Iman e Hazrat Abu Talib AlahisSalam:Dalil ChahārumDalil Chahārum

Muslim sharif meň hai :

Khulasa’e matlab yeh hai keh…
Hazrat Abbas ne Ah-Hazrat se daryaft kiya keh Abu Talib Ap ki ri’ayat aur madad kartā thā aur Ap ke liye logoń par nārāṇ hotā thā, kyā is bāt ne us ko naf diya? Ap ne farmaya : “Han, nafa diya hai, main ne us ko buland āg men payā pas main ne us ko nihāyat patlī aur halkī āg ki taraf nikālā.”

Muslim sharif ki ek aur ḥadīs men hai:

Is hadīs aur pěhlī ḥadīs kā tarjamah taqrīban ek jaisā hai farq şirf yeh hai keh dūsrī ḥadīs men yeh hai :

Hazrat ‘Abbas ne Abu Talib ne ‘arz ki “ya Rasul Allah Ap ko ko’i nafa diya hai? Apne farmāyā : Main ne nafa diyā hai, woh patlī āg men hai agar merī sifarish nah hotī to dozaķh ke nichle tabqah men hotā.” Har do Hadīs se şābit hai keh ÅpHazrat ki barkat aur sifārish se Ḥazrat Abu Talib ke ‘azāb men takhfif hū’i hai ḥālān-keh Qur’ān pāk men kuffar ke muta’alliq warid hai .

Ya’ni nah to Käfiron ke ‘azab men takhfif hogi aur nah un ki madad kī jā’egi.

Yeh ayat yā ḥadīṣe mubarikah sab Kuffar ke liye hai kisī Kāfir kī takhṣīṣ nahīn hai aur Hanafi uṣūl ke muṭābiq ibteda’an woh mukhaṣṣaṣ hota hai keh Qur’ān kī āyat yā hadīse mutawatir ho aur mazkūrah bālā do ḥadīs mutawatir nahin hain to agar Hazrat Abu Talib ka khatimah kufr par hotā to un ke ‘azāb men kabhī takhfif nah hotī chūn-keh un ke ‘azāb men takhfif hu’ī hai lehāzā woh Momin hai. In har do ḥadīs kā ba’z log jawab dete hain yeh jawāb aur is kā radd dalīl pańjum ke ba’d diya jā’egā in-shā’ Allahu Ta’alá.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s