Imam Hasan AlaihisSalam ka Jannat up Baqi mein dafn Kyun Kiya Gaya??

[13/10, 12:33 PM] http://www.aalequtub.com: Imam Hussain Aur Marwan Ke Darmiyan Sakht Jhagda Hone Ka Jab Khatra Hu’a To Hazrat Sa’d Bin Abi Waqqas, Hazrat Jaabir Bin Abdullah, Hazrat Abu Hurairah Aur Hazrat Abdullah Ibn Umar Ne Hazrat Imam Hussain Ko Mashwara Diya Ki Jhagda Aur Lada’i Ghair Munaasib Hai To Imam Hussain Ne Un Logo’n Kee Baat Tasleem Kar Lee Aur Apne Bhai Imam Hasan Mujtaba Ko Baqi’ Me Dafn Kar Diya.
Aur Muhammad Bin Is’haq Ne Zikr Kiya Hai Ki Jis Din Imam Hasan Faut Hu’e To Abu Hurairah Ne Janab Rasool e Paak (صلى الله عليه وآله وسلم) Kee Masjid Me Khade Ho Kar Buland Aawaaz Se E’laan Karna Shuroo’ Kar Diya Ki Ae Logo! Aaj Rasool e Paak (صلى الله عليه وآله وسلم) Ka Mehboob Aur Pyaara Faut Ho Gaya Hai. Pas Tum Girya Karo Aap Ke Janaaze Ke Liye Log Jam’a Ho Ga’e. Hatta Ki Baqi’ Me Kisi Aadami Ke Samaane Kee Ko’i Gunjaa’ish Na Rahi, Mardo’n Aur Aurto’n Ne Saat Roz Tak Aap Par Girya Kiya Aur Banu Hashim Kee Aurto’n Ne Musalsal Ek Maah Tak Aap Par Nauha Kiya Neez Banu Hashim Kee Aurto’n Ne Aap Par Ek Saal Tak Sog Kiya Aur Mash’hoor Yeh Hai Ki Aap Kee Wafaat Sin 49 Hijri Me Hu’i Hai.(02)
Shaykh Abd Al-Haqq Muhaddith Dihlawi “Jazb-ul-Quloob” Me Likhte Hain Ki Jab Hasan Bin Ali Ke Inteqaal Ka Waqt Qareeb Hu’a To Ek Aadami Hazrat Aaishah Siddiqa Ke Paas Bheja Ki Agar Aap Ijaazat De’n To Imam Hasan Ko Hujra Ke Andar Naana Jaan Ke Pehlu Me Dafn Kare’n. Hazrat Aaishah Ne Qubool Farmaya Aur Kaha Ki Aisa Hee Hoga Waha’n Par Ek Qabr Kee Jaga Bhi Khaali Hai. Imam Hasan Ne Apne Bhai Imam Hussain Se Farmaya Agar Banu Umayyah Man’a Kare’n To Un Se Jhagda Na Karna Aur Mujh Ko Baqi’ Gharqad Me Dafn Karna. Marwan Bin Hakam Ne Jab Yeh Baat Suni To Woh Ladaa’i Ke Liye Tayyar Ho Gaya Aur Kehne Laga Yeh Hargiz Nahin Ho Sakta Ki Hasan Bin Ali Ko Rasool e Paak Ke Saath Dafn Kiya Jaa’e Aur Hazrat Usman Dafn Na Ho Sake’n.
Abu Hurairah Aur Dusre As’haab Jo Us Waqt Madinah Munawwarah Me Maujood They Keh Rahe The WAllah Yeh Saraahatan Zulm Hai Ki Hasan Ko Un Ke Naana-Paak Ke Pehlu Me Dafn Hone Se Roka Jaa’e. Is Ke Baa’d Imam Hussain Kee Khidmat Me Aa’e Aur Arz Kiya Ki Aap Ke Bhai Ne Wasiyyat Kee Hai Ki Agar Ladaa’i Jhagde Kee Naubat Aa’e To Mujhe Musalmano’n Ke Maqbare Me Dafn Karna.
[13/10, 12:33 PM] http://www.aalequtub.com: Aakhir-Kaar Un Hazaraat Ke Kehne Ke Mutaabiq Imam Hasan Ko Baqi’ Me Dafn Kar Diya. Imam Hasan Mujtaba Kee Qabr Ke Nazdeek Imam Zain-ul-Abideen Aur Imam Muhammad Baqir Aur Imam Ja’far Sadiq Kee Qabre’n Hain.(03)
Allama Mas’oodi Al-Mutawaffa Sin 346 Hijri “Murooj Al-Dhahab Wa-Ma’adin Al-Jawhar” Me Bayaan Kiya Hai Ki ImamHasan, Zayn-ul-Abidin, Muhammad Baqir Aur Ja’far Sadiq Salamullahi ‘Alaihim Kee Qabro’n Ke Paas Sin 322 Hijri Me Ek Paththar Mila Jis Me Darje Zayl Asma-e Giraami The.
Hasan Bin Ali, Ali Bin Hussain, Muhammad Bin Ali Aur Ja’far Bin Muhammad ‘Alaihim-us-Salam, Gharz Yeh Ki Imam Hasan Rasool e Paak (صلى الله عليه وآله وسلم)  Ke Bete Aur Nawaase The Aap Ne Wasiyyat Farmaa’i Thi Ki Mujhe Rasool e Paak (صلى الله عليه وآله وسلم) Ke Saath Hee Dafn Kiya Jaa’e. Agar Jhagde Ka Khadsha Ho To Phir Baqi’ Me Dafn Kiya Jaa’e Aur Hazrat Aaishah Siddiqa Ne Bhi Farmaya Ki Imam Hasan Ko Rasool e Paak (صلى الله عليه وآله وسلم)  Ke Rawza-e Anwar Me Hee Dafn Kiya Jaa’e Magar Marwan Bin Hakam Jo Ahle Bait e Rasool Aur Banu Hashim Ka Dushman Tha. Us Ne Kaha Ki Mein Imam Hasan Ko Rawza-e Rasool Me Dafn Nahin Hone Dunga. Chunanche Imam Hasan Mujtaba Ko Baqi’ Me Dafn Kiya Gaya.”

Refrence : [Imam Hasan Aur Khilafate Rashidah, Safha-196 Ta 201, Talif: Mufti-e A’zam Hazrat Ustadh-ul-Ulama’ Mufti Ghulam Rasool Jama’ati Naqshbandi Rahmatullahi Ta’ala ‘Alayh,
(01) Ibn Kathir Fi Al-Bidayah Wa-Al-Nihayah, 08/44,
Kamal Al-Deen Al-Damiri Fi Hayat Al-Haywan Al-Kubra, 01/58,
Suyooti Fi Tarikh Al-Khulafa’, Safha-194,
Haytami Fi Al-Sawa’iq Al-Muhriqah ‘Ala Ahl Al-Rafd Wa Al-Dalal Wa-Al-Zandaqah, Safha-139,
(02) Ibn Kathir Fi Al-Bidayah Wa-Al-Nihayah, 08/44,
[13/10, 12:33 PM] http://www.aalequtub.com: Phir Sa’d Bin Abi Waqqas, Jabir Bin ABdullah , Abdullah Bin Umar Aur Abu Hurairah Waghaira Ne Imam Hussain Kee Khidmat Me Arz Kiya Ki Huzoor Aap Banu Umayyah Se Jhagda Na Kare’n. Neez Imam Hasan Mujtaba Ne Khud Farmaya Tha Ki Is Mas’ale Me Un Se Jhagda Na Karne Kee Zaroorat Nahin Hai. Chunanche Imam Hussain Ne Apne Bhai Imam Hasan Ko Baqi’ Me Dafn Kar Diya. . (01)
.
Hafiz Ibn Hajar Asqalani Ne Al-Mutawaffa Sin 852 Hijri Ne “Tahdhib Al -Tahdhib” Me Likhkha Hai Ki Tha’labah Kehte Hain Ki Jab Imam Hasan Ko Baqi’ Me Dafn Kiya Jaa Raha Tha Mein Waha’n Maujood Tha Logo’n Ka Itna Ijtema’ Tha Agar Soo’i Phainki Jaati To Aadmiyo’n Ke Sar Par Girti Zameen Par Na Girti. Aur Abu Hurairah Buland Aawaaz Se Keh Rahe They Logo’n! Tum RasoolAllah (صلى الله عليه وآله وسلم) Ke Jis Farjzand Par Mitti Daal Rahe Ho Mein Ne Un Ke Baare Me Khud RasoolAllah (صلى الله عليه وآله وسلم) Se Suna Hai Ki Jo Hasan Ko Dost Rakhta Hai Woh Mujhe Bhi Dost Rakhta Hai.
Aur “Al-Halim Aal Al-Bayt” Me Hai Ki Imam Hasan Ne Apne Bhai Imam Hussain Ko Wasiyyat Kee Thi Ki Unhe’n RasoolAllah (صلى الله عليه وآله وسلم) Ke Saath Dafn Kiya Jaa’e.
وكان قد عهدانى اخيه ان يد فن مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
Agar Unhe’n Is Baare Me Jhagde Ka Khatra Ho To Baqi’ Me Dafn Kar De’n.
Aur Ek Dusri Riwayat Me Hai Ki Imam Hasan Ne Hazrat Aaishah Siddiqa Se Ijaazat Lene Ke Liye Aadami Bheja Aur Hazrat Aaishah Siddiqa (Salamullahi Alaiha) Ne Ijaazat Dee Ki Imam Hasan Ko Rasool e Paak (صلى الله عليه وآله وسلم) Ke Saath Hee Dafn Kiya Jaa’e. Jab Imam Hasan Faut Ho Ga’e To Marwan Aur Banu Umayyah Ne Kaha Ki Ham Imam Hasan Ko Rasool e Paak Ke Saath Dafn Nahin Hone Denge. Marwan Bin Hakam Un Dino’n Ma’zool Tha Aur Yeh Mu’awiyah Ko Raazi Karna Chaahta Tha Us Ne Kaha: Ham Kabhi Bhi Imam Hasan Ko Rasool e Paak (صلى الله عليه وآله وسلم) Ke Saath Dafn Nahin Hone Denge. Marwaan Ne Kaha Ki Hazrat Usman Baqi’ Me Dafn Ho’n Aur Imam Hasan Rawza-e Rasool Me Dafn Ho’n Yeh Nahin Hoga
[13/10, 12:33 PM] http://www.aalequtub.com: “Imam Hasan Mujtaba (عليه السلام)‎ Ne Apni Wafaat Se Qabl Imam Hussain (عليه السلام)‎ Ko Jo Wasiyyatein Kee Thi Un Me Se Ek Wasiyyat Yeh Bhi Thi Ki Mein Ne Ummul Momineen Hazrat Aaishah Siddiqa (سلام الله علیها)‎ Se Ijaazat Le Lee Hai Ki Meri Wafaat Ke Baa’d Mujhe RasoolAllah (صلى الله عليه وآله وسلم)‎‎ Ke Paas Hee Dafn Kiya Jaa’e. Unhone Mere Saath Yeh Wa’da Kiya Hai Lekin Phir Bhi Bawaqte Dafn Ijaazat Le Lena, Mera Ghaalib Gumaan Yeh Hai Ki Jab Tum Iraada Karoge To Banu Umayyah Is Mu’amala Me Tumhaare Saath Munaaza’at Aur Jhagda Karnege. Agar Banu Umayyah Ne Jhagda Kiya To Phir Mera Janaaza Mere Naana-Paak Ke Rawza-e Mubarak Ke Aage Le Jaana Aur Thodi Der Mera Janaaza Waha’n Rakhna Taa Ki Mein Naana Paak Se Tajdide Ahad Karu’n Phir Mujhe Baqi’ Me Dafn Kar Dena.
Imam Hasan Ko Imam Hussain Aur Hazrat Abu Talib Ke Beto’n Ne Ghusl Diya Aur Imam Hussain Ke Hukm Se Saeed Bin Aas Bin Umayyah Ne Namaaze Janaaza Padhaa’i Kyun Ki Woh Us Waqt Madinah Munawwarah Ka Haakim Tha Us Ke Baa’d Imam Hussain Hazrat Aaishah Siddiqah Ke Paas Ga’e, Unhone Kaha Ki Imam Hasan Ka Naana Jaan (صلى الله عليه وآله وسلم) Ke Paas Hee Dafn Hona Munaasib Hai Jab Yeh Baat Marwaan Bin Hakam Ne Suni To Woh Kehne Laga Ki Ham Huzoor Ke Rawza-e Anwar Me Imam Hasan Ko Kabhi Bhi Dafn Na Hone Denge Yaha’n Logo’n Ne Usman Bin Affan Ko Dafn Nahin Hone Diya To Ham Imam Hasan Ko Bhi Dafn Na Hone Denge.

Imam Hussain Ne Jab Yeh Sunaa To Aap Ko Sakht Afsos Laga. Aap Chand Musallah Saathiyo’n Ke Saath Marwaan Ke YaHaa’n Tashreef Le Ga’e. Marwaan Bhi Musallah (Hathyaar Band, Asleha Saja’e Hu’e Tayyar) Ho Gaya. Ab In Dono’n Fariqo’n Ke Darmiyaan Tanaazo’ Shuroo’ Hone Ka Khatra Hu’a To Abu Hurairah Ne Marwan Ko Kaha Ki Tum Rawza-e Rasool Me Imam Hasan Ko Dafn Nahin Hone De Rahe Hala’n Ki (صلى الله عليه وآله وسلم) Ne Hasan Aur Hussain Dono’n Se Famraya Tha Yeh Dono’n سيدا شباب اہل الجنتہ Ki Jannat Me Jawaano’n Ke Sardaar Hai . Marwaan Ne Kaha Abu Hurairah Aisi Hadito’n Ko Rehne Dijiye Ham Hasan Bin Ali Ko Yaha’n Kabhi Bhi Dafn Nahin Hone Denge.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s