Hazrat Mawla Ali (عليه السلام) Ke Fazaeel wa Manaqib Ahadees-e-Mubaraka ki Roshani me-Part 2

1-FARMAN-E-SIDDIQ-E-AKBAR WA FAROOQ-E-EAAZAM RADIALLAHU AHNUMA: ALI (عليه السلام) MERE AUR TAMAM MOMINEEN KE MAULA HAIN

ya-ali

1. ” Hazrat Bara bin Aazib RadiAllahu Anhu se riwayat hai ke hum Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ke saath safar par they, (raaste me) humne Waadi-e-Gadeer-e-Khum me qayaam kiya. Wahan Namaz keliye Azaan di gayi aur Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam keliye darakhton ke niche safayi ki gayi, pas Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Namaz-e-Zohar ada ki aur Hazrat Ali RadiAllahu Anhu ka Haath pakadkar famaya: Kya tumhe maalum nahi ke Mai kul momino ki jaano se bhi kareebtar hun? Unhone arz kiya:Kyun nahi! Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Kya tumhe maalum nahi ke Mai har momin ki jaano se bhi kareebtar hun? Unhone arz kiya:Kyun nahi! Raawi kehta hai ke fir Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Hazrat Ali RadiAllahu Anhu ka Haath pakadkar farmaya: “Jiska Mai Maula Hun uska Ali Maula hai. Ay Allah! usey Tu Dost rakh jo Isey (Ali ko) Dost rakhe aur us se adawat rakh jo Is se adawat rakhe.” Raawi kehta hai ke iske baad Hazrat Umar RadiAllahu Anhu ne Hazrat Ali RadiAllahu Anhu se mulaqat ki aur Unse kaha: “Ay Ibne Abi Talib! Mubarak ho, Aap subh wa shaam (yaani hamesha keliye) har momin aur momina ke Maula ban gaye hain.”Is Hadees ko Imam Ahmed bin Hanbal aur Ibne Abi Shaiba ne riwayat kiya hai.

2. “Hazrat Abu Huraira RadiAllahu Anhu se riwayat hai ke jisne 18 Zil Hijja ko Roza rakha uske liye 60 mahino ke rozo ka sawaab likha jaega, aur ye Gadeer-e-Khum ka din tha jab Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Hazrat Ali Alaihissalam ka Haath pakadkar farmaya: Kya Mai momino ka Wali nahi hun? Unhone arz kiya: Kyon nahi, Ya RasoolAllah! Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallamne farmaya: Jiska Mai Maula Hun uska Ali Maula Hai. Is par Hazrat Umar ibne Khattab RadiAllahu Anhu ne farmaya: Mubarak ho! Ay Ibne Abi Talib! Aap Mere aur har musalman ke Maula tehre. (Is mauqa par) Allah Ta’ala ne ye Aayat Naazil farmayi:
“Aaj Maine Tumhare Liye Tumhara Deen Mukammal Kardiya.”
Is Hadees ko Imam Tabrani ne Mujam al Awsat me riwayat kiya hai.

3. “Hazrat Umar RadiAllahu Anhu se riwayat hai ke ek aadmi ne Aapke saath kisi muamle me jhagda kiya to Aap RadiAllahu Anhu ne farmaya ke Mere aur tere darmiyan Ye Baitha hua Aadmi faisla karega…..aur Hazrat Ali Alaihissalam ki taraf ishara kiya…..to us aadmi ne kaha: ye bade pet waala (hamare darmiyan faisla karega)! Hazrat Umar RadiAllahu Anhu Apni jagah se uthe, usey girebaan se pakda yahan tak ke usey zameen se upar utha liya, fir farmaya: Kya tu jaanta hai ke Jisey tu haqeer gardaanta hai Wo Mere aur tamam Musalmano ke Maula hain.”
Isey Muhiyuddin Tabari ne riwayat kiya hai.

4. “Hazrat Umar RadiAllahu Anhu se riwayat hai ke Unke paas 2 baddu jhagda karte hue aaye. Aap RadiAllahu Anhu Hazrat Ali Alaihissalam se farmaya: Ay Abul Hasan! In dono ke darmiyan faisla farma den. Aap Alaihissalam ne unke darmiyan faisla kar diya. Unme se ek ne kaha (kya) Yahi hamare darmiyaan faisla karne ke liye rehgaya hai? (Is par) Hazrat Umar RadiAllahu Anhu uski taraf badhe aur uska girebaan pahadkar farmaya: Tu halaaq ho! Kya tu jaanta hai ke Ye kaun hain? Ye Mere aur har momin ke Maula hain (aur) jo Inko apna Maula na maane wo momin nahi.”
Isey Muhiyuddin Tabari ne riwayat kiya hai.

5. “Hazrat Umar RadiAllahu Anhu ne farmaya: Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam jiske Maula hain, Ali RadiAllahu Anhu uske Maula hain.”
Isey Muhiyuddin Tabari ne riwayat kiya hai.

6. “Hazart Saalim RadiAllahu Anhu se riwayat hai ke Hazrat Umar RadiAllahu Anhu se sawal kiya gaya: (Kya wajah hai ke) Aap Hazrat Ali RadiAllahu Anhu ke saath aisa (imtiyaazi) bartaaw karte hain jo Aap digar Sahaba-e-Kiraam RadiAllahu Anhum se (umuman) nahi karte? (Ispar) Hazrat Umar RadiAllahu Anhu ne (jawaban) farmaya: Wo (Ali) to Mere Maula (Aaqa) hain.”
Isey Muhiyuddin Tabari ne riwayat kiya hai.

7. “Hazrat Sa’ad RadiAllahu Anhu bayan karte hain jab Hazrat Abu Bakr Siddiq aur Hazrat Umar ibne Khattab RadiAllahu Anhuma ne Hadees-e-Wilayat suni to Hazrat Ali Alaihissalam se kehne lage:Ay Ibne Abi Talib! Aap har Momin aur Momina ke Maula ban gaye hain.”
Isey Manawi ne riwayat kiya hai.

2-FARMAN-E-MUSTAFA SALLALLAHU ALAIHI WA AALIHI WA SALLAM: ALI MUJHSE HAI AUR MAI ALI SE HUN

maxresdefault4

1. “Hazrat Hubshi bin Junada RadiAllahu Anhu se riwayat hai wo kehte hain ke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya ke Ali (KarramAllahu Wajhahul Kareem) Mujhse hai aur Mai Ali (KarramAllahu Wajhahul Kareem) se Hun aur Meri taraf se (ahad wa nakaj me) Mere aur Ali (KarramAllahu Wajhahul Kareem) ke siwa koi dusra (zimmedari) ada nahi karsakta.”Isko Imam Tirmizi ne riwayat kiya hai aur wo kehte hain ke ye Hadees Hasan Sahih hai.

2. “Hazrat Abdullah ibne Umar RadiAllahu Anhuma se riwayat hai ke jab Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Ansar wa Muhajareen ke darmiyan akhoot qaayam ki to Hazrat Ali RadiAllahu Anhu rotey hue aaye aur arz kiya: Ya RasoolAllah! Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Sahaba-e-Kiraam me bhai chaara qaayam farmaya lekin Mujhe kisika bhai nahi banaya. Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Tum duniya wa Aakhirat me Mere Bhai ho.”
Isey Imam Tirmizi ne riwayat kiya hai aur kaha: Ye Hadees Hasan hai aur isi baab me Hazrat Zaid bin Abi Oufi RadiAllahu Anhu se bhi riwayat hai.

3. “Hazrat Hubshi bin Junada RadiAllahu Anhu se riwayat hai ke maine Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ko farmate hue suna ke Ali Mujhse hai aur Mai Ali se hun aur Mera qarz Meri taraf se siwaye Ali ke koi nahi ada karsakta.”
Is Hadees ko Ibne Majjah se riwayat kiya hai.

4. “Hazrat Hubshi bin Junada RadiAllahu Anhu se riwayat hai aur Aap Hijjatul Wida waale Din wahan maujood they ke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya ke Ali Mujhse aur Mai Ali se Hun aur Mera qarz Meri taraf se siwaye Mere aur Ali ke koi nahi ada karsakta.”
Isko Imam Ahmed ne riwayat kiya hai.

5. “Hazrat Usama RadiAllahu Anhu apne Waalid se riwayat karte hain ke Hazrat Jafar aur Hazrat Ali aur Hazrat Zaid bin Haarisa RadiAllahu Anhum ek din ikatte hue to Hazrat Jafar RadiAllahu Anhu ne farmaya ke Mai Tumse zyada Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ko Mehboob hun, aur Hazrat Ali RadiAllahu Anhu ne farmaya ke Mai Tum sabse zyada Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ko Mehboob hun, aur Hazrat Zaid RadiAllahu Anhu ne farmaya ke Mai Tumse zyada Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ko Pyara hun, fir unhone kaha chalo Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ki Khidmat-e-Aqdas me chalte hain aur Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam se puchte hain ke Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ko sabse zyada Pyara kaun hai? Usama bin Zaid kehte hain pas wo teeno Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam se ijazat talab karne ke liye haazir hue to Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Dekho kaun hain? Maine arz kiya Jafar, Ali aur Zaid bin Haarisa hain. Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Unko ijazat do. Fir wo daakhil hue aur kehne lage Ya RasoolAllah! Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ko sabse zyada
Mehboob kaun hai? Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Fatima. Unhone kaha Ya RasoolAllah! Humne mardon ke baareme arz kiya hai to Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Ay Jafar! Tumhari Khilqat Meri Khilqat se mushabah hai aur Mere Khulq Tumhare Khulq se Mushabah hain aur Tu Mujhse aur Mere Shajra-e-Nasab se hai. Ay Ali Tu Mera Daamad aur Mere 2 Beton ka Baap hai aur Mai Tukhse hun aur Tu Mujhse hai, aur Ay Zaid Tu Mera Gulaam aur Mujhse aur Meri taraf se hai aur tamam qaum se Tu Mujhe pasandida hai.”
Is Hadees ko Imam Ahmed aur Hakim ne riwayat kiya hai. Imam Hakim kehte hain ke Ye Hadees Imam Muslim ki Sharait par Sahih hai.

6. “Hazrat Amr ibne Maimuna RadiAllahu Anhu Hazrat Abdullah ibne Abbas RadiAllahu Anhuma se ek taweel Hadees me riwayat karte hain ke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne kisiko surah Tauba dekar bheja fir Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Hazrat Ali RadiAllahu Anhu ko uske piche bheja pas Unhone wo Surat us se le li. Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Is Surat ko siwaye us aadmi ke Mujh me se hai aur Mai us me se hun koi aur nahi leja sakta.”
Is Hadees ko Imam Ahmed ne riwayat kiya hai.

3-ALI AL-MURTAZA RADIALLAHU ANHU HUZOOR NABI-E-AKRAM SALLALLAHU ALAIHI WA AALIHI WA SALLAM KELIYE AISE HAIN JAISE HAZRAT HAROON ALAIHISSALAM HAZRAT MUSA ALAIHISSALAM KE LIYE

images

1. “Hazrat Saad ibne Abi Waqqas RadiAllahu Anhu bayan karte hain ke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Gazwa-e-Tabook ke mauqe par Hazrat Ali RadiAllahu Anhu ko Madina me chod diya, Hazrat Ali RadiAllahu Anhu ne arz kiya: Ya RasoolAllah! Kya Aap Mujhe auraton aur bachon me piche chodkar jaarahe hain? Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Kya Tum is baat par raazi nahi ke Mere saath Tumhari wahi nisbat ho Hazrat Haroon Alaihissalam ki Hazrat Musa Alaihissalam sethi albatta Mere baad koi Nabi nahi hoga.”
Ye Hadees Muttafaq Alaih hai.

2. “Hazrat Saad ibne Abi Waqqas RadiAllahu Anhu farmate hain ke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Hazrat Ali (Alaihissalam) se farmaya: Kya Tum is baat par raazi nahi ke Mere saath Tumhari wahi nisbat ho jo Hazrat Haroon Alaihissalam ko Hazrat Musa Alaihissalam se thi.”
Is Hadees ko Imam Bukhari ne riwayat kiya hai.
3. “Hazrat Saad RadiAllahu Anhu bayan karte hain ke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Hazrat Ali (KarramAllahu Wajhahul Kareem) se farmaya: Kya Tum ispar raazi nahi ho ke Tum Mere liye aise ho jaise Musa Alaihissalam keliye Haroon Alaihissalam.”
Is Hadees ko Imam Muslim ne riwayat kiya hai.

4. “Hazrat Saad bin Abi Waqqas RadiAllahu Anhu bayan karte hain ke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Hazrat Ali RadiAllahu Anhu se farmaya: Tum Mere liye aise ho jaise Hazrat Musa Alaihissalam keliye Hazrat Haroon Alaihissalam they, magar bila shubha Mere baad koi Nabi nahi hai. Raawi kehte hain ke mai chahta tha ke mai Hazrat Saad RadiAllahu Anhu se ye Hadees bil mushafaha sun lun. Pas meri Hazrat Saad RadiAllahu Anhu se mulaqat hui to maine Unko Aamir bin Saad RadiAllahu Anhu ki ye riwayat sunayi. Unhone kaha Maine is Hadees ko khud suna hai, maine arz kiya: kya Aapne khud suna hai? Unhone Apni Ungliyan Kaano par rakhin aur kaha agar Maine khud na suna ho to Mer dono kaan behre hojayen.”
Is Hadees ko Imam Muslim, Tirmizi aur Ibne Majjah ne riwayat kiya hai.

5. “Hazrat Saad bin Abi Waqqas RadiAllahu Anhu bayan karte hain ke maine Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ko farmate hue suna jab Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne baaz magazi me Hazrat Ali RadiAllahu Anhu ko piche chod diya, Hazrat Ali RadiAllahu Anhu ne arz kiya:
Ya RasoolAllah! Kya Aapne Mujhe aurton aur bachhon me piche chod diya hai? To Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Hazrat Ali RadiAllahu Anhu se farmaya: Kya Tum is baat par raazi nahi ho ke Tum Mere liye aise ho jaise Musa Alaihissalam keliye Haroon Alaihissalam they, albatta Mere baad koi Nabi nahi hoga. Aur Gazwa-e-Khaybar ke din Maine Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam se ye suna ke Kal Mai Us Shakhs ko Jhanda dunga jo Allah aur Uske Rasool se Muhabbat karta hai, aur Allah aur Uska Rasool Us se Muhabbat karte hain. So hum sab us sa’aadat ke husool ke intezar me they, Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Ali ko Mere paas layen. Hazrat Ali RadiAllahu Anhu ko laaya gaya, us waqt Aap RadiAllahu Anhu aashob chasm me mubtala they, Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Unki Aankhon me Luaab-e-Dahan daala aur Unhe jhanda ata kiya, Allah Ta’ala ne Unke Haath par Khaybar fatah kardiya. Aur jab ye Aayat nazil hui: {Aap Farma Dijiye Aawo Hum Apne Beton Ko Bulayen Aur Tum Apne Beton Ko Bulao} To Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Hazrat Ali, Sayyeda Fatima, Hazrat Hasan aur Hazrat Hussain (Alaihi-muswalatu was-Salaam) ko bulaya aur kaha: Ay Allah! Ye Mera Kumba hai.”
Is Hadees ko Imam Muslim ne riwayat kiya hai.

6. “Hazrat Jabir ibne Abdullah RadiAllahu Anhuma se riwayat hai ke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Hazrat Ali RadiAllahu Anhu se farmaya: Tum Mere liye wahi Haysiyat rakhte ho jo Haroon Alaihissalam ki Musa Alaihissslam ke nazdik thi. (Fark ye hai ke Wo Dono Nabi they) Magar bila shubha Mere baad koi Nabi nahi.”Is Hadees ko Imam Tirmizi ne riwayat kiya aur kaha Ye Hadees Hasan hai.

7. “Hazrat Amr ibne Maimuna RadiAllahu Anhu Hazrat Abdullah ibne Abbas RadiAllahu Anhuma se ek taweel Hadees me riwayat karte hain ke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam logon ke saath Gazwa-e-Tabook keliye nikaley to Hazrat Ali RadiAllahu Anhu ne Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam se arz kiya: Kya Mai bhi Aap SallAllahu Alaika wa Sallam ke saath chalun? To Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya Nahi. Ispar Hazrat Ali KarramAllahu Wajahahul Kareem Ro pade to Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Kya Tu is baat par raazi nahi ke Tu Mere liye aise hai jaise Haroon Alaihissalam Musa Alaihissalam ke liye they? Magar ye ke Tu Nabi nahi. Tujhe Mera Naaib banaye bagair Mera kooch karna munasib nahi.”
Is Hadess ko Imam ahmed ne riwayat kiya hai.

4-ALI AL-MURTAZA (KARRAMALLAHU WAJHAHUL KAREEM) KA HUZOOR NABI-E-AKRAM SALLALLAHU ALAIHI WA AALIHI WA SALLAM KI BARGAH ME QURB AUR MAQAAM WA MARTABA

61923149_145342559865841_5081088449630943951_n

1. “Hazrat Abdullah ibne Amr ibne Hind Jamali kehte hain ke Hazrat Ali RadiAllahu Anhu ne farmaya: Agar Mai Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ki Bargah se koi cheez mangta to Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam Mujhe ata farmate aur agar khamosh rehta to bhi pehle Mujhe he dete.”
Is Hadees ko Imam Tirmizi ne riwayat kiya aur farmaya: ye Hadees Hasan hai.

2. “Hazrat Jabir Ibne Abdullah RadiAllahu Anhuma se riwayat hai ke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Gazwa-e-Taif ke mauqe par Hazrat Ali RadiAllahu Anhu ko bulaya aur Unse Sargoshi ki, log kehne lage aaj Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Apne Chachazaad Bhai ke saath kaafi der tak Sargoshi ki. Pas Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Maine nahi ki balke Allah ne Khud Unse sargoshi ki hai.”
Is Hadees ko Imam Tirmizi ne riwayat kiya hai aur kaha ye Hadees Hasan hai.
“Is Qaul ka maani ke “Balke Allah ne Unse Sargoshi ki” ye hai ke Allah Ta’ala ne Mujhe Hukm diya ke Unke Kaan me kuch kahun.”

3. “Hazrat Abu Saeed RadiAllahu Anhu se riwayat hai ke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Ay Ali! Mere aur Tumhare alawa kisi ke liye jaayez nahi ke haalat-e-janabat me is masjid me rahe.
Ali ibne Manzari kehte hain ke maine Jaraar ibne Surad se iske ma’aani puche to unhone farmaya: Is se muraad Masjid ko bator raasta istemal karna hai.
Is Hadees ko Imam Tirmizi ne riwayat kiya aur kaha Ye Hadees Hasan Hai.

4. “Hazrat Umme Atiyah RadiAllahu Anha farmati hain ke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne ek lashkar bheja usme Hazrat Ali RadiAllahu Anhu bhi they, Maine Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ko dekha ke Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam Haath uthakar Dua kar rahe they ke Ya Allah Mujhe is waqt tak Maut na dena jab tak Mai Ali ko (ba-khair wa aafiyat) na dekh lun.”
Is Hadees ko Imam Tirmizi ne bayan kiya hai aur kaha Ye Hadees Hasan hai.

5. “Hazrat Ali RadiAllahu Anhu se riwayat hai ke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Allah Ta’ala Abu bakr par Reham farmaye Usne Apni Beti Mere Nikaah di aur Mujhe Daarul Hijrat lekar Aaye aur Bilal ko bhi Unhone Apne Maal se aazad karaya. Allah Ta’ala Umar par
Reham farmaye Ye hamesha Haq baat karte hain agarche wo kadwi ho isiliye wo is haal me hain ke Unka koi dost nahi. Allah Ta’ala Usman par Reham farmaye. Us se Farishte bhi haya karte hain. Allah Ta’ala Ali par Reham farmaye. Ay Allah ye jahan kahi bhi ho Haq Iske saath rahe.”
Is Hadees ko Imam Tirmizi ne riwayat kiya hai.

6. “Hazrat Hanash RadiAllahu Anhu bayan karte hain ke Hazrat Ali RadiAllahu Anhu ko 2 mendon ki Qurbani karte hue dekha to maine Unse pucha ye kya hai? Unhone jawab diya ke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Mujhe Wasiyat farmayi hai ke Mai Unki taraf se bhi Qurbani karun lihaza Mai Unki taraf se Qurbani karta hun.”
Is Hadees ko Imam Abu Dawud ne riwayat kiya hai.

7. “Hazrat Abdullah ibne Nujaiyy RadiAllahu Anhu farmate hain ke Hazrat Ali RadiAllahu Anhu ne farmaya ke Mai din raat me 2 dafa Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ki Bargah me Haazir hota. Jab Mai Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ki Khidmat-e-Aqdas me raat ke waqt haazir hota (aur Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam Namaz ada farma rahe hote) to Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam Mujhe ijazat inayat farmane ke liye Khaanste.”
Is Hadees ko Imam Nasai aur Ibne Majjah ne riwayat kiya hai.

8. “Hazrat Umme Salma RadiAllahu Anha se riwayat hai ke Beshak Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam jab naarazgi ke aalam me hote to Hum me se Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ke saath siwaye Hazrat Ali RadiAllahu Anhu ke kisiko Kalaam karne ki ijazat nahi hoti thi.”
Is Hadees ko Imam Tabrani ne “al-Mujam al-Kabir” me aur Imam Hakim ne Mustadrak me riwayat kiya hai aur kaha Ye Hadees Sahih ul Isnad hai.”

9. “Hazrat Abu Raafe RadiAllahu Anhu se riwayat hai ke jab Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Hazrat Ali KarramAllahu Wajhahu se farmaya: Tum is par Raazi nahi ke Tu Mera Bhai aur Mai Tera Bhai Hun.”
Is Hadees ko Imam Tabrani ne “al-Mujam al-Kabir” me riwayat kiya hai.

10. “Hazrat Abdullah ibne Nujaiyy RadiAllahu Anhu bayan karte hain ke Hazrat Ali RadiAllahu Anhu ne farmaya: Sehri ke waqt ek sa’at aisi thi ke jisme Mujhe Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ki Bargah me Haazir hona nasib hota. Pas agar Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam Namaz padhne keliye Khade hote to Mujhe batane keliye Tasbeeh farmate pas ye Mere liye ijazat hoti aur agar Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam Namaz na padh rahe hote to Mujhe ijazat inayat farma dete.”
Is Hadees ko Imam Ahmed bin Hanbal ne riwayat kiya hai.

11. “Hazrat Abdullah ibne Nujaiyy al-Hazrami RadiAllahu Anhu Apne Walid se ek taweel riwayat me bayan karte hain ke Mujhe Hazrat Ali RadiAllahu Anhu ne farmaya: Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ki Bargah me Mera ek khaas Maqaam wa Martaba tha jo Makhlooqat me se kisi aur ka nahi tha.”
Is Hadees ko Imam Ahmed bin Hanbal ne riwayat kiya hai.

12. “Hazrat Jabir ibne Abdullah RadiAllahu Anhuma riwayat karte hain ke hum Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ke saath ek Ansari Aurat ke Gharme they jisne Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam keliye Khana tayyar kiya tha. Pas Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Abhi tumhare paas ek Jannati Aadmi aayega pas Abu Bakr Siddiq daakhil hue to humne Unhe Mubarakbaad di fir Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Tumhare paas ek Jannati Aadmi aayega pas Hazrat Umar RadiAllahu Anhu daakhil hue to humne Unhe Mubarakbaad di. Fir Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Tumhare paas ek Jannati Aadmi aayega. Raawi bayan karte hain: Maine dekha ke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam Apna Sar-e-Anwar Choti Khajoor ki shakhon me se nikaaley hue farma rahe they Ay Allah agar Tu Chahta hai to us aane waale ko Ali banade, fir Hazrat Ali RadiAllahu Anhu daakhil hue to humne Unhe Mubarakbaad di.”
Is Hadees ko Imam Ahmed ne riwayat kiya hai.

13. “Hazrat Umme Salma RadiAllahu Anha bayan Karti hain Us Zaat ki Qasam JIska Mai Halaf uthati hun Hazrat Ali RadiAllahu Anhu logo me Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ke saath ahad ke aitbaar se sabse zyada kareeb they. Wo bayan karti hain ke Humne aaye roz Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ki Iyadat ki, Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam farmate ke Ali (Meri Iyadat keliye) bahor martaba aaya hai. Aap RadiAllahu Anha bayan karti hain: Mera khayal hai ke Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Hazrat Ali RadiAllahu Anhu ko kisi zaruri kaam se bheja tha. Aap RadiAllahu Anha farmati hain: Iske baad Hazrat Ali RadiAllahu Anhu tashreef laaye to maine samjha aapko shayad Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ke saath koi kaam hoga pas Hum baahar aagaye aur darwaze ke kareeb baith gaye aur Mai unse zyada darwaze ke kareeb thi pas Hazrat Ali RadiAllahu Anhu Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam par jhuk gaye aur Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam sargoshi karne lage fir us din ke baad Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam Wisaal farma gaye, pas Hazrat Ali RadiAllahu Anhu sab logo se zyada Ahad ke aitbaar se Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ke kareeb they.”
Is Hadees ko Imam Ahmed ne riwayat kiya hai.

14. “Hazrat Ali RadiAllahu Anhu bayan karte hain ke jab Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam Hijrat ki garaz se Madina ki taraf rawana
hue to Mujhe Hukm diya ke Mai abhi Makka me he ruku taake Mai logo ki amanaten jo Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ke paas thin wo unhe lota dun. Isiliye Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ko Amin ke laqab se yaad kiya jata tha pas Maine 3 din Makka me qayaam kiya, Mai Makka me logo ke saamne raha. Ek din bhi nhi chupa. Fir Mai wahan se nikla aur Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ke piche chala yahan tak ke Banu Amr bin Aouf ke haan pahuncha to Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam wahan muqeem they. Pas Mai Kulsum bin Hidam ke haan Mehman tehra aur Mai Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ka Qayaam tha.”
Is Hadees ko Ibne Saad ne “at Tabkatul Kubra” me riwayat kiya hai.

15. “Hazrat Jafar ibne Muhammad al-Baaqir Alaihi-mussalam Apne Waalid se riwayat karte hain ke Hazrat Ali RadiAllahu Anhu ne farmaya: Ke Humne ek raat bagair shaam ke khaane ke guzari pas Mai subah ke waqt Gharse nikal gaya fir Mai Fatima (Alaihassalam) ki taraf lauta to Wo bahot zyada pareshan Thin, Maine kaha Ay Fatima kya baat hai? To Usne kaha ke Humne gujista raat khana nahi khaya aur aaj dopahar ka khana bhi nahi khaya aur aaj fir raat ke khane keliye kuch nahi hai. Pas Mai baahar nikla aur khaane ke liye koi chiz talash karne laga pas Maine wo chiz paa li jis se Mai kuch ta’aam aur ek dirham ke badle gosht kharid sakun fir Mai ye chiz lekar Fatima ke paas aaya, Usne aata gundha aur khana pakaya aur jab haandiyan pakane se faarig Hogayi to Kehne lagi agar Aap Mere Waalid-e-Maajid ko bhi bula laayen? Pas Mai gaya to Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam Masjid me letey hue they aur farma rahe they ke Ay Allah! Mai bhuke letne se panah mangta hun. Fir Maine arz kiya Ya RasoolAllah! Mere Maa Baap Aap par Qurban hon Hamare paas khana maujood hai Aap Tashreef Laaiye. Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam Mera sahara lekar uthe aur Hum Gharme daakhil hogaye. Us waqt haandiya ubal rahi thin. Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Hazrat Fatima Salamullahi Alaiha se farmaya: Ay Fatima!
Aaisha keliye kuch saalan rakhlo. Pas Fatima ne ek plate me Unke liye saalan nikaal diya. Fir Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Hafsa keliye bhi kuch saalan nikaal lo pas Unhone ek plate me Unke liye bhi saalan rakh diya yahan tak Unhone Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ki 9 Azwaaj keliye saalan rakh diya fir Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Apne Waalid aur Khaawind keliye Saalan nikaalo pas Unhone nikaala fir farmaya: Apne liye saalan nikaalo aur Khaao. Unhone aisa he kiya fir Unhone haandiya ko uthakar dekha to wo bhari hui thi pas Humne usme se khaya jitna Allah ne Chaha.” (SubhanAllah)
Is Hadees ko Ibne Saad ne “at Tabkatul Kubra” me bayan kiya hai.

5-LOGO ME ALLAH AUR USKE RASOOL SALLALLAHU ALAIHI WA AALIHI WA SALLAM KE SABSE ZYADA MEHBOOB

34356201_219164885529315_5164822624412368896_n

1. “Hazrat Anas bin Maalik RadiAllahu Anhu se riwayat hai ke ek martaba Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ke paas ek parinde ka gosht tha, Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne dua ki: Ya Allah! Apni makhlooq me Mehboob tareen Shakhs Mere pas bhej taake Wo Mere saath is parinde ka gosht khaaye. Chunanche Hazrat Ali RadiAllahu Anhu aaye aur Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ke saath wo gosht tanawul kiya.:”
Is Hadees ko Imam Tirmizi ne riwayat kiya hai.

2. “Hazrat Buraida RadiAllahu Anhu se riwayat hai ke Huzoor Nabi-e-Akram
SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ko Auraton me sabse zyada Mehboob Apni Sahabzaadi Hazrat Fatima RadiAllahu Anha Thin aur Mardon me se sabse zyada Mehboob Hazrat Ali RadiAllahu Anhu they.”
Is Hadees ko Imam Tirmizi ne riwayat kiya hai aur kaha ye Hadees Hasan hai.

3. “Hazrat Jumaiyy bin Umair at-Tamimi RadiAllahu Anhu se riwayat hai, Unhone ne kaha ke mai apni khala ke saath Hazrat Aaisha RadiAllahu Anha ki Khidmat me hazir hua fir maine Unse pucha logo me kaun Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ko sabse zyada Mehboob they? Unhone farmaya: Hazrat Fatima RadiAllahu Anha. Fir arz kiya gaya: Aur Mardon me se kaun sabse zyada mehboob tha? Farmaya: Unke Shohar, agarche Mujhe Unka zyada roze rakhna aur zyada qayaam karna maalum nahi.”
Is Hadees ko Imam Tirmizi ne riwayat kiya hai aur kaha Ye Hadees Hasan hai.

4. “Hazrat Jumaiyy ibne Umair RadiAllahu Anhu se riwayat hai ke Mai Apni Walida ke humraah Sayyeda Aaisha Siddiqa RadiAllahu Anha ke paas haazir hua, maine parde ke piche se aawaz suni Ummul Momineen Meri walida se Hazrat Ali RadiAllahu Anhu ke mutalliq puch rahi thin. Unhone farmaya: Aap mujhse Us Shakhs ke baareme puch rahi hain Ba-Khuda Mere ilm me Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ki Bargah me koi shakhs
Hazrat Ali (KarramAllahu Wajhahu) se zyada Mehboob na tha aur na ru-e-zameen par Unki Biwi (Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam Ki Sahabzaadi Fatima tuz-Zahra Salamullahi Alaiha) se badhkar koi aurat Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ki Bargah me Mehboob thi.”
Is Hadees ko Imam Hakim ne riwayat kiya hai aur kaha Ye Hadees Sahih ul Isnaad hai.

5. “Hazrat Anas RadiAllahu Anhu se riwayat hai ke mai Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ki Khidmat kiya karta tha. Pas Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ki Khidmat me ek bhuna hua parinda pesh kiya gaya. Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Ay Allah! Mere paas Usey bhej jo makhlooq me Tujhe sabse zyada Mehboob hai. Hazrat Anas RadiAllahu Anhu kehte hain ke maine dua ki Ya Allah! Kisi Ansari ko is da ka musdaaq banade, itne me Hazrat Ali Alaihissalam tashreef laaye to maine kaha Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam mashgul hain. Wo wapas chale gaye. Thodi der baad fir tashreef laaye aur darwaza khatkhataya, fir maine kaha Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam mashgul hain. Aap RadiAllahu Anhu fir aaye to Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Anas! Uske liye darwaza khol do. Wo andar daakhil hue to Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Unse pucha: Tujhe kisne Mere paas aane se roka? Unhone arz kiya: Ya RasoolAllah! Ye 3 me se aakhri baar hai ke Anas Mujhe ye kehkar waapas karte rahe ke Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam kisi kaam me mashgul hain. Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne mujhse mere is amal ki wajah daryaft ki to maine arz
kiya: Ya RasoolAllah! Maine Aapko Dua karte sunliya tha, pas Meri khwahish thi ke ye (khushnaseeb) shakhs Ansar me se ho. Ispar Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya: Har aadmi apni qaum se pyar karta hai.”
Is Hadees ko Imam Hakim ne riwayat kiya hai aur kaha Ye Hadees Shaykhain ki Sharait par Sahih hai.

6. “Hazrat Abu Saeed Khudari RadiAllahu Anhu bayan karte hain ke logo ne Hazrat Ali RadiAllahu Anhu ke baareme koi shikayat ki. Pas Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam hamare darmiyaan Khade hue aur Khutba irshad farmaya. Pas maine Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ko ye farmate hue suna: Ay logo! Ali ki shikayat na karo, Allah ki Qasam Wo Allah ki Zaat me Ya Allah ke Raaste me bahot sakht hai.”
Is Hadees ko Imam Ahmed bin Hanbal ne riwayat kiya hai aur Imam Hakim ne kaha Ye Hadees Sahih ul Isnaad hai.

7. “Hazrat Abu Raafe RadiAllahu Anhu se riwayat hai ke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Hazrat Ali Alaihissalam ko ek jagah bheja, jab Wo wapis tashreef laaye to Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Unse farmaya: Allah Ta’ala, Uska Rasool (SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam) aur Jibrael Aapse Raazi hain.”
Is Hadees ko Imam Tabrani ne “al-Mujam al Kabir” me riwayat kiya hai.

Youm e Wiladat Syeda Fatima Bint Syedna Imam Mosa Kazim -AS

1_5371dd587f39a

Faṭima bt. Mūsā b. Jaʿfar (Arabic: فاطمة بنت موسی بن جعفر), (b. 173/790 – d. 201/816) well known as Fatima al-Ma’suma (a) is the daughter of Imam al-Kazim (a) and sister of Imam al-Rida (a).

Her titles include, Tahira (the pure one), Hamida (the praised one), Birra (the righteous one), Rashida (the mature one), Taqiyya (the pious one), Naqiyya (the pure one), Radiyya (the contented one), Mardiyyah (the one with whom God is pleased), Sayyida, Siddiqa (the truthful one), and Ukht al-Rida (the sister of al-Rida). She is also widely known as Karimat Ahl al-Bayt (a).

Al-Ma’suma

Her most famous title is al-Ma’suma. This title is taken from a narration of Imam al-Rida (a) which states, “Whoever visits (the Shrine of) al-Ma’suma in Qom, it is as if he has visited me” [1]. According to another narration, she has also referred to herself as al-Ma’suma, the sister of Imam al-Rida(a).

As a narrator, Fatima al-Ma’suma has quoted several Hadith from previous Infallible Imams (a),

The author of the book The History of Qom, writes: in the year 200/815 the Abbasid caliph, Ma’mun, summoned Imam al-Rida (a) from Medina to Merv, for he wanted to appoint the Imam as his successor. Fatima al-Ma’suma (a) left Medina in 201/816 in order to join her brother. It has been reported that she prepared herself for the long journey after she received a letter from her brother in that regard. Al-Ma’suma (a) headed for Iran in a caravan of her relatives. Upon their arrival to Saveh, a city near Qom, they had a bloody confrontation with the enemies of Ahl al-Bayt (a) which resulted in the martyrdom of all her brothers and nephews. When she saw the bloody scene she became ill. Thereafter, she ordered her servant to take her to the city of Qom.

Another historical account states that when the news of her illness reached Banu Sa’d, they decided to go to her and request her to come to Qom. Musa b. Khazraj, a companion to Imam al-Rida (a), was the first to do so. He went to the caravan and invited her to his house. In some later history books, the date of her arrival to Qom is recorded as Rabi’ I 23/October 23, 816. Fatima al-Ma’suma settled in this house for 17 days, spending her time in worshiping and praying. Today, the sanctuary where she prayed in the house of Musa b. Khazraj in Qom is a famous site known as Sittiyyah or Bayt al-Nur (the house of light).

Demise
There is no explicit mention of the exact date of her demise in early sources; however, later historical accounts state that she passed away on Rabi’ II 10, 201/November 5, 816 when she was 28 years old. Some also have recorded the 12th of the same month (November 7).

The Momin  held an honorable funeral for her in which they took her body to a garden owned by Musa b. Khazraj known as Babilan (current shrine). Some acts of wonder have been reported about her burial. Musa b. Khazraj made a straw awning over the grave which was there until 256/870 when Zaynab, the daughter of Imam al-Jawad (a), came to visit the shrine of her aunt and built the first dome over it.

Mawla_Ali_a.s_ko_bura_kehna_wale_ka_Iman_khatam ho jata hain

Due to Hypocracy of the Sunni Aalim and ulema  They declare that they Love Ahele Bait but from their acts specialy by falsely praising Marwan bin Hakam,Muawiya ,Yazeed bin muawiya lanati ,Hisham,Hajjaj,Mansur ,mamur Rashid etc  they Hurt feeling of Sadaat ekram.

Now in above video Allama Hazrat Syed Abdul Qadir jelani clearly mention that in ruling period of  Banu Ummaya they use to (MazAllah) Condem Mawla Ali alahissalam.

As per Hadith e Noor  Mawla Ali’s noor is part of Holy Prophetﷺ so whosoever condem (MaazAllah) Mawla Ali directly (MaazAllah) Condem Our Holy Prophet and this act lead to reason of end of Iman inspite he/she perform namaj Hajj zakkat etc religious act but all will be waste.

History of Member e Rasool (صلى الله عليه و آله وسلم)

5330052402_da6265e06f

 

 

 

Riadhul Jannah in Masjid-e-Nabwi

The area between the Sacred Chamber and the Pulpit (Mimbar) is known as the Riadhul Jannah i.e. Garden of Paradise. It is presently distinguished by a green carpet and is also referred to as Rawdah.

 • Abu Hurairah (may Allah be pleased with him) narrated that the Prophet (ﷺ) said:
  “Between my house and my pulpit lays a garden from the gardens of Paradise, and my pulpit is upon my fountain (Al-Kauthar).” [Bukhari]
 • Scholars have interpreted the above narration as follows: The Garden is parallel to a garden above it in Paradise. Or it is in reality a garden of paradise, which will be returned to paradise in the hereafter. Or it is like the gardens of paradise, because the peace and tranquility which is experienced in it when engaged in the remembrance of Allah resembles that of paradise. [Akhbar Madina tur Rasool, Ibn Najjar]
 • The original size Is approximately 22 meters in length and 15 meters in width, part of it is in the chamber of the Prophet (ﷺ).

Mehrab (Prayer niche):

Mehrab of Masjid-e-Nabwi

 • The Prophet (ﷺ) prayed for about 16 months facing towards Al-Quds in Jerusalem on his arrival in Madinah. If one was to walk away from the ‘Aisha column’, leaving it towards your back, the fifth column will be in line with the door marked as Bab-e-Jibraeel. This fifth column was the approximate praying spot of the Prophet (ﷺ) for the above period. It was near to the extreme north boundary of the original mosque.
 • After the change in Qibla, the Prophet (ﷺ) offered salah near Aisha’s column for a short period while facing towards the Ka’bah. Later he started leading salat at the spot where the Mehrab Nabwi is nowadays. Note that there was no mehrab at this spot during the period of the Prophet (ﷺ) and the four Caliphs.
 • In 91 AH, Umar bin Abdul Aziz made a praying niche in the form of a mehrab. Since then it is called Mehrab Nabwi. If you were to stand in the mehrab for offering salah, your place of sajda will be where Prophet’s (ﷺ) feet used to be. The Prophet’s (ﷺ) place of sajda is intentionally covered by the thick wall of the mehrab.

Mimbar (pulpit):

Pulpit (Mimbar) of Masjid-e-Nabwi

 • The Prophet (ﷺ) used to lean against the trunk of a palm tree  while delivering a sermon. The Ansar humbly suggested to him, “If you approve, we can make a pulpit for you.” The Prophet (ﷺ) approved it and a pulpit was made. Prophet Muhammad (ﷺ) sat on this pulpit to make an address. When the Prophet (ﷺ) started using the new pulpit, the old tree yearned for him like a camel missing its calf. The Prophet (ﷺ) hugged the trunk until it had calmed down and then ordered that a ditch be dug and the trunk buried decently into it.
 • The Prophet (ﷺ) used to stand on the third rung while delivering his sermons. When Abu Bakr (may Allah be pleased with him) became caliph, he stood on the second rung and Umar bin Khattab (may Allah be pleased with him) stood on the first. Caliph Usman bin Affan did as Umar (may Allah be pleased with him) had done for six years before he returned to the old position of the Prophet. Amir Muawiyyah (may Allah be pleased with him) made a pulpit consisting of nine rungs. The leaders started sitting on the seventh rung. The pulpit has since been kept in this form and the Khateeb has been sitting on the seventh rung since that time.
 • The pulpit has been replaced on many occasions throughout the centuries. The present pulpit was put up by Sultan Murad in 998 AH.

Athan Platform:

Platform for adhan in Masjid-e-Nabwi