KHIRQA E KHILAFATKHIRQA E KHILAFAT:

Khuwaja Nizamuddin Auliya Mehboob e ilaahi razi allahu anhu likhte hain ke khuwaja baba Fareeduddin masood ganj e shakar chishti razi allahu anhu ne irshaad farmaya ke: Rasool e khuda salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ko meraj ki raat khirqah ata huwa jab meraj se waapas tashreef laaye to sahaba e kiraam rizwan ullahi ta’ala alaihim ajmain ko bula kar farmaya ke mujhe parwardigar se khirqa mila hai aur hukm huwa ke tum me se kisi ek ko du’n, ab main ek baat pouchunga jo is baat ka sahi jawaab dega ussi ko khirqa dunga.

Pehle hazrat Abu Bakr siddiq razi allahu ta’ala anhu se muqatib ho kar farmaya: aye aba bakr! Agar main ye khirqa tumhe du’n to im kya karoge? Arz kiya Ya Rasoolallah salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam agar ye khirqa mujhe inayat ho to main sidq ikhtiyar karunga, Allah ta’ala ki ita’at karunga, aur jo dunyawi maal mere paas hai wo sab raah e khuda me sarf kardunga.

Iske baad Rasoolallah salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ne hazrat Umar e farooq razi allahu ta’ala anhu se muqatib ho kar farmaya ke: aye Umar! Agar main ye khirqa tumhe du’n to tum kya karoge? Arz kiya Ya Rasoolallah salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam Adal karunga aur bandagaan e khud se insaaf se pesh aau’nga.

Iske baad Rasoolallah salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ne hazrat Usman e ghani razi allahu ta’ala anhu se muqatib ho kar farmaya ke: aye Usman! Agar main ye khirqa tumhe du’n to tum kya karoge? Arz kiya Ya Rasoolallah salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ittifaaq se milkar kaam karunga aur jo haq ho usse baja laaunga, haya aur saqawat ikhtiyar karunga.

Iske baad issi tarha Rasoolallah salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ne imam Ali ul Murtaza alaihissalam se muqatib ho kar farmaya ke: Aye Ali! Agar main ye khirqa tumhe du’n to tum kya karoge? Arz kiya Ya Rasoolallah salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam main parda pooshi karunga aur bandagaan e khuda ke ayeb pooshida rakhu’nga.

Rasool e khuda salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ne farmaya ke: Aye Alir main ye khirqa tumhe deta hu’n. Aur mujhe parwardigaar ki taraf se bhi yehi hukm tha ke yaaro’n me se jo ye jawaab dega usse ye khirqa de dena.

Issi tarha hazrat khuwaja baba Fareeduddin masood ganj e shakar chishti razi allahu anhu ne yehi waaqiya thoda sa aur mazeed farmaya hai jisme khilafat ka bhi lafz aaya hai aur saath hi me baba sahab mazeed farmaate hain

Huzoor nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ne jab sahaba e kiraam se ye suwaal kiya, 3 to jawaab nahi desake aaqir hazrat e Alif ne jawab me arz kiya ke agar ye khirqa mujhe ata ho to mai’n logo’n ki ayeb pooshi karunga pas Rasoolallah salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ne wo khirqa hazrat e Alif ko ataa farmaya aur aap se phir us khirqe ka riwaaj huwa..

1) (Kitaab: Rahat Ul Quloob: Urdu Saffah: 10/11. Jama kardah hazrat khuwaja Nizamuddin mehboob e ilaahi razi allahu anhu.) 2) (Kitaab: Asraar Ul Auliya: urdu saffah: 61. Jama kardah hazrat khuwaja Badruddin ishaq chishti razi allahu anhu. ).

Qaraain e kiraam aap ne khilafat e zaahiri o baatini ke mutallikh padh hi liya hain ab yahan ham aur mazeed riwayat pesh kar rahe hain jis se hamari baat aur bhi zyaada qawi hojaye.

Taqseem e wirasat e Muhammedi salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ke mazmoon ko Hazrat Shah Waliullah Muhaddis dehlvi razi allahu anhu ne yu’n bayaan kiya hai: Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ki wirasat ke hamileen 3 tarha ke hain:

ek wo jinhone Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam se hikmat o ismat aur qutbiyat e baatini ka faiz haasil kiya wo Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ki ahl e bait hai

Doosra tabqa: wo hai jinhone Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam se hifz o talqeen aur rushd o hidayat se mutassaf qutbiyat e zaahiri ka faiz haasil kiya. Wo Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ke kibaar sahaba e kiraam rizwan ullahi ta’ala alaihim ajmain jaise khulafa aur ashra e mubashara hai.

Tessra tabqa wo hai: jinhone infiraadi inayat aur ilm o taqwa ka faiz haasil kiya ye wo ashaab hain jo ehsan ke wasf se mutasaf hogaye, jaise hazrat Anas razi allahu ta’ala anhu aur hazrat Abu Hurairah razi allahu ta’ala anhu aur unke ilawa deegar mutaaqireen. Ye teeno madarij Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ke kamaal khatim e risalat se jaari huwe… (Shah Waliullah Muhaddis Dehlawi,

Al-Tafhimat-ul-llahiyyah, 02/08.)

Khilafat e baatiniyah ke mutallikh aap ne shah Waliullah mubaddis dehlawi ka mauqqif dekh liya hai’n ab Hazrat Shah Abdul Haq Muhaddis dehlawi razi allahu anhu ka mauqqif dekhte hai’n ke wo khilafat e baatiniyah ke mutallikh kya farmaate hai’n.

Aap irshaad farmaate hai’n ke: Is ummat e marhooma ke liye jo zariya e nijaat hain wo Huzoor Nabi e Kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ke ahl e bait e kiraam alaihimussalaam hain, ahl e bait e kiraam ki muhabbat ummatiyo’n par is liye waajib ki gayi hai taake unke mubarak

qubool me is muhabbat ki wajah se kisi ki jagah paida ho.

Chu’nke ahl e bait e kiraam ke muqaddas quloob Allah ta’ala ke noor e munuwaar se mamoor hai’n aur unki musharikat e zuroof qurbat e makani se aisi munasibat paida hojaye ke wo gunaho’n ki kasafat ko dur karne ke liye tiryaq ka hukm rakhe.
Chunanche hadees e shareef me aaya hai ke meri ahl e bait ki misaal aisi hai jaise Nooh alaihissalam ki kashti jo aap ki panah me aagaya wo tufan se bachgaya aur jisne usse alehdgi ikhtiyar karli wo gharkh hogaya.

Ahl e bait ki is khushusiyat ki wajah unki fazeelat aur maqsoos martabah hai kyun ke Nooh alaihissalam ki kashti Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ke kamal e amali ki surat thi aur ahl e bait e kiraam ko bhi Allah ta’ala ne Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ke kamal e amali ki surat bana diya ke isse muraad tareeqat hai..

Aur ye baat is liye hai ke Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ke kamal e amali baghair Huzoor alaihissalatu was salaam ki shaqsi ke jo ke ruhaani quwwato’n aur isma’t o iffa’t aur hifz o fatawat o shuja’at se muttasaf ho kisi doosre me uska jalwagar hoona mutasawwir nahi kiya jaasakta lehaza is munasibat ka baghair wiladat aur tallukh asliyat o fariya’t ka haasil hoona na mumkin hai. (Tafseer Fath Ul Azeez Surat Ul Haaqah, Saffah 76.)

Ye bayaan farmaane ke baad Shah Abdul Azeez muhaddis dehlavi razi allahu anhu Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ki taraf se ahl e kiraam aur imam Ali alaihissalaam ko ataa hoone waali imaamat e kubra ki mazeed tafseel is tarha bayaan farmate hain.:

Pas ye kamaal e mustafawi salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam un tamaam tar sho’obo’n me jo wilayat e mukhtalifa ka ma’adan hai inhi ahl e bait e kiraam se jaari o saari hoota hai aur imamat ke yehi maane hai’n ke un me se ek ne doosre ko apna wasi banaya.

Aur yehi sirr aur raaz hai ke wo buzurgaan e ahl e bait jami’i ummat e muhammadiyah salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ke auliya e kiraam ke salaasil ke marj’a o mamb’ a huwe aur jo shaqs ko bhi Allah ta’ala ki rassi se munsalik hoona chahe. Iski sanad aur faiz ahl e bait e kiraam ke unhi buzurgo’n par muntahi hoota hai aur isko apni nijaat ke liye issi kashti e ahl e bait e kiraam ke daaman me panah lena padhti hai is liye Allah ta’ala ne irshaad farmaya (Wa ta i’eyahaa) yaane wo is kashti ko yaad rakhe’n aur momeneen safina e ahl e bait ko zariya e nijaat samjhe’n ke gunaho’n ke tufaan ki zadd se bachne ki yehi tadbeer hai..

(Tafseer Fath Ul Azeez: Paara 29, Saffah 76 )Iske baad hazrat shah Abdul Azeez razi allahu anhu Quran e shareef ki is aayat ka aaqri jumla naqal farma kar iski waazeh tafseel bayaan karte hai’n “(Uzunun Waiyaa’h ) yaane wo kaan jo in umoor ko yaad rakhen.

Chunanche hadees e shareef me aaya hai ke jab ye aayat e mubaraka naazil hoi to Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ne imam Ali alaihissalam ko irshad farnaya ke Ya Ali! main ne Allah ta’ala se tere liye suwaal kiya hai ke tu jo bhi sunle usse hamesha yaad rakhe lehaza imam Ali alaihissalam ke liye ye taqsees issi sharf aur martabe ki wajah se hai aur isme nukta ye hai ke baghair imam Ali alaihissalam ke ahl e bait ka kashti ke maano’n me aana mutasawwir hi nahi kiya jaasakta is liye ke is tareeqe ki imamat ke qaabil Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ke sulbi ahl e bait hi hosakte the magar us waqt wo kamsin the aur unki tarbiyat siwaye imam Ali ke kisi doosre ke supurd karna Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ki shaan e kamaal ke manafi tha yehi wajah thi ke Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ne ummat ko gunaho’n se nijaat dilaane ke tareeqe imam Ali alaihissalam ko ilqaa farmaye aur phir unko imam banaya aur apne kamaal e amali ko surat e haidar e karraart me mutasawwir karna zaroori hogaya.”

(Tafseer e Azeezi: Saffah 76, Paara 29.)

Yehi wajah hai ke ameer ul momeneen sayyiduna imam Ali alaihissalam ko “Yaasub UI Momeneen” yaane shahinsha e ummat ka khitaab diya gaya aur is wajah se bhi ke chunke Imam Ali alaihissalam ne Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ki aaghoosh e rifaqat me parwarish paayi thi.

Aur Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam se rishta e daamadi bhi aap ko haasil tha aur aap zamana e tifuliyat se hi har amr e khaas me Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ke rafeeq aur shareek e kaar the aur aap khaas taur par hukm e farzandi me bhi daaqil the aur hazrat imam Ali alaihissalam ko is qurabat e qareebiyah ki wajah se Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam se ruhaani quwwato’n me munasibat e kulli haasil thi.

Gooya janaab e ameer ul momeneen alaihissalaam, Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ke zill e mubarak aur aap ke kamalaat e amali ki surat the kyu’n ke wilayat o tareeqat ka matlab aur muraad bhi yehi hai.

Aur Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ki is dua e mubarak se ilaahi Alir jo yaad rakhe usse kabhi na bhoole janaab e imam Ali alaihissalam ki iste’daad aur liyaqat e tab’a aur bhi zaahir hogai aur aap isse martaba e kamaal ki intiha ko pohonch gaye aur aaj tak iske aasaar har tareeqe ke auliya allah ke zaahir o baatin me hoote hain…

(Tafseer e Azeezi: Surat ul Haaqah, Paara 29, Saffah 77.)

Qaraain e kiraam ye saari riwayaat padh kar aap ke zehen me sawaal paida horaha hai’n ke tamaam ki tamaam khilafat e ruhaaniyah ka baar janaab e ameer ul momeneen maula imam Ali alaihissalam ke kandho’n par hi daala gaya tha to phir silsila e aaliya naqshbandiyah ki kya baat rehjaayegi jiska Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ki zaat e paak se rabt o tallukh e ruhaani hazrat Abu bakr siddiq razi allahu ta’ala anhu se hai.

Is ke bohot wujuhaat hai chunanche ham yahan hazrat allama Saim chishti rehmatullahialaih ke hi 2 wujuhaat naqal kar rahe hain jo aap ne apni kitaab mushkil kusha jisd awwal me khilafat e baatiniyah ke silsila me tehreer farmaya hai.

Pehli wajah: bila shuba baaz riwayaat se saabit hai ke Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ne muta’ddid baar tanhaayi me hazrat abu bakr siddiq ko ruhaani uloom ki taleem farmayi aur aap bhi Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ke ruhaani khalifa hai lekin isme awwaliyat ki koi shart nahi hai.

Doosri wajah: agar hazrat Abu bakr siddiq razi allahu ta’ala anhu ko bhi Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ka ruhaani khalifa maan liya jaaye to ye huzoor maula e kayenaat sayyiduna imam Ali alaihissalaam ki khilafat ki zidd nahi kyu’n ke khilafat e shariya jisse khilafat Sufism The Mission Of Spreading Love e raashida kaha jaata hai usme Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ke chaaro’n khulafa ke ailaawa imam e Hassan alaihissalaam bhi shareek hai’n ye sab ke sab Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ke hi khulafa e kiraam hai’n yehi wajah hai ke unki khilafat ko khilafat e haqqa aur un me se har khalifa ko khalifa e bar haq tasleem kiya gaya hai.

Alaawa azee’n mazeed aasaani se yu’n samajhle’n ke un khulafa e kibaar ki khilafat ko khilafat e alaa minhaaj un nubuwaat kaha jaata hai aur us me kabhi ye imtiyaz rawa nahi rakha gaya ke fulaa’n shaqs ki khilafat to aala minhaaj un nubuwwat hai aur fulaa’n ki nahi.

Risaala Khilafat e Baatiniyah Aur naahi kabhi ye sawaal uthaaya gaya ke hazrat abu bakr siddiq ki khilafat to minhaaj e nubuwwat par hai kyun ke wo khalifa e awwal aur janasheen e rasool hai’n magar hazrat e umar razi allahu ta’ala anhu ki khilafat nubuwwat ke manhaj par nahi kyun ke wo baraah e raast Huzoor Nabi e kareem salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ke khalofa aur janasheen nahi balke hazrat abu bakr siddiq ke khalifa aur janasheen hai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s