Nabi Pakﷺ Ahele Bait ke zikr se khush hote hain.

Advertisement