AL QAULUL QUR’AN FEE AZMAT-E-SAYYEDUNA IMRAN:Kufr ki duniya me ek Abu Lahab

“Abu Lahab ke dono haath toot jaayen aur wo tabah hojaye.
Usey uske (mauroosi) maal ne kuch faida na pahunchaya aur na he uski kamayi ne.
Ankareeb wo sholo waali aag me ja padega.”

Abu Lahab wo kafir hai jiski mazammat me Allah Ta’ala ne Quran me puri ek Surat nazil farmayi, yaani ye inteha darje ka kafir tha. Kafiro ko hamesha hamesha ka jahannum ka azaab hai. To jiski mazammat Khud Rabb-e-Kainat kare, uske bareme koi shak nahi ke wo jahannum ki aag me jal raha hai.
Lekin! Abu Lahab ne apni zindagi ek amal aisa kiya tha jiski wajah se Sahih Bukhari me aata hai ke:
“Hazrat Urwa ek taweel riwayat me bayan karte hain ke Suwaiya Abu Lahab ki laundi thi aur Abu Lahab ne usey aazad kardiya tha, usne Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ko doodh pilaya tha. Jab Abu Lahab mar gaya to uske ahle khana me se kisine khwab me nihayat buri haalat me dekha gaya. Us (dekhne waale) ne ussey pucha: Kaise ho? Abu Lahab ne
kaha: Mai bahot sakht azaab me hun, issey kabhi chootkara nahi milta. Haan mujhe (us amal ki jaza ke taur par) is (ungli) se qadre sairab kardiya jata hai jissey maine (Muhammad SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ki Wiladat ki Khushi me) Suwaiya ko aazad kiya tha.”
Sahih Bukhari, 5/1961, #4813,
Abdurrazzaq, Al Musannaf 7/478, #13955, wa Aizan 9/26, #1635,
Marozi, Sunan/82 #29,
Ibne Saad, Tabqatul Kubra, 1/108,
Ibne Abi Dunya, Manamat, Bi Isnaad Hasan/ 154
Bayheqi, Sunan al Kubra, 7/162, #13701, wa aizan-
-fee Shaobul Imaan 1/261, # 281, wa aizan fee Dalailun Nabuwwah, 1/149
Bagawi, Sharah al Sanad,9/86, #2282

Iski Sharah me Aaimma ne likha
“Hafiz (ibne Hajar) Asqalani ne Imam Suhaili ke hawale se Fathul Baari me yun bayan kiya hai ke Hazrat Abdullah ibne Abbas RadiAllahu Anhuma farmate hain: Abu lahab mar gaya to maine ek saal baad khwab me bahot bure haal me dekha aur ye kehte hue paya ke tumhari judayi ke baad aaram nasib nahi hua balke sakht azaab me giraftar hun, lekin jab peer ka din aata hai. To mere azaab me takfeef kardi jaati hai aur ye us wajah se hai ke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ki Wiladat Mubarak Peer ke din hui thi aur jab Suwaiya ne us roz Abu lahab ko Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ki Wiladat ki khabar di to usne (Wiladat-e-Mustafa SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ki khushi me) Suwaiya ko aazad kardiya tha.”
(Zakarahul Asqalani fee Fathul Baari, 9/145)

“Hafiz Shamshuddin Muhammad bin Abdullah Jauzi (m660 Hijri) Apni tasnif ‘Urfut-Taarif bil Maulidish-Sharif’ me likhte hain: Huzoor Nabi-e-Akram
SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ke Wiladat-e-Ba Sa’aadat ke mauqe par khushi manane ke ajar par us Abu lahab ke azaab me bhi takfeef kardi jaati hai jiski muzammat me Quran-e-Hakeem me ek mukammal Surah naazil hui hai. To Ummat-e-Muhammadiya ke us musalman ko milne waale ajar wa sawab ka kya aalam hoga jo Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ke Milad ki Khushi manata hai aur Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ki Muhabbat wa Ishq me hasbe istetaa’at kharch karta hai? Khuda ki Qasam! Mere nazdik Allah Ta’ala aise musalman ko Apne Habib SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ki Khushi manane ke tufail Apni Naymaton bhari Jannat ata farmaenge.”
(Zakaras Siyuti fee Hawilil Fatawa /206, wa Aizan fee Husnul Maqsad fee Amal al Maulad/ 25-26,
Asqalani fee Mawahib al Ladunya, 1/147,
Zarqaani fee Sharah Mawahib al Ladunya 1/260,
Swalahi fee Subulal Huda wal Irshad, 1/366-367,
Nabhaani fee Hujjatullah Alal Aalameen fee Muajazat Sayyadul Mursaleen SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam/ 237-238)

“Hafiz Shamshuddin Muhammad bin Naseeruddin Damishqi (777-842Hijri) ‘Maurud us Saadi fee Maulud al Haadi’ me farmate hain: Ye baat paaya-e-saboot ko pahunch chuki hai ke RasoolAllah SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Salam ki Wiladat ki Khushi me Suwaiya ko aazad karne ke sila me har peer ke roz Abu lahab ke azaam me kami ki jaati hai. Lihaza:
Jab Abu lahab jaise kaafir ke liye, jiski muzammat Quran-e-Hakim me ki gayi hai aur hamesha hamesha ke liye jahannam me uske haath toot te rahenge. Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ki Milad ki Khushi manane ki wajah se har somwar ko uske azaab me takhfif kardi jaati hai, to us shakhs ke baareme tera kya khayal hai jisne apni saari umar Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ke Milad ki Khushi manayi aur Tauheed par faut hua.”
(Zakaras Siyuti fee Hawili Fatawa/206, wa Aizan fee Huznul Maqsid fee Amal al Maulid/66, Nabhaani fee Hujjatullah Alal Aalameen fee Muajazat Sayyadul Mursaleen SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam /238)

Shaykh Abdul Haq Muhaddis Dehalwi (958-1052Hijri) isi riwayat ka tazkira karne ke baad ‘Madarij an Nabuwwah (2/19)’ me likhte hain:
“Ye riwayat Milad ke Mauqe par khushi manae aur maal sadqa karne waalon ke dalil aur Sanad hai. Abu lahab, jiski muzammat me ek Mukammal Qurani Surat naazil hui jab wo Huzoor SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ke Wiladat ki khushi me laundi aazad karke azaab me takhfeef hasil karleta hai to us musalman ki khush nasibi ka kya aalam hoga jo apne dilme mozzan Muhabbat-e-Rasool SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ki wajah se Wiladat-e-Mustafa (SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam) ke din musarrat wa aqeedat ka izhar kare. Lekin zarurat is amr ki hai ke (ye izhare musarrat aur aqeedat) un budaat se paak hon jinhe awaamunaas ne ghad liya hai jaise mausiqi aur haram aalaat aur isi tarah ke digar mamnuaat, taake Itteba-e-Rasool SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ke raaste se mehrumi ka baais na bane.”
Ye Abu Lahab ko har peer ki shab thanda paani diya jana sirf is wajah se tha ke usne sirf is khushi me ke mere marhoom Bhai ke Ghar ek Beta paida hua hai, apni laundi ko aazad kardiya tha. Usey to na tab RasoolAllah (SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam) ki Risalat ke barem pata tha, na he usne Aylan-e-Nabuwwat ke baad Risalat ko maana, wo to Huzoor ko sirf “Muhammad ibne Abdullah” he maanta tha naa ke “Muhammadur RasoolAllah” lekin phir bhi usko har hafte me ek raat aaram milta hai. To phir Hazrat Abu Talib, Jinhone Huzoor ko “Muhammad ibne Abdullah” bhi maana aur “Muhammadur RasoolAllah” bhi maana. To agar wo Imaan waale nahi bhi hon tab bhi Huzoor ki khatir Unki Kurbaniyo ki jaza Allah Ta’ala Unhe nahi dega? Jab Abu Lahab jaise kafir ko us ek amal ki jaza milti hai to Hazrat Abu Talib ko kyu nahi milegi? Agar maazAllah Aapko dozakh me dala gaya hoga, tab bhi Aapki dozakh Imaanwaalo ki Jannat se zyada khoobsurat aur aaram waali hogi kyunki Unka itna ehsan jo hai Allah ke Deen par!

“Neki ka badla Neki ke siwa kuch nahi hai”
Surah Rahman 55:60

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s