Yaume Aashoorah Kee Bid’at-o Khurafat

Yaume Aashoorah Kee Bid’at-o Khurafat
Mufti’e Makka Mukarrama Aur Apne Zamaane Ke Shaykh-ul-Fuqaha’ Wa Al-Muhaddithin Shaykh Shihab Al-Deen Abi Al-Abbas Ahmad Bin Muhammad Bin Muhammad Bin Ali Ibn Hajar Al-Haytami Al-Makki Al-Shafi’i Al-Mutawaffa San 973 Hijri Apni Kitab “Al-Sawa’iq Al-Muhriqah” Me Yaume Aashoorah Ke Roz Bughze Ahle Baite At’har Alayhimu Al-Salam Me Kee Jaane Waali Nawasib-o Khawarij Kee Bid’at-o Khuraafaat Se Khabardaar Karte Huwe Raqam-taraaz Hain Ki:

“Muta’assib Khaarjiyo’n Kee Bid’aat Se Bacho Jo Ahle Bayte At’haar Kee Qad’h(hajw) Karte Hain. Jaahilo’n Kee Bid’aat Se Ijtenaab Karo Jo Faasid Ko Faasid Se, Bid’at Ko Bid’at Se, Buraa’i Ko Buraa’i Se Taqaabul Karte Hain Ki Woh Log (Aashurah Ke Roz) Intehaa’i Farhat-o Suroor Ka Izhaar Karte Hain, Eid Manaate Hain, Zeenat Kee Numaa’ish Karte Hain. Jaise Khizaab, Surma Aur Naye Naye Kapde Aur Fuzool Kharchi, Khilaafe Aadat (Rang Ba-Range) Khaane Pakaane Waghaira Me Mashghool Hote Hain. Aur Un Ka Yeh E’teqaad Hai Ki Yeh Sunnat Se Hain Aur Umoore Aadiyyah Me Se Hain Haala’n Ki In Tamaam Umoor Ka Tark Karna Hee Sunnate Nabawi Hai. Kyun-Ki In Me Ko’i Ek Bat Bhi Aisi Nahin Jis Par E’temaad Kiya Ja Sake Aur Na Hee Ko’i Asare Sahih Hai Ki Jis Kee Taraf Rujuu’ Kiya Ja Sake.

Dar-Haqiqat Ba’z A’imma’e Hadith Aur Fuqaha-e Kiram Se Aashoorah Ke Din Surma Lagaane, Ghusl Karne, Mehndi Lagaane, Naye Libaas Pehen’ne Aur Khushi Wa Inbesaat Ke Izhaar Karne Ke Baare Me Daryaaft Kiya Gaya To Farmaya Is Baare Me Na To Rasoolallah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Se Ko’i Riwaayat Hai Aur Na Kisi Sahaabi Se Aur Na A’imma’e Muslimin Se Kisi Ne Na A’imma’e Arba’a’e Ahle Sunnat Aur Na Un Ke Ilaawa Aur Kisi Ne Mustahab Bataaya. Aur Na Kisi Qaabile E’temaad Kutube Hadith Me Ko’i Riwaayat Hai Na Sahih Na Za’if.

Aur Yeh Jo Kaha Jaata Hai Ki Agar Aashoorah Ke Din Surma Lagayaa Gaya To Us Saal Me Aankhe’n Na Dukhengi Aur Yeh Ki Jis Ne Ghusl Kiya Woh Saal Bhar Bimaar Na Hoga Aur Yeh Jis Ne Apne Iyaal Me Rizq Kee Wus’at Kee Allah Ta’ala Saal Bhar Rizq Kee Wus’at Kee Allah Ta’ala Saal Bhar Rizq Me Kushaadgi Farmaa’ega, Aur Is Qism Kee Baate’n Aur Yeh Ki Is Din Namaaz Afzal Hai Aur Yeh Ki Is Din Hazrat Aadam Alayhi Al-Salam Kee Tawba Qubool Hu’i. Joodi Pahaadi Par Kashti Qaa’im Hu’i. Hazrat Ibrahim Alayhi Al-Salam Ko Aag Se Najaat Mili Hazrat Isama’il Alayhi Al-Salam Ke Zab’h Ke Waqt Dunba Ka Fidya Aaya Aur Hazrat Ya’qoob Alayhi Al-Salam Ke Paas Hazrat Yusoof Alayhi Al-Salam Ke Paas Hazrat Yoosuf Alayhi Al-Salam Waapas Aa’e. Yeh Sab Mauzuʻ Hain Siwaa’e Hadise Iyaal Par Wus’ate Rizq Ke, Lekin Is Kee Sanad Me Kalaam Hai Lehaaza Khaarjiyo’n, Naasbiyo’n Ne Apni Jahaalat Ke Sabab Is Din Ko Mausime Suroor(Eid) Bana Liya Aur Raafziyo’n Ne Maatam Ka Din. Haala’n Ki Yeh Dono’n Khata-Kaar Aur Mukhaalife Sunnat Hain. In Sab Ko Chand Huffaze Hadith Ne Aisa Hee Bayaan Kiya Hai.

Bila Shub’ha Hakim Ne Tasreeh Kee Hai Ki Is Din Surma Lagaana Bid’at Hai. Doosri Riwaayat Me Jo Yeh Hai Ki Is Din Jis Ne Surma Lagaaya Kabhi Us Kee Aankh Ko Aashoob Na Hoga. Is Ke Liye Bhi Kaha Ki Munkar Hai. Ibn Jawzi Ne Apni Mauzuʻat Me Hakim Kee Sanad Se Isi Maqaam Par Bayaan Kiya Hai. Aur Ba’z Hafizo’n Ne Doosri Sanado’n Se Bhi Naql Kiya Hai.

Al-Majd Al-Lughawi Hakim Se Naql Kiya Hai Ki Roza Ke Siwa Tamaam Woh Hadise’n Jo Aashoorah Kee Fazeelat Aur Namaaz, Infaaq, Khizaab, Tel-o Surma, Khaana Pakaane Waghaira Kee Fazilat Me Manqool Hain, Sab Mauzuʻ Aur Saraasar Bohtaan Hain.

Isi Tarh Ibn Qayyim Ne Tasreeh Karte Huwe Kaha Ki Surma Lagaane, Tel Malne Aur Khushboo Lagaane Kee Hadis Yaume Aashoora Ke Din Ke Liye Kazzabon Kee Manghadat Hadiso’n Me Se Hain.”

[Haytami Fi As-Sawa’iq Al-Muhriqah ‘Ala Ahl Al-Rafd-Wa Al-Dalal Wa-Al-Zandaqah, 02/534_536.] Ghaur Se Padhen Ki Is Me Bayan Kiya Gaya Hai Ki Ahle Baite Kiram Alayhimu Al-Salam Ke Dushman “Nasibi Aur Khariji Ne “Roze Aahurah Ko Eid Manana Sunnat Kaha Hai” Ma’azallah. Halan Ki Is Par Ko’i Hadise Rasool Hai Na Kisi Sahabi’e Rasool Ka Ko’i Amal Hai Aur Na Hee A’imma’e Muslimin Ya In Ke Ilaawa Kisi Aur Ne Ise Ja’iz-o Mustahab Bataaya Magar Phir Bhi Khawarij-o Nawasib Ne Bughze Ahle Bait Me Is Qabih Fe’l Ko Sunnat Bana Kar In Dinon Me Khuhsiyan Manane Ko Apna Aqida Bana Liya. Na’uzu Billah. Is Se Ma’lum Hota Hai Ki Aaj Agar Ko’i Naasibi Sale Nau Kee Khushiyan Manane Ke Liye Jawaz Bhi Nikalta Hai To Hairan Hone Kee Zaroora Nahin, Kyun Ki Jo Bartan Me Hota Hai Wohi Bahar Aata Hai. Jin Ka Allah Wa Rasool SallAllahu Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Par Iman Hoga Aur Ap Ke Ahle Baite At’har Alayhimu Al-Salam Se Mahabbat- Mawaddat Hogi To Woh Un Ka Hi Tariqah Apna’ega, Un Hi Kee Sunnat Ko Ikhtiyar Karega Un Hi Ke Tariqe Par Apni Zindagi Basar Karega Na Ki Ap Ke Dushmanon Ke Tariqe Par Chal Kar Apni Dunya-o Akhirat Ko Barbad Karega.

Isi Tarh Hafiz Aboo Al-Fida’ Isma’il Bin Umar Ibn Kathir Al-Dimashqi Al-Mutawaffa San 773 Hijri Ne Bhi Bayan Kiya Hai Ki Shami Khawarij Ne Shi’a-o Rawafiz Kee Radd-o Mukhalefat Kee Aad Me Sayyidina Imam Husayn Alayhi Al-Salam Kee Shahadat Ko Eid Ka Din Bana Diya Tha. Chunancheh Shami Kharjiyon Ke Is Qabih Fe’l Ke Bare Me Hafiz Ibn Kathir Likhte Hain Ki: “Woh Yaume Aashurah Ko Daane Pakaate, Ghusl Karte, Khushbu Lagaate Aur Qimti Kapde Pehente Aur Us Din Ko Eid Bana Dete Aur Us Me Tarh Tarh Ke Khane Pakate Aur Khushi-o Masarrat Ka Izhar Karte Aur Us Din In Ka Maqsad Rawafiz Ki Mukhalefat Karna Tha.”


[Ibn Kathir fi Al-Bidayah Wa-Al-Nihayah, 08/283.]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s