Nabi Pakﷺ ne kis ko ummat ka Hadi aur Mahadi banaya hai.

Advertisement