AQSAAM E KHILAFATAQSAAM E KHILAFAT:

Jo log kehte hai’n ke Imam Ali Alaihissalam ki taraf se koi khilafat e baatiniyah nahi haibis tarha ki khilafatvko sirf ghaali shia aur rawafiz maante hai’n aur Ahlbe Sunnat ka is se kuch tallukh nahi hai.

Unke is bebuniyaad daawe ki mazammat aap ko yahi’n nazar aajayegi.

Sufiya e ahl e safa ke nazdeek khilafat o imamat ki 4 qisme’n hai’n.

1) Asaalatan. 2) Wirasatan. 3) Ijazatan. 4) Ijma’an.


Sufism The Mission Of Spreading Love

1) Khilafat e Asaalat: wo hai jo bila waasta (yaane barah e raast) Haq Ta’ala ki taraf se ataa ho. ye khaassa hai 4 Ambiya alaihimussalam ka.

2) Khilafat e Wirasat: wo hai ke koi paighambar ya mashaikh apne waaris ladke ya bhai ko apni jagah muqarrar kar ke khalifa banaye.

3) Khilafa e Ijazat: wo hai ke jis kisi ko is kaam ke qaabil dekhe’n apna janasheen aur khalifa muqarrar kare’n khuwah wo shaqs rishtedaar ho ya begaanah.


4) Khilafat e Ijmayi: wo hai ke maslan ek buzurg is jaha’n se chala jaaye, aur kisi shaqs ko apni jagah muqarrar na kiya ho aur na kisi ko ijaazat baqshi ho. qabile ke log aur akabir jama hookar kisi shaqs ko milkar un ka janasheen muqarrar kare’n.

in me se 3 qisme’n nusoos (Quran o Hadees) se saabit hai’n aur chohothi 4th qism ijma e khalkh se aur kuch nusoos se saabit hai.

Baat ye hai ke sab se pehle Haq Ta’ala ne Hazrat Adam alaihissalam ko apni khilafat se musharraf farmaya, Farmate hai’n: “Inni Jaailun Fil Arzi Khalifa” (Ham dunya me apna khalifa banane waale hai’n ).

pas Adam alaihissalam ne apni aakhri umr me Hazrat Shees alaihissalam ko batarikh e wiraasat apna janasheen aur khalifa muqarrar kiya aur issi tarha kayi pusht tak ye khilafat jaari rahi hatta ke Saam Bin Nuh tak ye silsila jaari raha.

Duwwam Haq Ta’ala ne Hazrat Ibrahim khaleel ullah alaihissalam ko martaba e imamat o khilafat ata kiya, chunache kalaam e ilaahi shahid hai Haq Ta’ala farmata hai: “Inni Jaailuka Linnasi Imaama”. (Ham tum ko khalkh ke liye imam banane waale hai’n ).

Hazrat Shaikh Badruddin Ishaq khalifa e Hazrat Shaikh Baba Fareeduddin Ganj shakar razi allahu anhu aaya e mazkoor ke shan e nuzool me ye riwayat karte hai’n ke jab Namrood ne bohot mazaalim ke baad Hazrat Ibrahim alaihissalam ke kapde utar kar unhe aag me phenka aur aap martaba e tasleem o riza me saabit qadam rahe hatta ke Jibrail alaihissalam ki taraf bhi tawajjo na ki,

Chunanche Allah Ta’ala ne karam baqshi farmayi aur khillatt e imamat o khilafat yaane ek pairahan aur ek siyah gileem bahisht se aap ke paas bheji jis se aag bagh bangayi.

Pas wo pairahan Hazrat Ibrahim alaihissalam ne hazrat Ishaq alaihissalam ko inayat kiya unke zariye wo hazrat Yaqoob alaihissalam tak pohoncha aur unhone hazrat Yousuf alaihissalam ko diya jaisa ke surah e yousuf ki tafseer se zaahir hai. Agarche Yousuf alaihissalam ke ladke wiraasat ke qaabil the, taaham unhone khilafat e ijaazat apne bhai Yuhood ko ata farmayi. Wo khilafat batarikh e ijazat batanan baad batan ambiya e bani israeil maslan hazrat Musa o Haroon alaihimussalam tak pohonch kar hazrat Zakariyyah alaihissalam tak pohonchi.

Hazrat Ibrahim alaihissalam ki wo siyah gileem batanan baad batan dast badast batarikh e wirasat o ijazat Huzoor Nabi e Kareem Ahmed Mujtaba Muhammed Mustafa Salllallahu Alaihi Wa Aalihi Wa Sallam tak pohonchi issi wajah se wo siyah gileem Huzoor Nabi e Kareem Salllallahu Alaihi Wa Aalihi Wa Sallam khush hookar zeb e tann farmate the aur issi wajah se aap ne millat e ibrahimi ki iqtida farmayi: “Qull Bal Millata Ibrahima Haneefa”.

Neez Hazrat Badruddin Ishaq razi allahu anhu khuwajgaan e chisht se riwayat karte hai’n ke Huzoor Nabi e Kareem Salllallahu Alaihi Wa Aalihi Wa Sallam ne wo siyah gileem Ameer UI Momeneen Imam Ali alaihissalam ko ata farmayi. jaisa ke hadees e shareef me hai ” Aye Alif mai’n ne tum ko apna khalifa banaya apni hayaat me aur mamaat me”. (Mirat Ul Asraar: pg num: 61-63.)

Qaraain e kiraam ye baat achhi tarha zehen nasheen karlen ke nawasib ka ye shuru se peesha raha hai ke wo ummat ko gharana e Muhammed salllallahu alaihi wa aalihi wa salam se door kar ke gumrah karna chahte hai’n.

Unki gumrahiyo’n me se ek baat ye hain ke wo kisi bhi lihaaz se Ameer UI Momeneen imam Alif ko afzal nahi kehte aur hamesha imamr ke martabeh ko khulafa e salasa ke baad hi rakha hai, jo shaqs khulafa e salasa se afzal zaahiri ya baatini taur par imam ko afzal kehta hai to uspar ghaali shia, raafzi, ghustaaq e sahaba, mustahiq e naar waghera waghera ke fataawe lagadete hain. Aur kehte hain ke ahl e sunnat wal jama’at me baatini khilafat ka koi tasawwur nahi hai bas isse baaz ghaali shiyo’n ne khulafa e salasa ki shaan ghataane aur hazrat e Alif ki shaan badhaane ke liye bayaan kardiya hai agar koi shaqs hazrat e Alif ko kisi bhi lihaaz se afzal samajhta hain to uska ahl e sunnat wal jama’at se koi tallukh nahi hai.

Is tarha ki baato’n me aakar baghair haqeeqat samjhe’n bichaare majboor aam ummati khilafat e baatiniyah ko rafziyat samajhne lagte hain, aaiye khilafat e baatiniya ki haeeqat samajhte hai’n.

Hazrat Sayyiduna Shahbaaz e Deccan Khuwaja Banda Nawaaz Gesu Daraaz Sayyid Muhammed Hussaini Chishti razi allahu anhu irshaad farmaate hai’n ke: Khilafat ki 2 aqsaam hai. 1) Khilafat e kubra. 2) Khilafat e sughra.

Khuwaja e buzurg in khilafato’n ki sharah karte huwe irshaad farmaate hai’n ke: Khilafat e kubra baatini khilafat ko kehte hai’n aur khilafat e sughra zaahiri khilafat ko kehte hai’n.

Hazrat e khuwaja ye khilafat e baatini o zaahiri ki mazeed tafseel bayaan karte huwe irshaad farmaate hai’n ke: Khilafat e kubra (baatini khilafat) Ameer UI Momeneen imam Alif ke liye maqsoos hai aur is baat par tamaam ummat ka ittifaaq hai.

Khilafat e sughra (zaahiri khilafat) ke mutallikh ikhtilaaf hai. Sunniyo’n ka is baat par ittifaaq hai ke iske haqdaar hazrat Abu Bakr siddiq razi allahu ta’ala anhu hai aur raafzi log jinke mukhtalif groh hain wo imam Alit ka iske haqdaar samajhte hai’n.

{Kitaab: “Sharah Jawame UI Kilam” saffah 172 (urdu) jama karda: hazrat sayyid Muhammed Akber hussaini (farzand e akber~ banda nawaaz sarkaar ) razi allahu anhu. }

Qaraain e kiraam aap ne sufi e basafa shahbaaz e deccan saani e jaffer e saadiqf sayyid Muhammed hussaini banda nawaaz sarkaar ke hawaale se khilafat e baainiyah ke mutallikh padh hi liya hain ab zara sa souchiye agar ye khilafat raafzio’n ki banayi huwi hooti to kya khuwaja e buzurg isse bayaan farmaate? Aaj ke nawasib jo is khilafat ko ghalat saabit karne ke liye suwalaat karte hain kya wo khuwaja e buzurg ko nahi pata the.

Khilafat e baatiniyah ka aqeeda sirf khuwaja banda nawaaz sarkaar ka nahi balke ye aqeeda tamaam sufiyah e kiraam ka hai.