Qurban kardenge!”
Ye hai Hazrat Abu Talib Alaihissalam ka Aylan aur Jihad!