Ek Aisa Khaas Amal, ke Jisko karne se kabhi gumrah nahi hoge!

Ek Aisa Khaas Amal, ke Jisko karne se kabhi gumrah nahi hoge!

“Ameerul Momineen Sayyeduna Imam Hasan Alaihissalam se riwayat hai ke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya:
“Ay Anas! Mere paas Arab ke Sardar ko bulao.”
Sayyeda Aaisha Siddiqa Salamullahi Alaiha ne arz kiya: “Kya Aap Arab ke Sardar nahi?”
Aaqa SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Mai tamam aulad-e-Aadam ka Sardar hun aur Ali Arab ke Sardar hain.

Huzoor SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne kisi ke zariye Ansar ko bula bheja jab wo aagaye to farmaya:
“Ay Giroh-e-Ansar! Mai tumhe wo amr na batau ke agar usey mazbooti se thaam to Mere baad kabhi gumraah na hoge!”
Logo ne arz kiya: Ya RasoolAllah! Zarur irshad farmayen.

Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya:

“Ye Ali Hai, tum Meri Muhabbat ki bina par is se Muhabbat karo aur Meri Izzat wa Takrim ki bina par Iski Izzat karo. Jo Maine tumse kaha uska Hukm Mujhe Allah Ta’ala ki
taraf se Jibrael ne diya hai.”

Alaihim Afdalus Salawatu was Salaam.

Is Hadees ko Imam Tabrani ne “al-Mujam al-Kabir” me riwayat kiya hai.

Tabrani, Mujam al Kabir, 3/88, #2749
Haysami, Majma uz Zawaid 9/132
Abu Nuaim, Hilya tul Aulia, 1/63
Dr. Tahir-ul-Qadri, Kanzul Mattalib fee Manaqib Ali ibne Abi Talib Alaihi-Mussalam

Allahumma Salle Ala Sayyedina wa Maulana Muhammad wa Ala Sayyedina Aliyyuw wa Sayyedatina Fatimah wa Sayyedatina Zainab wa Sayyedina Hasan wa Sayyedina Hussain wa Ala Aalihi wa Sahbihi wa Baarik wa Sallim.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s