Iman e Hazrat Abu Talib: Dalil Awwal

Yahan Ḥazrat Abu Talib ke Imān par · dalā’il mulāhazah hon.

Dalil Awwal

Hazrat Abu Talib ke kutube Tārīkh men ka’ī ash’ar aur khuṭbāt manqūl hain jin se patah chaltā hai keh Abu Talib ke dil men Taşdīq bil-Nubuwat thi aur unhon ne zabān se bhī iqrār kiyā hai. Yahāṁ namūnah ke taur par ba’z ash’ar aur khutbāt kā zikr kiyā jātā hai.
Ya’ni main ne yaqīnan jān liyā hai keh Muḥammad kā Dīn tamām logoń ke Dīn se afzal hai.

Ya’ni tum sab log jante ho keh Muḥammad Muṣṭafá usi tarh Rasul hain jaise Mūsá hain aur yeh bat Asmānī Kitābon se sabit hai.

Ya’ni Allāh ne apne isme Maḥmūd se An-Ḥazrat kā nām mushtaq farmāyā hai Ān-Ḥazrat ki ‘izzat afzā’ī
ke liye aur yeh she’r Hazrat Hassan ki țaraf bhī mansub hai aur is şurat men yeh she’r min qabīli tawarud hoga.
Ab Khutbāt ke chand alfāz mulāḥazah hoń, Hazrat Abu Talib ne Quraysh ko waṣīyat karte huwe farmāyā :

Ya’nī main nūre firāsat se dekh rahā hūn keh AnHazrat ghalib hain aur ‘Arab-o ‘Ajam in kā muṭī hai. Ae Quraysh aisā nah ho keh dūsre ‘Arab is sa’ādate īmānī men tum par sabqat le ja’en aur woh ziyādah sa’adat hāṣil kar leń ya’ni tum Quraysh Ap ke sath ṣirf īmān hī nah la’o bal-keh Islām aur Iman men sabqat aur pěhel karo.

Ek aur Khutbah men hai:

Ya’ni ae Quraysh tum An-Hazrat ke muhibb aur Ap se qarīb ho ja’o aur Ap ke giroh ke madad-gār bano.Khuda ki qasam jo Āp kā rastah ikhtiyār karegā woh hidāyat pā gayā aur jo Āp kī sīrat par ‘amal karegā woh nek-bakht hai. 35

Ek aur khuṭabah ke alfāṇ mulāḥazah hon:

tum log Muḥammad Quraysh ko mukhāṭab karte huwe farmāyā:Jab tak kī bāt sunoge aur Ap ke amr aur hukm kī ittebā’ karoge tumhameshah bhalā’ī aur nekī men rahoge. Lehāzā Ap kī iṭā’at karo rāh-numā’ī pa’oge.

Mazkūrah bālā ash’ar aur khutbāt ‘Allāmah Barzanji aur Sayyid Aḥmad Zaynī Daḥlān raḥimahumā Allah ne apne rasā’il men mustanad tawārīkh se naql farma’e hain aur in se patah chalta hai keh Ḥazrat Abi Talib ko AnHazratki Nubuwat kī taşdīqe qalbi aur iqrare lisānī donon hāṣil the aur woh zahir aur bāṭin men Momin the. Mazkurah bālā dalīl se Ḥazrat Abu Talib ke apne mușaddiq aqwal se sabit hota hai keh woh Momine muqirr the.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s