Azmat_o_Shan_e_Syeda_Kainat AlaihisSalam–Batool_Ka Matlab Kya hai.

Advertisement