NAZARIYA E AHL E NAZARNAZARIYA E AHL E NAZAR:

Khaibar shikant ka naam sunkar jinke maathe par shikan aajati hai, Imamr ke fazail o manaqib sunkar jinke chehre bigadh jaate hai’n wo log jo bhi silsila e tareeqat me bai’at ho’n us silsile ki maddahgoyi me kisi qism ki kasar baaqi nahi rakhte lekin jo salasil ke aaqa o maular hai jo qaasim e wilayat hai jinke uloom se tasawwuf ki shaqe’n phailti gayi aur roshan hoi ussi imam se ussi ameert se bughz o adaawat rakhte hai’n.

Is tarha ke nazariyaat rakhne waale logo’n ko kehna chahta hu’n ke kya tum ne kabhi nazariya e ahl e nazar dekha hai? jinhone Imam ki imamat o wilayat aur khilafat samjhayi hai, Jinhone imam ke haqaaiq o ma’arif bayaan kiye hai’n kya tum ne kabhi un ke nazariyaat par ghaur o fikr kiya hai? tum daawe to karte ho ke tum sufiyo’n ko maanne waale sufiyo’n ki pairwi karne waale hai’n lekin haqeeqat to ye hai’n ke DARGAH JAM tumhaare ye daawe jhoot par mabni hai agar tum sufiyo’n ko maanne waale sufiyo’n ki pairwi karne waale hoote to imam ki maarifat se khoob bakhabar hoote. tum ne faqat zaahiri ulama ke nazariyaat ko dekha hai tum ne nazariya e ahl e nazar nahi dekha…

Kya tum ne Hazrat Khuwaja Junaid Baghdadi Razi Allahu Anhu ka naam suna hai? Aree haa’n tum ko to ye naam pata hi hai. Mai’n yu’n kahunga ke tum ko Hazrat Khuwaja Junaid Baghdadi Razi Allahu Anhu ka naam bhi pata hai aur unke kuch waaqiyaat bhi pata hai lekin unhone jo muhabbat e ahl e bait ki shamma roshan ki hai, Imam ki haqeeqat bayaan farmayi hai us se tum bekhabar hai.

Hazrat Khuwaja Junaid Baghdadi Razi Allahu Anhu irshaad farmaate hai’n ke:

“Shaikhuna Fill Usooli Wal Balayi Aliyunil Murtaza “

(Wusool e ilallah aur bala ko bardasht karne me Ali e Murtazar hamare imam hai’n ) yaane ilm e muaamlaat o tareeqat me Imam Ali alaihissalam hamare shaikh e akber hai’n..

(Kashf UI Mahjoob Aur Mir’at Ul Asraar)

Kitaab Mir’at Ul Asraar me Hazrat Khuwaja Junaid Baghdadi Razi Allahu Anhu ke tallukh se mazeed yu’n likha hai’n ke, Aap farmaate hai’n ke:

Wusool e ilallah aur mujahidaat ki takaalif bardasht karne me hamare Imam, Ameer UI Momeneen Alif hai’n Sufism The Mission of Spreading Love bawajoodyeke aap auliya ke sipe salaar the. Aap ne zuhod o taqwa me wo maqaam haasil kiya ke doosre log uske wusool se aajiz aagaye. Imam Ali alaihissalam ne tamaam kamalaat haasil kar ke un maqamaat e aaliyah ki khabar di ke jin ke sunne ki koi shaqs taaqat bhi nahi rakhta, Aap aese aaqa the ke Haq Ta’ala ne aap ko ilm o hikmat tafweez kiya tha. Agar Imam Alif ye ek kalima na farmaate to ashaab e tareeqat kya karte???

Wo ye kalima hai:

Imam Ali alaihissalam se kisi ne suwaal kiya ke Haq Ta’ala ko aap ne kis cheez se pehchana? Aapř ne jawaab diya ke:.

Allah Ta’ala ne khud apne fazl o karam se mujhe apna shanasa banaya kyu’n ke wo khudawand hai ke jis ki na koi misl hai na misaal na wo kisi surat se pehchana jaasakta hai na kisi khalkh se qiyaas kiya jaasakta hai wo bud ke bawajood qareeb aur qareeb ke bawajood ba’eed hai. Wo sab cheezo’n ke uppar hai aur kisi cheez ko us ke neeche nahi kiya jaasakta wo na kisi cheez ki tarha hai na kisi cheez se hai na kisi cheez ke saath qaayim hai wo is se paak hai ke aisa hai ya aisa nahi aur koi cheez us ka ghair nahi.

Hazrat Khuwaja Junaid Baghdadi Razi Allahu Anhu apne tamaam kamalaat ke bawajood farmaate hai’n ke agar koi shaqs Imam Ali alaihissalam ke is kalaam ki sharah kare usse mulhid qaraar diya jaaye…

(Mir’at Ul Asraar: Pg num: 345-346)

Hazrat Khuwaja Ghareeb Nawaaz Moinuddin Hassan Chisti Razi Allahu Anhu likhte hai’n ke Hazrat Sayyiduna Khuwaja Usmaan e Harooni Chishti Razi Allahu Anhu ne farmaya ke:

Ek din Rasoolallah Salllallahu Alaihi Wa Aalihi Wa Sallam baithe huwe the aur ashaab bhi Aap Salllallahu Alaihi Wa Aalihi Wa Sallam ki khidmat me haazir the.

Hazrat Abu Bakr Siddiq Razi Allahu Anhu uthe aur arz ki ke Ya Rasoolallah Salllallahu Alaihi Wa Aalihi Wa Sallam mere paas 40 ghulam hai’n mai’n ne 20 ghulam Khuda Ta’ala ki riza mandi ke liye aazaad kiye. 25

Rasoolallah Salllallahu Alaihi Wa Aalihi Wa Sallam ne dua e khair ki itne me Hazrat Jibrail Alaihissalam haazir huwe aur kaha ke Ya Rasoolallah Salllallahu Alaihi Wa Aalihi Wa Sallam hukm e ilaahi yu’n hai ke Abu Bakr Siddiq ke jism par jitne baal hai’n, aap ki ummat me se ussi qadr aadmiyo’n ko ham ne doozakh ki aag se nijaat di aur ussi qadr sawaab Hazrat Abu Bakr Siddiq ne haasil kiya.

Is ke baad Hazrat Umar e Farookh Razi Allahu Anhu uthh kar aadaab bajalaye aur arz ki ke Ya Rasoolallah Salllallahu Alaihi Wa Aalihi Wa Sallam mere paas 30 ghulam hai’n un me se mai’n ne 15 ghulamo’n ko khuda aur khuda ki riza ke liye aazaad kiye. Rasoolallah Salllallahu Alaihi Wa Aalihi Wa Sallam ne dua e khair ki itne me Hazrat Jibrail Alaihissalam haazir huwe aur kaha ke Ya Rasoolallah Salllallahu Alaihi Wa Aalihi Wa Sallam farmaan e ilaahi is tarha hai ke jis qadr rage’n un ghulamo’n ke jism me hai’n un se 50 guna aadmi aap ki ummat ke mai’n ne doozakh ki aag se azad kiye aur ussi qadr sawaab Hazrat Umar e Farookh ko inayat huwa. Sufism The Mission Of Spreading Love

Phir iske baad Hazrat Usman e Ghani Razi Allahu Anhu uthh kar aadaab bajalaye aur arz ki ke mere paas bohot ghulam hai’n. mai’n ne un me se 100 ghulamo’n ko khuda ta’ala ki riza ke liye aazaad kiya hai. Rasoolallah Salllallahu Alaihi Wa Aalihi Wa Sallam ne dua e khair ki aur Hazrat Jibrail Alaihissalam ne aakar hukm e ilaahi is tarha bayaan kiya ke Ya Rasoolallah Salllallahu Alaihi Wa Aalihi Wa Sallam jitni rage’n un ghulamo’n ke jismo’n me hai’n us se 100 guna aadmi aap ki ummat ke baqshe gaye aur sawaab Hazrat Usman e Ghani ko inayat huwa..

Is ke baad Hazrat Sayyiduna Khuwaja Usman e Harooni Razi Allahu Anhu Ne farmaya ke:

Ameer UI Momeneen Imam Ali Alaihissalam uthe aur aadaab bajalaa kar arz ki ke Ya Rasoolallah Salllallahu Alaihi Wa Aalihi Wa Sallam mere paas dunya ki koi cheez nahi’n, mere paas jaan hai so khuda par mai’n ne qurbaan ki. yehi baate’n hoorahi thi ke Hazrat Jibrail Alaihissalam haazir huwe aur farmaya ke: Ya Rasoolallah Salllallahu Alaihi Wa Aalihi Wa Sallam farmaan e ilaahi ye hai ke: “Hamare Alir ke paas dunya ki koi cheez nahi, ham ne dunya me 18,000 aalam paida kiye hai’n. Aap ki aur Alif ki riza par ham ne har aalam me se 10,000 ko doozakh ki aag se nijat baqshi…

(Kitaab: Anees UI Arwah/ Majlis 4 )

Ameer UI Momeneen Imam Ali Alaihissalam ke maqaam o martabe par tanqeed karne waale aql ke andhe aur dil ke kaale logo’n ke liye ye waaqiya intihayi hairatangeez hai. Mai’n kehta hu’n ke khulafa e salasa ke maqaam o martabe wara ul wara hai un hone riza e ilaahi ke liye sab kuch kiya hai lekin Alif wo hai’n ke riza e ilaahi bhi Alif ki riza talaash kare’n Riza e Alif ki khuwaishmand rahe…

Nazariya e Ahl e Nazar ke unwaan ko aur bhi zyaada roshan karne ke liye Shahinshah e Deccan ka hawala deraha hu’n. Imam Ali Alaihissalam ke baatini asraar o rumooz ke mutallikh Hazrat Khuwaja Banda Nawaaz Gesu Daraaz Sayyid Muhammed Hussaini Razi Allahu Anhu ne bohot waaqiyaat bayaan farmae’n hai’n, Mai’n sirf yaha’n 2 waaqiyaat likh raha hu’n.

Hazrat Khuwaja Banda Nawaaz Gesu Daraaz Sarkaar farmate hai’n ke:

Ek dafa 4 yahoodi peshwao’n ne Hazrat Umar e Farookh Razi Allahu Anhu ke paas jaakar kaha ke aap Paighambar e Islam Salllallahu Alaihi Wa Aalihi Wa Sallam ke doosre khalifa hai’n aur Paighambar e Islam ka ilm aap ko mila hai aap se ham chand suwalat karte hai’n agar aap jawaab dede’n to ham islam qubool karenge warna ham samjhenge ke tumhara deen baatil hai.

Hazrat Umar e Farookh Razi Alahu Anhu ne jawaab diya ke kya suwalaat hai’n? unhone kaha ke:

1) Doozakh ka quffal kya hai? 2) Uski chaabi kya hai?

3) Bahisht ka quffal kya hai?

4) Aur uski chaabi kya hai?


5) Wo kon ahl e qabr hai jo qabr me reh kar saare jahan me phirta hai? Sufism The Mission Of Spreading Love

6) Aur Aadam ke siwa kon hai jo bagahir maa baap ke paida huwa?

7) Ghoda astabal me kya kehta hai?

8) bakri aur ounth apne ahate me kya kehte hai’n?

9) kawwa ghoonsle me kya keta hai?

10) gadha ahate me kya kehta hai?.

Is qism ke aur suwalaat bhi the Hazrat Umar e Farookh ne kuch der souch kar farmaya ke mumkin hai Umar baaz suwalaat ke jawabaat na de sake. Ye sunkar yahoodi akabir hanse aur mazaaq karne lage.

Umar umaiya jo Imam Ali Alaihissalam ke ghulam the, daudhte huwe Imam Alif ke paas gaye aur kehne lage Ya Alif islam ki madad kijiye. Aap ne daryaft farmaya ke kya huwa? Unhone kaha 4 yahoodi akabir deen aaye hai’n aur Hazrat e Umar se chand suwalat kiye hai’n jis se unhone mazaaq udhana shuru kardiya hai.

Imam Ali alaihissalam ne Rasoolallah Salllallahu Alaihi Wa Aalihi Wa Sallam ka jubba zeb e tan farmaya aur Rasoolallah Salllallahu Alaihi Wa Aalihi Wa Sallam ki dastaar sar par baandhi aur jaldi se Hazrat e Umar e Farookh ke paas pohonch gaye. Aap ne yahoodio’n se poucha ke tumhare suwalaat kya hai’n? mujh se poucho, Rasoolallah Salllallahu Alaihi Wa Aalihi Wa Sallam ne mujh par ilm ke hazaar darwaaze kushadah farmaye hai’n, aur phir har darwaze me se hazaar darwaze aur khoole hai’n. jo marzi aaye poucho.


Yahoodiyo’n ne kaha: Doozakh ka quffal kya hai? aap ne jawab diya: Kalima Laa Ilaaha Illahu Muhammed Ur Rasoolallah. unhone kaha iski chaabi kya hai? aap ne jawab diya: Allah ke saath shirk karna. unhone kaha bahisht ke darwaze ka quffal kya hai? aap ne farmaya ke: Shirk billah. Unhone kaha iski chaabi kya hai? aap ne farmaya: Kalima Laa Ilaaha Illahu Muhammed Ur Rasoolallah. Unhone kaha wo kon ahl e qabr hai jo qabr me hoote huwe jaha’n ki gardisht karta hai? aap ne farmaya: Paighambar Younus Alaihissalam kyu’n ke wo machli ke pe’t me the aur machli darya me gasht kar rahi thi.

Garzyeke aap ne tamaam suwalo’n ke jawaab dediye aur wo mutmain hogaye jis ka nateeja ye nikla ke un me se 3 akaabir ne islam qubool karliya. baaqi ek rehgaya us ne kaha ke aap mujhe Daqyanos ka nasab uske sheher ke rasm o riwaaj aur waalidain ke naam aur uske zamaane ki khaasiyat batae’n aur ye bhi batae’n ke uska qila kitna bada tha uske kitne darwaaze the kitne burj aur kitne kangoore the. tab mai’n imaan le aau’nga.

Imam Ali Alaihissalam ne filfaur uske suwalaat ke jawaab diye aur wo bhi daulat e islam se musharraf hoogaya.

(Sharah Jawame UI Kilam: Pg num: 440-441)

Ameer UI Momeeen ke fazaail o manaaqib ko aur bhi zyaada ujaagar karte huwe ek khaas ruhaniyat ki taraf ishaarah farmaate huwe Hazrat Khuwaja Banda Nawaaz Gesu Daraaz Sufism The Mission Of Spreading Love Sayyid Muhammed Hussaini Razi Allahu Anhu ne farmaya ke:

Ek dafa Rasoolallah Salllallahu Alaihi Wa Aalihi Wa Sallam fajr ki namaz ke baad musalla par baith gaye aur farmaya ke: Aao mera chehra dekho! chunache sab log aaye aur Huzoor Salllallahu Alaihi Wa Aalihi Wa Sallam ka deedar e mubarak kiya. Lekin Imam Alif na aaye aur apne maqaam par baithe rahe. Doosre din Imam Alir baith kar khalkh e khuda se farmaye ke: Aao mujhe dekho! Logo’n ne Rasoolallah Salllallahu Alaihi Wa Aalihi Wa Sallam se poucha ke Alir kya kehte hai’n, Rasoolallah Salllallahu Alaihi Wa Aalihi Wa Sallam ne faramaya jo kuch Alir kehte hai ussi tarha karo.

Chunanche sab ne jaakar Imam Ali alaihissalam ki zyaarat ki. iske baad Hazrat Abu Bakr Siddiq Razi Allahu Ta’ala Anhu ne Huzoor Salllallahu Alaihi Wa Aalihi Wa Sallam se daryaft kiya ke Huzoort ye kya raaz hai ke kal aap ne farmaya ke aao mera chehra dekho ham sab aaye aur deedaar kiya lekin aap ne ye kaam nahi kiya aaqir ye kya raaz hai?

Huzoor Salllallahu Alaihi Wa Aalihi Wa Sallam ne farmaya ke kal aalam e quddus me se ek surat mujh par jalwagar hoi aur mujhe baghlgeer kiya us se mere qalb me is qadr lazzat khanki aur raahat pohonchi ke bayaan se baahar hai. us ka ehsaas sirf ahl e zauq hi ko hoosakta hai. Mai’n ne Khudawand e Ta’ala se arz kiya ke ye cheez sirf mere liye maqsoos hai ya kisi aur ka bhi is me hissa hai farman huwa ke ambiya me se ye sirf aap ka hissa hai. Ye daulat ham ne kisi aur ke naseeb nahi rahi. Mai’n ne arz kiya ke kya meri ummat me se bhi kisi ko ye daulat naseeb hoosakti hai? Jaisa ke meri aadat hai jo cheez mujhe milti hai uski ummat ke liye bhi khuwaish karta hun.

Farmaan huwa ke apne chaaro’n yaaro’n me se ek ko laao taake us ko bhi ye daulat ataa ki jaaye chunache mai’n Abu Bakr ko legaya, Farmaan huwa ke is ko waapas bhejde’n is ki qismat me nahi hai. Jab Umar ko legaya to bhi yehi jawaab mila, yehi haal Usmaan ka huwa.

Jab Ali ko legaya to farmaan huwa ke mujhe bhi is ki talaash thi..
Iske baad wohi aur’aat Ali par jalwahgar hoi aur us ne un ko apni aaghoosh me leliya aur mujhe bhi hamkinaar kiya lekin is dawa jo lazzat mujhe us se haasil hoi wo pehli baar se hazaar guna zyaada thi. iske baad mai’n ne arz kiya ke kya ye nemat ham do ki qismat me hai ya ummat me se kisi aur ko bhi milsakti hai. Farmaan huwa agar kal subha jo shaqs aap ki zyarat karega us ko bhi is se kuch hissa milega aur jo shaqs kal Alif ki surat dekhega us ko bhi hissa milega…

(Sharah Jawame UI Kalim: Pg num: 388)

SubhanAllah SubhanAllah kya maqamaat hai kya hi khoob fazeelate’n hai’n Huzoor Maula e Kayenaat Imam Ali Alaihissalaam ki..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s