Iman e Hazrat Abu Talib: Dalil Duwam.

Dalil Duwam

Ab dūsrī dalīl mulāḥazah ho keh An-Ḥazrat kā apne chacha Ḥazrat Abu Talib ke muta’alliq kyā ‘aqidah thā.

Is dalīl se yeh amr sābit kiyā jā’egā keh An-Ḥazrat apne chacha Abu Talib ko Musalman aur Momin jante the. Dalīl zikr karne se qabl ek tafṣīl mulāḥazah ho tā -keh dalīl ke samajhne men āsānī paidā ho, Ḥazrat ‘Abd alMuṭṭalib ke wiṣāl ke ba’d Makkah mukarramah men sakht qěht para ěhle Makkah ne Ḥazrat Abu Talib bārish ke liye du’a’ kī iltemās kī to Ḥazrat Abu Talib -Hazrat ko le kar Baitullāh sharif men ga’e aur Ap ke se An tawassul se bārish kī du’ā farmā’ī to barī zabardast bārish hu’ī. Yeh waqe’ah be’sat se pěhle kā hai aur ba’d az be’sat Qurayshe Makkah ne An-Ḥazrat ko tang kiya aur Ap ke āzār aur taklif ke dar pai huwe to phir Hazrat Abu Talib ne Quraysh ko An-Hazrat ka eḥsān aur barkat jatlā’ī jo keh qabl az beʼsat șiġhar-sinī men thī aur yeh she’r parha:

و أبيض يستقى الغمام بوجهه يمال اليتامى عصمة للأرامل

Khulāṣah she’r kā mulāḥazah farmā’iye:

Yeh gore rukhṣār wālā jis ke tufail Allah se bārish talab kī jātī hai aur yeh yatīmonń ki jā’e panāh aur bewgān kā muḥāfiz hai.

Phir Madīnah munawwarah men qěht para aur ek
e’rābi ne An-Ḥazrat ke pās ā kar bārish kī iltejā’ kī aur Apne du’a farmā’i aur saķht bārish hū’ī aur jab log bārish se tang ā ga’e aur bārish kī bandish kī iltemās kī aur Ap ki du’à se bārish band hū’ī is tafṣīl ke ba’d dalil duwam mulāḥazāh ho. Ap ne is mauqa’ par farmāyā
Ya’ni “Allah ne Hazrat Abu Talib ko bari khaire kasīr ‘aṭā farmā’ī hai agar āj zindah hote to un ki ankhen thandi hotin.” An-Ḥazrat ke mazkūrah bālā alfāz mubarakah se Imane Abi Talib par do waj-ḥ se dalīl hai. Awwal yeh keh Ap ne shahadat di keh Ḥazrat Abu Talib ko Allah ne khaire kasīr ‘aṭā farmā’ī hai aur jis kī aise alfaz nahīn ko Allah ne maut kufr par ho us ke liye khaire kasīr kā iṣbāt nahīn kiyā jātā aur kāfir ke muta’alliq Paighambar iste’māl farmā sakte. Ḥazrat Abu Talib yahi khaire kasir ‘ațā’ farmā’ī keh jab tak zindah rahe to Allah ke Měḥbūb ki zabardast i’anat farmā’ī aur us kī wajh se Quraysh ne Ap se tarke muwālāt kī aur Ap ko Makkah sharif se nikal kar tīn°³ sal She’be Abi Talib men guzārne pare aur jab mare to ķhātimah Iman par huwa.
Ap ne is mauqa’ par farmāyā:Agar Hazrat Abu Talib aj zindah hote to un kī ānkhen thandi hotin aur woh khwush hote. An-Ḥazrat kā Madīnah sharif men bārish aur us ki bandish ke liye du’a’ mãngnā aur phir du’a’ kā qubul honā yeh An-Ḥazrat kā mo’jizah hai aurPaighambar ‘alayhi al-salām ke mo’jizah par Momin hi khwush ho saktā hai to maʼlūm huwa keh Ap Hazrat Abu Talib ko Momin jānte the.

TALEEM E ASRAAR E BAATINTALEEM E ASRAAR E BAATIN:

Ek din Huzoor Nabi e Kareem Muhammed Mustafa Salllallahu Alaihi Wa Aalihi Wa Sallam maghmum baithe the ke har shaqs mujh se ahkaam e shariyat ke mutallikh daryaft karta hai aur asraar e baatin ke mutallikh koi nahi pouchta shayad ye raaz hamare saath qabr me chala jaayega (yaane is se koi muttafaiz nahi hooga) lekin bamisdaaq “Izaa Araadallahu Shaian Fahiya Asbabahu” (Jab Allah Ta’ala kisi cheez ka iraada karta hai to us ke liye
asbaab paida kardeta hai)

ussi waqt Ameer UI Meneen Huzoor Imam Ali alaihissalam ke dil me khayal paida huwa ke mai’n ne Huzoor Nabi e Kareem Salllallahu Alaihi Wa Aalihi Wa Sallam ki zaahiri mutabiat to karli hai lekin unhone apne ahwaal e baatin ke baare me koi taleem nahi di, pas kamaal e sidq o ikhlaas ke saath Huzoor Nabi e Kareem Salllallahu Alaihi Wa Aalihi Wa Sallam ki khudmat me jaakar suwaal kiya to Huzoor Nabi e Kareem Salllallahu Alaihi Wa Aalihi Wa Sallam bohot khush huwe ke mujhe issi tarha hukm tha ke baghair taalib e saadiq raaz kisi ko taleem na kiya jaaye. Hoan

Alhamdulillah ke Allah Ta’ala ne tum ko ye raaz haasil karne ki hidayat farmayi hai. Huzoor Nabi e Kareem Salllallahu Alaihi Wa Aalihi Wa Sallam ne Ameer UI Momeneen Imam Ali alaihissal se farmaya ke: “Aye Alif tum meri maanind hai meri wilayat me ke ye wilayat muaina e haq hai.
pas wo raaz imam Alif se jamaat e sufiyah tak pohonche. (Mir’at ul Asraar: Muqaddima 1)


Qarain e kiraam aap ne Ameer UI Momeneen imam Ali alaihissalam ki taleem e asraar e baatin ke mutallikh to padhliya hai ab imam ne kaisa doosro’n ko asraar e baatin ki taleem ata ki hai dekhiye.

Kitaab: Mir’at UI Asraar me Hazrat Khuwaja Kumail Bin Zyaad Razi Allahu Ta’ala Anhu ke ahwaal me likha hai ke:

Hazrat Shaikh Ruknuddin Ala Uddaulah Samnani Razi Allahu Anhu Chahal Majaalis me farmate hai’n ke ek din Ameer UI Momeneen Imam Alif ount’t par sawaar the aur Hazrat Kumail Zyaad ko apne peeche bithaya tha. Ameer UI Momeneent ki aadat thi ke jab uloom o asraar aap ke qalb me mojazan hoote aur chahte ke koi cheez baahar nikale’n to Hazrat e Kumail ke ghar jaate aur unko apne saamne bitha kar asraar bayaan karna shuru karte.

Baaz auqaat Hazrat e Kumail suwal karte ke Ya Ameer UI Momeneent haqeeqat kya hai? to farmate ke tujhe haqeeqat se kya kaam? wo kehte ke kya mai’n aap ka mahram raaz nahi hu’n? aap farmate ke beshak ho lekin jab mere seene ki deeg josh me aati hai jo kuch hoota hai tum par daaldeti hai aur tujh jaise saail ko mahroom nahi rakhta. iske baad aap is qadr asraar o haqaaiq aur tauheed bayaan farmate the ke qalam likhne se qaasir hai aap farmate the ke Haq Ta’ala ki azmat bayaan me nahi aasakti kyu’n ke jo cheez bayaan me aajaye wo duyi aur ghairat talab karti hai aur dar haqeeqat duyi baatil hai.

Ye sunkar Hazrat e Kumail ne arz kiya ke isse bhi zyaada izhaar e haqeeqat farmae’n. to aapř ne farmaya ke mahu karna naam hai mauhum, aur khilaf e waqiya ashiya ke nacheez karne yaane mitta dene ka, jo aalam e izaafi ka wujood e maa siwallah hai aur bedaar hoona naam hai amr e maloom aur muhaqqiq ke jaanne ka. jo ke wujood e Haq Ta’ala hai.

Hazrat e Kumail ne kaha is ki mazeed tashreeh kijiye, to Imam Ali alaihissalam ne farmaya: Ek karna aur parda uthana raaz aur amr e pinhaa’n se, jab raaz ka ghalba ho. iske baad Hazrat e Kumail ne arz kiya ke haqeeqat bayaani zara aur farmaiye, Imam Alif ne farmaya: Jazb karna yaane zaat me fana hoona aur ahdiyat zaat me ek hoojana.

Hazrat e Kumail ne kaha zara apni haqeeqa bayaani ko mere liye zyaada kijiye to Imam Alir ne farmaya: Wo yaane zaat e baari ta’ala ek noor hai jo subh e azal se chamakta hai phir Sufism The Mission Of Spreading Love us noor ke aasaar se tauheed ke haiakal aur surato’n par zaahir hoota hai. yaane noor e azali ke partau se tamaam ta’ainaat e aalam ka zahoor hoota hai. iske baad Hazrat e Kumail ne arz kiya ke apni haqeeqat bayaani ki zara mazeed tauz’ii farmaiye to Imam Ali alaihissalam ne farmaya: Charagh bujhado, Pas suraj nikal aaya aur subha zaahir hoi aur charagh ki roshni ki zaroorat na rahi aur haqeeqat apne zahoor ke liye mohtaaj e bayaan nahi hai.

(yaane jab saalik maqaam e tauheed me pohonchta hai to noor e azali us par khud bakhud zaahir hoojata hai aur usse doosro’n se haqeeqat daryaaft karne ki zaroorat nahi rehti.

Risaala Khilafat e Baatiniyah Is qism ke kalimaat beshumaar hai’n chunache Shaikh Abdur Razzaq Kashani Razi Allahu Anhu ne unki sharah me ek mustaqil risaala likha hai jis ki yaha’n gunjaish nahi. Hazrat Mir Sayyid Nemat Ullah Razi Allahu Anhu ne bhi is ki sharah likhi hai.

Chahal Majaalis me likha hai ke ek din Imam Ali ne farmaya ke kumail me aur yaha’n (apne seene ki taraf ishaarah kar ke faramaya) Haq Ta’ala ne bohot uloom rakhe hai’n.

Lekin mai’n unka ahl kisi ko nahi paata taake uske saamne bayaan karu’n. jis kisi me kuch danaayi aur aql paata hu’n mai’n jaan leta hu’n ke wo un uloom ko dunyawi wajahat ki khatir beech daalega aur jin logo’n me deen hai aur tark e dunya ki khasiyat hai un me aql o daanish nahi hai jis se un unloom ko samajh sake’n gharzyeke dono’n khususiyat ( deen aur aql) mai’n ne kisi ek shaqs me mujtame nahi dekhe. Lekin umeed hai ke Allah Ta’ala dunya ko aise logo’n se khali na rakhega ke jin ke quloob un uloom se munawwar ho’n. Surism.

agarche ye tadaad ke lihaaz se kam hoota hai ajr ke lihaaz se sab se zyaada hoota hai, Mai’n un se milne ka bohot mushtakh hu’n…

(Mir’at Ul Asraar: Pg Num: 233-236)


Azmat o Shan e Imam Ali Reza AlahisSalam

_*23 zilqadaha Yaume Shahadat*_

🌟Aale Rasool, 8 tajdar imam, alime ahle bait, sirajul umma, bahrul uloom, hazrat sayyedna
_*IMAM ALI REZA R.z*_

🌟 *AZMAT WO SHAAN*
👉🏻Imam abu zura r.a ne 20 hazar k majme me imam ali reza a.s se pucha ky ap hame koi hadis sunae jo apk ajdad se ho to imam ali reza a.s ne farmaya

👉🏻MAI NE *IMAM MUSA KAZIM* SE UNO NE *IMAM JAFAR SADIQ* SE UNO NE *IMAM BAQIR* SE UNO NE *IMAM ZAINUL ABDEEN* SE UNO NE *IMAM HUSSAIN* SE UNO NE *IMAM ALI* SE UNO NE MERI ANKHO KI THANDAK *RASOOL ALLAH SALALALLAHO ALYHE WASALLAM* ne farmaya ye hadis mai ne *JIBRAIL A.S* SE suni uno ne kaha ky *ALLAH S.W.T* farmata hai

👉🏻 kalma tayyba mera kila hai to jis ne is kalme ko kaha wo mere kile me dakhil ho gaya or mere azab se aman me raha..
(Hadis qudsi)
👉🏻imam ahmed bin hanbal r.a ne farmaya
🌟 _*IS HADIS KI SANAD (AHLE BAIT K NAME) AGR KSI MAJNO PAGAL PE PARD DO TO WO SHIFAYAB HO JAE*_

🌟 Ref:- FATWAE RAZVIYAH jild 9


#23zilqad

#Shahadat_E_Imam_Ali_Raza۴ 😭💔

193 Hijri me Abbasi khalifa Hāroon al-Rasheed
ke inteqaal ke baad us ke 2 bete al-Ameen aur
al-Ma’amun ke darmiyaan hukoomat haasil
karne ke liye jung ke haalaat paida hue..
_
al-Ma’amun ne Imam Ali Raza۴ ko milne ke
liye Faars (Iran) bulaaya. Aap۴ apni biwi aur
Saahabzaade ko Madeena me chhodkar,
Aap۴ Merv jaane ke liye rawaana hue..
_
Apne bhai ko haraane ke baad al-Ma’amoon
ne Imam Ali Raza۴ ko apna Khalifa banne ke
liye darkhwashaat kee.. Us ka iraada ye tha
ke is se awaam ki nazar me khud ki izzat
badhe aur log baghaawat na kare.. Magar
Aap۴ ne inkaar kiya..
_
Merv se Baghdad ki taraf safar ke dauraan
Toos me al-Ma’amoon ne angoor me zeher
milakar Imam۴ ko khilaaye.. Jab Aap۴ ko
apni shahadat ka waqt qareeb hone ka pataa
chal gaya tou Aap۴ apne dost Abu Salaat ke
ghar me tashreef laaye aur fouran sab qaaliin
hataane ke liye farmaya aur kisi ko ghar ke
andar aane se mana farmaaya aur farmaaya ::
‘Maiñ Chahata huñ ke jab meri rooh nikle tou
Apne Dada Imam-E-Hussain۴ ki tarah zameen
par rahuñ., Mere baad mere bete Muhammad
Al Taqi۴ ka khayaal rakhna.’
—————————————————————————
Aap۴ ki Shahadat se pehle Huzoor-E-Akramﷺ
Aap۴ ke khwaab me tashreef laye aur farmaya::
‘Kal hamare paas tashreef laao. Yaha jo hai wo
us haalaat se behtar hai jis me filhaal tum ho.’
_
Aap۴ ki Aankh khulee tou Aap۴ ne apne
saathi Harsama ko bulaya aur farmaya ::
‘Meri shahaadat ka waqt qareeb hai..,
Mere inteqaal ke baad al-Ma’amoon ko
mere ghusl wa tajheez me shamil na hone
dena.., Meri is wasiyat ka khayaal rakhna.’

#Qaatil_Maamoon_Pe_Beshumaar_Laanat 🔥
————————————————————————
Imam۴ ki Shahadat 23 Zilqad / 17 Safar
203 Hijri ko, 55 saal ki umr me hua..

Aap ka mazaar Mashhad (Iran) me hai.

#Salam_Ya_Maula_Imam_E_Raza۴ 🌹🙏


Imam Ali Reza ( عليه السلام) K Rauza e Mubarak Ki Ziyarat Karne Ki Fazilat

Imam Ali Reza (عليه السلام) Ne Farmaya : Jo Koi Shaqs Mujhse Mulaqat Karta Hai , Mujhse Dur Rehne Ke Bawajood , Mai Qayamat Ke Din 3 Jageh Par Uski Madad Ke Liye Aao’nga
.
1 – Jab Tumhara Naam e Aamal Daa’ain (Sideh) Ya Baa’ain (Ulte) Hath Mein Diye Jayege.
.
2 – Pul e Serat Paar Karte Waqt.
.
3 – Jab Tumhare Achche Aur Burey Aamal Ko Mizan (Tarazu) Par Rakha Jayega.
__
Reward of Visiting the Holy Shrine of Imam Ali Reza ( علیه السلام )
.
Imam Ali Reza ( علیه السلام) Said :
Anyone Who Visits Me, Despite Living Far Away From Me, I Will Come To Help Her/Him in 3 Places on Judgement Day
.
1 – When You Receive Your Deeds Record On Either Left or Right Hand.
.
2 – When Crossing The Bridge of Serat.
.
3 – When Your Good and Bad Deeds Are Put on The Scale.
__
من زارنی علی بعد داری , أتیته یوم القیمه فی ثلث مواطن حتى أخلصه من أهوالها اذا تطایرت الکتب یمینا وشمالا وعند الصراط وعند المیزان.
.
.Subhan Allah ❤

Reference:-Tareekh Nishabur , Page 26, 27
.
اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکْ وَ س٘لِّمْ

मौला इमाम अल रिदा अलैहस्सलाम की वो बाते जो मुल्लो ने किसी बुग्ज़ में उम्मत से छिपा के रखी है !

सैय्यद अली बिन शहाब हमदानी ने *पैगम्बर-ए-अकरम सल्लाहो अलैह वा सल्लम* से नकल किया है आप फरमाते है
*“बहोत जल्द मेरे जिस्म का एक हिस्सा खुरासान में दफन होगा जिसको भी ज्यादा गुस्सा आता हो और वो आपकी ज़ियारत करेगा तो खुदावंद करीम उसके गुस्से को दूर करेगा और अगर कोई गुनहगार भी आपकी ज़ियारत करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुनाहों को भी मुआफ़ करेगा*

हमवीनी ने अपनी सनद के साथ रसूले खुदा सल्लाहो अलैह व सल्लम से नकल किया है आप फरमाते है

*बहोत जल्द मेरे जिस्म के एक हिस्से को खुरासान में दफन किया जाएगा जो मोमिन भी उनकी ज़ियारत करेगा उस पर अल्लाह जन्नत को वाजिब कर देगा और उस पर जहन्नुम की आग को हराम कर देगा*
बुक रेफ्रेंस
(1) मवद्दत अल क़ुर्बा पेज 140
और या नबी अल मवद्दत पेज 365
(2) फराईद उल सिम्तएन हदीस न. 2/188

*दोनों ही किताबे अहले सुन्नत की है* शिया की नही है

इसके अलावा एक बात और जो मुल्ले आपसे छिपाते है वो है हर सिलसिले में तरीक़त के इमाम और बहोत बड़े सूफी जिनका ज़िक्र हर सिलसिले में होता है हज़रत सैय्यदना मारूफ अल करखी रहमतुल्लाह अलैह मौला इमाम अल रिदा अलैहस्सलाम के गुलाम है और आप ही से दस्ते बैत होकर इस्लाम से मुशर्रफ हुए

दूसरी बात आप अलैहस्सलाम ने कैथोलिक चर्च के पॉप और यहुदियों के बड़े बड़े रहिबो से मुनाजरा किया है और उसमें उन्हें हराया है
आपके एक शागिर्द मोहम्मद अल ज़बीर जो आपकी सोहबत में रहकर ही गणित के सूत्रधार बने जिनके नाम पर हम उस गणित को *अलजेब्रा* कहते है
आप अलैहस्सलाम ने नागरिक संहिता (मौलिक अधिकारों ) पर भी बहोत लिखा है आप ज़बरदस्त राजनीतिज्ञ जानकार थे जिनके वज़ह से ही खलीफा मामून राशिद की खिलाफत चमक उठी थी और उसके दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है

आप चारो आसमानी किताबो के हाफिज थे

मौला हमे इमाम अल रिदा अलैहस्सलाम के सदके और तुफैल से हमारे सगीरा कबीरा को मुआफ़ करे
आमीन

KHIRQA E KHILAFATKHIRQA E KHILAFAT:

Khuwaja Nizamuddin Auliya Mehboob e ilaahi razi allahu anhu likhte hain ke khuwaja baba Fareeduddin masood ganj e shakar chishti razi allahu anhu ne irshaad farmaya ke: Rasool e khuda salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ko meraj ki raat khirqah ata huwa jab meraj se waapas tashreef laaye to sahaba e kiraam rizwan ullahi ta’ala alaihim ajmain ko bula kar farmaya ke mujhe parwardigar se khirqa mila hai aur hukm huwa ke tum me se kisi ek ko du’n, ab main ek baat pouchunga jo is baat ka sahi jawaab dega ussi ko khirqa dunga.

Pehle hazrat Abu Bakr siddiq razi allahu ta’ala anhu se muqatib ho kar farmaya: aye aba bakr! Agar main ye khirqa tumhe du’n to im kya karoge? Arz kiya Ya Rasoolallah salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam agar ye khirqa mujhe inayat ho to main sidq ikhtiyar karunga, Allah ta’ala ki ita’at karunga, aur jo dunyawi maal mere paas hai wo sab raah e khuda me sarf kardunga.

Iske baad Rasoolallah salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ne hazrat Umar e farooq razi allahu ta’ala anhu se muqatib ho kar farmaya ke: aye Umar! Agar main ye khirqa tumhe du’n to tum kya karoge? Arz kiya Ya Rasoolallah salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam Adal karunga aur bandagaan e khud se insaaf se pesh aau’nga.

Iske baad Rasoolallah salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ne hazrat Usman e ghani razi allahu ta’ala anhu se muqatib ho kar farmaya ke: aye Usman! Agar main ye khirqa tumhe du’n to tum kya karoge? Arz kiya Ya Rasoolallah salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ittifaaq se milkar kaam karunga aur jo haq ho usse baja laaunga, haya aur saqawat ikhtiyar karunga.

Iske baad issi tarha Rasoolallah salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ne imam Ali ul Murtaza alaihissalam se muqatib ho kar farmaya ke: Aye Ali! Agar main ye khirqa tumhe du’n to tum kya karoge? Arz kiya Ya Rasoolallah salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam main parda pooshi karunga aur bandagaan e khuda ke ayeb pooshida rakhu’nga.

Rasool e khuda salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ne farmaya ke: Aye Alir main ye khirqa tumhe deta hu’n. Aur mujhe parwardigaar ki taraf se bhi yehi hukm tha ke yaaro’n me se jo ye jawaab dega usse ye khirqa de dena.

Issi tarha hazrat khuwaja baba Fareeduddin masood ganj e shakar chishti razi allahu anhu ne yehi waaqiya thoda sa aur mazeed farmaya hai jisme khilafat ka bhi lafz aaya hai aur saath hi me baba sahab mazeed farmaate hain

Huzoor nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ne jab sahaba e kiraam se ye suwaal kiya, 3 to jawaab nahi desake aaqir hazrat e Alif ne jawab me arz kiya ke agar ye khirqa mujhe ata ho to mai’n logo’n ki ayeb pooshi karunga pas Rasoolallah salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ne wo khirqa hazrat e Alif ko ataa farmaya aur aap se phir us khirqe ka riwaaj huwa..

1) (Kitaab: Rahat Ul Quloob: Urdu Saffah: 10/11. Jama kardah hazrat khuwaja Nizamuddin mehboob e ilaahi razi allahu anhu.) 2) (Kitaab: Asraar Ul Auliya: urdu saffah: 61. Jama kardah hazrat khuwaja Badruddin ishaq chishti razi allahu anhu. ).

Qaraain e kiraam aap ne khilafat e zaahiri o baatini ke mutallikh padh hi liya hain ab yahan ham aur mazeed riwayat pesh kar rahe hain jis se hamari baat aur bhi zyaada qawi hojaye.

Taqseem e wirasat e Muhammedi salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ke mazmoon ko Hazrat Shah Waliullah Muhaddis dehlvi razi allahu anhu ne yu’n bayaan kiya hai: Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ki wirasat ke hamileen 3 tarha ke hain:

ek wo jinhone Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam se hikmat o ismat aur qutbiyat e baatini ka faiz haasil kiya wo Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ki ahl e bait hai

Doosra tabqa: wo hai jinhone Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam se hifz o talqeen aur rushd o hidayat se mutassaf qutbiyat e zaahiri ka faiz haasil kiya. Wo Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ke kibaar sahaba e kiraam rizwan ullahi ta’ala alaihim ajmain jaise khulafa aur ashra e mubashara hai.

Tessra tabqa wo hai: jinhone infiraadi inayat aur ilm o taqwa ka faiz haasil kiya ye wo ashaab hain jo ehsan ke wasf se mutasaf hogaye, jaise hazrat Anas razi allahu ta’ala anhu aur hazrat Abu Hurairah razi allahu ta’ala anhu aur unke ilawa deegar mutaaqireen. Ye teeno madarij Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ke kamaal khatim e risalat se jaari huwe… (Shah Waliullah Muhaddis Dehlawi,

Al-Tafhimat-ul-llahiyyah, 02/08.)

Khilafat e baatiniyah ke mutallikh aap ne shah Waliullah mubaddis dehlawi ka mauqqif dekh liya hai’n ab Hazrat Shah Abdul Haq Muhaddis dehlawi razi allahu anhu ka mauqqif dekhte hai’n ke wo khilafat e baatiniyah ke mutallikh kya farmaate hai’n.

Aap irshaad farmaate hai’n ke: Is ummat e marhooma ke liye jo zariya e nijaat hain wo Huzoor Nabi e Kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ke ahl e bait e kiraam alaihimussalaam hain, ahl e bait e kiraam ki muhabbat ummatiyo’n par is liye waajib ki gayi hai taake unke mubarak

qubool me is muhabbat ki wajah se kisi ki jagah paida ho.

Chu’nke ahl e bait e kiraam ke muqaddas quloob Allah ta’ala ke noor e munuwaar se mamoor hai’n aur unki musharikat e zuroof qurbat e makani se aisi munasibat paida hojaye ke wo gunaho’n ki kasafat ko dur karne ke liye tiryaq ka hukm rakhe.
Chunanche hadees e shareef me aaya hai ke meri ahl e bait ki misaal aisi hai jaise Nooh alaihissalam ki kashti jo aap ki panah me aagaya wo tufan se bachgaya aur jisne usse alehdgi ikhtiyar karli wo gharkh hogaya.

Ahl e bait ki is khushusiyat ki wajah unki fazeelat aur maqsoos martabah hai kyun ke Nooh alaihissalam ki kashti Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ke kamal e amali ki surat thi aur ahl e bait e kiraam ko bhi Allah ta’ala ne Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ke kamal e amali ki surat bana diya ke isse muraad tareeqat hai..

Aur ye baat is liye hai ke Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ke kamal e amali baghair Huzoor alaihissalatu was salaam ki shaqsi ke jo ke ruhaani quwwato’n aur isma’t o iffa’t aur hifz o fatawat o shuja’at se muttasaf ho kisi doosre me uska jalwagar hoona mutasawwir nahi kiya jaasakta lehaza is munasibat ka baghair wiladat aur tallukh asliyat o fariya’t ka haasil hoona na mumkin hai. (Tafseer Fath Ul Azeez Surat Ul Haaqah, Saffah 76.)

Ye bayaan farmaane ke baad Shah Abdul Azeez muhaddis dehlavi razi allahu anhu Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ki taraf se ahl e kiraam aur imam Ali alaihissalaam ko ataa hoone waali imaamat e kubra ki mazeed tafseel is tarha bayaan farmate hain.:

Pas ye kamaal e mustafawi salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam un tamaam tar sho’obo’n me jo wilayat e mukhtalifa ka ma’adan hai inhi ahl e bait e kiraam se jaari o saari hoota hai aur imamat ke yehi maane hai’n ke un me se ek ne doosre ko apna wasi banaya.

Aur yehi sirr aur raaz hai ke wo buzurgaan e ahl e bait jami’i ummat e muhammadiyah salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ke auliya e kiraam ke salaasil ke marj’a o mamb’ a huwe aur jo shaqs ko bhi Allah ta’ala ki rassi se munsalik hoona chahe. Iski sanad aur faiz ahl e bait e kiraam ke unhi buzurgo’n par muntahi hoota hai aur isko apni nijaat ke liye issi kashti e ahl e bait e kiraam ke daaman me panah lena padhti hai is liye Allah ta’ala ne irshaad farmaya (Wa ta i’eyahaa) yaane wo is kashti ko yaad rakhe’n aur momeneen safina e ahl e bait ko zariya e nijaat samjhe’n ke gunaho’n ke tufaan ki zadd se bachne ki yehi tadbeer hai..

(Tafseer Fath Ul Azeez: Paara 29, Saffah 76 )Iske baad hazrat shah Abdul Azeez razi allahu anhu Quran e shareef ki is aayat ka aaqri jumla naqal farma kar iski waazeh tafseel bayaan karte hai’n “(Uzunun Waiyaa’h ) yaane wo kaan jo in umoor ko yaad rakhen.

Chunanche hadees e shareef me aaya hai ke jab ye aayat e mubaraka naazil hoi to Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ne imam Ali alaihissalam ko irshad farnaya ke Ya Ali! main ne Allah ta’ala se tere liye suwaal kiya hai ke tu jo bhi sunle usse hamesha yaad rakhe lehaza imam Ali alaihissalam ke liye ye taqsees issi sharf aur martabe ki wajah se hai aur isme nukta ye hai ke baghair imam Ali alaihissalam ke ahl e bait ka kashti ke maano’n me aana mutasawwir hi nahi kiya jaasakta is liye ke is tareeqe ki imamat ke qaabil Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ke sulbi ahl e bait hi hosakte the magar us waqt wo kamsin the aur unki tarbiyat siwaye imam Ali ke kisi doosre ke supurd karna Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ki shaan e kamaal ke manafi tha yehi wajah thi ke Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ne ummat ko gunaho’n se nijaat dilaane ke tareeqe imam Ali alaihissalam ko ilqaa farmaye aur phir unko imam banaya aur apne kamaal e amali ko surat e haidar e karraart me mutasawwir karna zaroori hogaya.”

(Tafseer e Azeezi: Saffah 76, Paara 29.)

Yehi wajah hai ke ameer ul momeneen sayyiduna imam Ali alaihissalam ko “Yaasub UI Momeneen” yaane shahinsha e ummat ka khitaab diya gaya aur is wajah se bhi ke chunke Imam Ali alaihissalam ne Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ki aaghoosh e rifaqat me parwarish paayi thi.

Aur Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam se rishta e daamadi bhi aap ko haasil tha aur aap zamana e tifuliyat se hi har amr e khaas me Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ke rafeeq aur shareek e kaar the aur aap khaas taur par hukm e farzandi me bhi daaqil the aur hazrat imam Ali alaihissalam ko is qurabat e qareebiyah ki wajah se Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam se ruhaani quwwato’n me munasibat e kulli haasil thi.

Gooya janaab e ameer ul momeneen alaihissalaam, Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ke zill e mubarak aur aap ke kamalaat e amali ki surat the kyu’n ke wilayat o tareeqat ka matlab aur muraad bhi yehi hai.

Aur Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ki is dua e mubarak se ilaahi Alir jo yaad rakhe usse kabhi na bhoole janaab e imam Ali alaihissalam ki iste’daad aur liyaqat e tab’a aur bhi zaahir hogai aur aap isse martaba e kamaal ki intiha ko pohonch gaye aur aaj tak iske aasaar har tareeqe ke auliya allah ke zaahir o baatin me hoote hain…

(Tafseer e Azeezi: Surat ul Haaqah, Paara 29, Saffah 77.)

Qaraain e kiraam ye saari riwayaat padh kar aap ke zehen me sawaal paida horaha hai’n ke tamaam ki tamaam khilafat e ruhaaniyah ka baar janaab e ameer ul momeneen maula imam Ali alaihissalam ke kandho’n par hi daala gaya tha to phir silsila e aaliya naqshbandiyah ki kya baat rehjaayegi jiska Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ki zaat e paak se rabt o tallukh e ruhaani hazrat Abu bakr siddiq razi allahu ta’ala anhu se hai.

Is ke bohot wujuhaat hai chunanche ham yahan hazrat allama Saim chishti rehmatullahialaih ke hi 2 wujuhaat naqal kar rahe hain jo aap ne apni kitaab mushkil kusha jisd awwal me khilafat e baatiniyah ke silsila me tehreer farmaya hai.

Pehli wajah: bila shuba baaz riwayaat se saabit hai ke Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ne muta’ddid baar tanhaayi me hazrat abu bakr siddiq ko ruhaani uloom ki taleem farmayi aur aap bhi Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ke ruhaani khalifa hai lekin isme awwaliyat ki koi shart nahi hai.

Doosri wajah: agar hazrat Abu bakr siddiq razi allahu ta’ala anhu ko bhi Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ka ruhaani khalifa maan liya jaaye to ye huzoor maula e kayenaat sayyiduna imam Ali alaihissalaam ki khilafat ki zidd nahi kyu’n ke khilafat e shariya jisse khilafat Sufism The Mission Of Spreading Love e raashida kaha jaata hai usme Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ke chaaro’n khulafa ke ailaawa imam e Hassan alaihissalaam bhi shareek hai’n ye sab ke sab Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ke hi khulafa e kiraam hai’n yehi wajah hai ke unki khilafat ko khilafat e haqqa aur un me se har khalifa ko khalifa e bar haq tasleem kiya gaya hai.

Alaawa azee’n mazeed aasaani se yu’n samajhle’n ke un khulafa e kibaar ki khilafat ko khilafat e alaa minhaaj un nubuwaat kaha jaata hai aur us me kabhi ye imtiyaz rawa nahi rakha gaya ke fulaa’n shaqs ki khilafat to aala minhaaj un nubuwwat hai aur fulaa’n ki nahi.

Risaala Khilafat e Baatiniyah Aur naahi kabhi ye sawaal uthaaya gaya ke hazrat abu bakr siddiq ki khilafat to minhaaj e nubuwwat par hai kyun ke wo khalifa e awwal aur janasheen e rasool hai’n magar hazrat e umar razi allahu ta’ala anhu ki khilafat nubuwwat ke manhaj par nahi kyun ke wo baraah e raast Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ke khalofa aur janasheen nahi balke hazrat abu bakr siddiq ke khalifa aur janasheen hai.