TALEEM E ASRAAR E BAATINTALEEM E ASRAAR E BAATIN:

Ek din Huzoor Nabi e Kareem Muhammed Mustafa Salllallahu Alaihi Wa Aalihi Wa Sallam maghmum baithe the ke har shaqs mujh se ahkaam e shariyat ke mutallikh daryaft karta hai aur asraar e baatin ke mutallikh koi nahi pouchta shayad ye raaz hamare saath qabr me chala jaayega (yaane is se koi muttafaiz nahi hooga) lekin bamisdaaq “Izaa Araadallahu Shaian Fahiya Asbabahu” (Jab Allah Ta’ala kisi cheez ka iraada karta hai to us ke liye
asbaab paida kardeta hai)

ussi waqt Ameer UI Meneen Huzoor Imam Ali alaihissalam ke dil me khayal paida huwa ke mai’n ne Huzoor Nabi e Kareem Salllallahu Alaihi Wa Aalihi Wa Sallam ki zaahiri mutabiat to karli hai lekin unhone apne ahwaal e baatin ke baare me koi taleem nahi di, pas kamaal e sidq o ikhlaas ke saath Huzoor Nabi e Kareem Salllallahu Alaihi Wa Aalihi Wa Sallam ki khudmat me jaakar suwaal kiya to Huzoor Nabi e Kareem Salllallahu Alaihi Wa Aalihi Wa Sallam bohot khush huwe ke mujhe issi tarha hukm tha ke baghair taalib e saadiq raaz kisi ko taleem na kiya jaaye. Hoan

Alhamdulillah ke Allah Ta’ala ne tum ko ye raaz haasil karne ki hidayat farmayi hai. Huzoor Nabi e Kareem Salllallahu Alaihi Wa Aalihi Wa Sallam ne Ameer UI Momeneen Imam Ali alaihissal se farmaya ke: “Aye Alif tum meri maanind hai meri wilayat me ke ye wilayat muaina e haq hai.
pas wo raaz imam Alif se jamaat e sufiyah tak pohonche. (Mir’at ul Asraar: Muqaddima 1)


Qarain e kiraam aap ne Ameer UI Momeneen imam Ali alaihissalam ki taleem e asraar e baatin ke mutallikh to padhliya hai ab imam ne kaisa doosro’n ko asraar e baatin ki taleem ata ki hai dekhiye.

Kitaab: Mir’at UI Asraar me Hazrat Khuwaja Kumail Bin Zyaad Razi Allahu Ta’ala Anhu ke ahwaal me likha hai ke:

Hazrat Shaikh Ruknuddin Ala Uddaulah Samnani Razi Allahu Anhu Chahal Majaalis me farmate hai’n ke ek din Ameer UI Momeneen Imam Alif ount’t par sawaar the aur Hazrat Kumail Zyaad ko apne peeche bithaya tha. Ameer UI Momeneent ki aadat thi ke jab uloom o asraar aap ke qalb me mojazan hoote aur chahte ke koi cheez baahar nikale’n to Hazrat e Kumail ke ghar jaate aur unko apne saamne bitha kar asraar bayaan karna shuru karte.

Baaz auqaat Hazrat e Kumail suwal karte ke Ya Ameer UI Momeneent haqeeqat kya hai? to farmate ke tujhe haqeeqat se kya kaam? wo kehte ke kya mai’n aap ka mahram raaz nahi hu’n? aap farmate ke beshak ho lekin jab mere seene ki deeg josh me aati hai jo kuch hoota hai tum par daaldeti hai aur tujh jaise saail ko mahroom nahi rakhta. iske baad aap is qadr asraar o haqaaiq aur tauheed bayaan farmate the ke qalam likhne se qaasir hai aap farmate the ke Haq Ta’ala ki azmat bayaan me nahi aasakti kyu’n ke jo cheez bayaan me aajaye wo duyi aur ghairat talab karti hai aur dar haqeeqat duyi baatil hai.

Ye sunkar Hazrat e Kumail ne arz kiya ke isse bhi zyaada izhaar e haqeeqat farmae’n. to aapř ne farmaya ke mahu karna naam hai mauhum, aur khilaf e waqiya ashiya ke nacheez karne yaane mitta dene ka, jo aalam e izaafi ka wujood e maa siwallah hai aur bedaar hoona naam hai amr e maloom aur muhaqqiq ke jaanne ka. jo ke wujood e Haq Ta’ala hai.

Hazrat e Kumail ne kaha is ki mazeed tashreeh kijiye, to Imam Ali alaihissalam ne farmaya: Ek karna aur parda uthana raaz aur amr e pinhaa’n se, jab raaz ka ghalba ho. iske baad Hazrat e Kumail ne arz kiya ke haqeeqat bayaani zara aur farmaiye, Imam Alif ne farmaya: Jazb karna yaane zaat me fana hoona aur ahdiyat zaat me ek hoojana.

Hazrat e Kumail ne kaha zara apni haqeeqa bayaani ko mere liye zyaada kijiye to Imam Alir ne farmaya: Wo yaane zaat e baari ta’ala ek noor hai jo subh e azal se chamakta hai phir Sufism The Mission Of Spreading Love us noor ke aasaar se tauheed ke haiakal aur surato’n par zaahir hoota hai. yaane noor e azali ke partau se tamaam ta’ainaat e aalam ka zahoor hoota hai. iske baad Hazrat e Kumail ne arz kiya ke apni haqeeqat bayaani ki zara mazeed tauz’ii farmaiye to Imam Ali alaihissalam ne farmaya: Charagh bujhado, Pas suraj nikal aaya aur subha zaahir hoi aur charagh ki roshni ki zaroorat na rahi aur haqeeqat apne zahoor ke liye mohtaaj e bayaan nahi hai.

(yaane jab saalik maqaam e tauheed me pohonchta hai to noor e azali us par khud bakhud zaahir hoojata hai aur usse doosro’n se haqeeqat daryaaft karne ki zaroorat nahi rehti.

Risaala Khilafat e Baatiniyah Is qism ke kalimaat beshumaar hai’n chunache Shaikh Abdur Razzaq Kashani Razi Allahu Anhu ne unki sharah me ek mustaqil risaala likha hai jis ki yaha’n gunjaish nahi. Hazrat Mir Sayyid Nemat Ullah Razi Allahu Anhu ne bhi is ki sharah likhi hai.

Chahal Majaalis me likha hai ke ek din Imam Ali ne farmaya ke kumail me aur yaha’n (apne seene ki taraf ishaarah kar ke faramaya) Haq Ta’ala ne bohot uloom rakhe hai’n.

Lekin mai’n unka ahl kisi ko nahi paata taake uske saamne bayaan karu’n. jis kisi me kuch danaayi aur aql paata hu’n mai’n jaan leta hu’n ke wo un uloom ko dunyawi wajahat ki khatir beech daalega aur jin logo’n me deen hai aur tark e dunya ki khasiyat hai un me aql o daanish nahi hai jis se un unloom ko samajh sake’n gharzyeke dono’n khususiyat ( deen aur aql) mai’n ne kisi ek shaqs me mujtame nahi dekhe. Lekin umeed hai ke Allah Ta’ala dunya ko aise logo’n se khali na rakhega ke jin ke quloob un uloom se munawwar ho’n. Surism.

agarche ye tadaad ke lihaaz se kam hoota hai ajr ke lihaaz se sab se zyaada hoota hai, Mai’n un se milne ka bohot mushtakh hu’n…

(Mir’at Ul Asraar: Pg Num: 233-236)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s