Hadith:Tawbah Karne Waala

“Hazrat ‘Abd Allah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram (صلى الله عليه وآله وسلم)‎ Ne Farmaya : Gunaah Se (Sachchi) Tawbah Karne Waala Us Shakhs Kee Maanind Hai Jis Ne Ko’i Gunaah Kiya Hee Na Ho.”

Ibn Majah As-Sahih, 02/1419, Raqm-4250,
Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 10/150, Raqm-10281,
____
“Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram (صلى الله عليه وآله وسلم)‎ Ne Farmaya : Jo Shakhs Maghrib Se Sooraj Tuloo Hone Tak (Ya’ni Qiyaamat Bapa Hone) Se Pehle-Pehle Tawbah Karega Allah Ta’ala Us Kee Tawbah Qubool Farma’ega.”

Muslim Fi As-Sahih,04/2076, Raqm-2703,
Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 06/344, Raqm-11179,
____
“Hazrat Anas RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuse Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram (صلى الله عليه وآله وسلم)‎ Ne Farmaya : Peetal (Ya Lohe) Kee Tarah Dilo’n Ka Bhi Ek Zang Hai Aur Us Kee Paas (Aur Us Se Chhutkaare Ka Zari’a) Isteghfaar Hai.”

Tabarani Fi Al-Mu’jam-us-Saghir, 01/307, Raqm-509,
Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 07/74, Raqm-6894,
____
“Hazrat Anas RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram (صلى الله عليه وآله وسلم)‎ Ne Farmaya : (Roze Qiyaamat Ke Din) Allah ‘Azza Wa Jalla Farma’ega : Dozakh Me Se Aise Shakhs Ko Nikaal Do Jis Ne Ek Din Bhi Mujhe Yaad Kiya Ya Mere Khauf Se Kabhi Bhi Mujh Se Dara.”

Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/712, Raqm-2594,
Hakim Fi Al-Mustadrak, 01/141, Raqm-234,
.
اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکْ وَ س٘لِّمْ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s