Manaqibi-’l-Hasanayn ‎‎‘Alayhima As-Salam Part-3

1-Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَNe Farmaya : Jis Ne In Dono’n Se Muhabbat Kee Woh Qiyamat Ke Din Mere Saath Hoga

13940801000219_PhotoI

64              “Hazrat Ali Bin Abi Talib كَرَّمَ للهُ تَعَالىٰ وَجْهَهُ الْكَرِيْم Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne Hasan Aur Husayn  عَلَيْهِمَا السَلَام Ka Haath Pakda Aur Farmaya : Jis Ne Mujh Se Aur In Dono’n Se Muhabbat Kee Aur In Ke Waalid Se Aur In Kee Waalidah Se Muhabbat Kee Woh Qiyaamat Ke Din Mere Saath Mere Hee Thikaane Par Hoga.”

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Aur Ahmad Ne Riwayat Kiya Hai Aur Imam Tirmidhi Ne Farmaya Ki Yeh Hadith Hasan Hai.

[1-Tirmidhi Fi Al-Jami’ As-Sahi, 05/641, Raqam-3733,

2-Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 01/77, Raqam-576,

3-Ahmad Bin Hanbal Fi Fada’il-us-Sahabah, 02/693, Raqam-1185,

4-Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir,n 03/50, Raqam-2654,

5-Maqdisi Fi Al-Ahadith-ul-Mukhtarah Aw Al-Mustakhraj Mina Al-Ahadith Al-Mukhtarah, 02/45, Raqam-421,

6-Khatib Al-Baghdadi Fi Tarikh Baghdad, 13/287, Raqam-7255,

7-Doolabi Fi Adh-Dhurriyat-ut-Tahirah, 01/120, Raqam-234,

8-Mizzi Fi Tahdhib-ul-Kamal Fi Asma’-ir-Rijal, 06/228,

9-Ibn Hajar ‘Asqalani Fi Tahdhib-ut-Tahdhib, 02/258, Raqam-528,

Maraja-‘l-Bahrayn Fi Manaqibi-’l-Hasanayn ‘Alayhima As-Salam,/57, Raqam-64.]

65              “Hazrat Ali كَرَّمَ للهُ تَعَالىٰ وَجْهَهُ الْكَرِيْم Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne Farmaya : Mein, Fatimah, Hasan, Husayn Aur Jo Hum Se Muhabbat Karte Hain Qayamat Ke Din Aik Hee Maqaam Par Jama’ Honge, Hamaara Khaana Peena Bhi Iktha Hoga Taa’n Ki Log (Hisaab Wa Kitaab Ke Baa’d) Juda-Juda Kar Diye Jaaeinge.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

[1-Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 03/41, Raqam-2623,

2-Ibn Asakir Fi Tarikh Dimashq Al-Kabir, 13/227,

3-Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 09/174,

Maraja-‘l-Bahrayn Fi Manaqibi-’l-Hasanayn ‘Alayhima As-Salam,/58, Raqam-65.]

66              “Hazrat Abd Allah Bin Abbas رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُمَا Se Marfu’an Hadith Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne Farmaya : Mein Darakht Hoo’n, Fatimah Is Kee Tehni Hai, Ali Is Ka Shigoofa Aur Hasan Wa Husayn Is Ka Phal Hain Aur Ahl-E-Bayt Se Muhabbat Karne Waale Is Ke Patte Hain, Yeh Sab Jannat Me Honge, Yeh Haque Hai Haque Hai.”

[1-Daylami Fi Musnad-ul-Firdaws, 01/52, Raqam-135,

2-Sakhawi Fi Istijlabu Irtiqa’-il-Ghurafi Bi-Hubbi Aqriba’ Ar-Rasooli ﷺ Wa Dhaw-ish-Sharaf,/99,

Maraja-‘l-Bahrayn Fi Manaqibi-’l-Hasanayn ‘Alayhima As-Salam,/58, Raqam-66.]

2-Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَNe Farmaya : Aye Allah Mein In Dono’n Se Muhabbat Karta Hoo’n Too Bhi In Se Muhabbat Kar

imam_hasan

67              “Hazrat Bara’ Bin Aazib رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne Hasanayn Karimayn عَلَيْهِمَا السَلَام Kee Taraf Dekh Kar Farmaya : Aye Allah!
Mein In Se Muhabbat Karta Hoo’n Too Bhi In Se Muhabbat Kar.”

[1-Tirmidhi Fi Al-Jami’ As-Sahi, 05/661, Raqam-3782,

2-Dhahabi Fi Siyar A’lam-in-Nubala’,  03/252,

3-Shawkani Fi Nayl-ul-Awtar Min Asrar Muntaqa Al-Akhbar, 06/140,

Tirmidhi Ne Is Hadith Ko Hasan Sahih Qarar Diya Hai.

Maraja-‘l-Bahrayn Fi Manaqibi-’l-Hasanayn ‘Alayhima As-Salam,/59, Raqam-67.]

68              “Hazrat Aboo Hurayrah رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne Farmaya : Aye Allah! Mein In Se Muhabbat Karta Hoo’n Too Bhi In Se Muhabbat Kar.”

[1-Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/446, Raqam-9758,

2-Ahmad Bin Hanbal Fi Fada’il-us-Sahabah, 02/775, Raqam-1371,

3-Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 06/378, Raqam-32175,

4-Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 03/49, Raqam-6951,

5-Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 09/180,

Maraja-‘l-Bahrayn Fi Manaqibi-’l-Hasanayn ‘Alayhima As-Salam,/59, 60, Raqam-68.]

69              “Hazrat Abd Allah Bin Mas’ood رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُمَا Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne Hasanayn Karimayn عَلَيْهِمَا السَلَام Ke Baare Me Farmaya : Aye Allah! Mein In Se Muhabbat Karta Hoo’n Too Bhi In Se Muhabbat Kar.”

[1-Bazzar Fi Al-Musnad, 05/217, Raqam-1820,

2-Bazzar Ne ‘Al-Musnad (08/253, Raqam-3317), Me Ise Ibn Qurrah Se Bhi Riwayat Kiya Hai.

3-Haythami Ne ‘Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id(09/180), Me Bazzar Kee Bayan Kardah Dono’n Riwayat Naqal Kee Hain.

4-Shawkani Ne Bhi ‘Darr-us-Sahabah Fi Manaqib-il-Qarabah Wa’s-Sahabah(Safha-305, 306), Me Bazzar Kee Bayan Kardah Dono’n Riwayat Naqal Kee Hain.

Maraja-‘l-Bahrayn Fi Manaqibi-’l-Hasanayn ‘Alayhima As-Salam,/60, Raqam-69.]

70              “Hazrat Usamah Bin Zayd رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُمَا Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne Duaa Farmayi : Aye Allah! Mein In Se Muhabbat Karta Hoo’n Too Bhi In Se Muhabbat Kar Aur In Se Muhabbat Karne Waalo’n Se Bhi Muhabbat Kar.”

[1-Tirmidhi Fi Al-Jami’ As-Sahih, 05/656, Raqam-3769,

2-Ibn Hibban Fi As-Sahih, 15/423, Raqam-6967,

3-Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 03/39, Raqam-2618,

4-Maqdisi Fi Al-Ahadith-ul-Mukhtarah Aw Al-Mustakhraj Mina Al-Ahadith Al-Mukhtarah, 04/113, Raqam-1324,

Maraja-‘l-Bahrayn Fi Manaqibi-’l-Hasanayn ‘Alayhima As-Salam,/60, 61, Raqam-70.]

71              “Abd Allah Bin Uthman Khashim Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Se Riwayat Karte Hain Ki Aap صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne Aik Din Hasanayn Karimayn عَلَيْهِمَا السَلَام Ko Pakad Kar Apni Raano’n Par Bithaaya Phir Hasan عَلَيْهِ السَّلَام Kee Taraf Mutawajjih Hu’e Aur Unhein Bosa Diya Phir Husayn عَلَيْهِ السَّلَام Kee Taraf Mutawajjih Hu’e Aur Unhein Bosa Diya, Phir Farmaya : Aye Allah! Mein In Se Muhabbat Karta Hoo’n Too Bhi In Se Muhabbat Kar.”

[Ibn Rashid Fi Al-Jami’, 11/140,

Maraja-‘l-Bahrayn Fi Manaqibi-’l-Hasanayn ‘Alayhima As-Salam,/61, Raqam-71.]

72               “Ya’la Bin Murrah رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ Se Riwayat Hai Ki Hasanayn Karimayn عَلَيْهِمَا السَلَام  Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Kee Taraf Chal Kar Aa’e, Pas Un Me Se Jab Aik Pahuncha To Aap صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne Apna Baazoo Us Ke Gale Me Daala, Phir Doosra Pohuncha To Aap صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne Apna Doosra Baazoo Us Ke Gale Me Daala, Baa’d Azaa’n Aik Ko Chooma  Aur Phir Doosre Ko Chooma Aur Farmaya : Aye Allah! Mein In Se Muhabbat Karta Hoo’n Too Bhi In Se Muhhabat Kar.”

[1-Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 03/32, Raqam-2587,

2-Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir,22/274, Raqam-703,

3-Quda’iy Fi Musnad-ush-Shihab, 01/50, Raqam-26,

4-Dhahabi Fi Siyar A’lam-in-Nubala’, 03/255,

Maraja-‘l-Bahrayn Fi Manaqibi-’l-Hasanayn ‘Alayhima As-Salam,/61, 62, Raqam-72.]

73              “Hazrat Anas Bin Malik رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ Farmate Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Se Arz Kiya : Aap Ko Ahl-E-Bayt Me Se Sab Se Ziyadah Koun Mahboob Hai? Aap صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne Farmaya : Hasan Aur Husayn.”

[1-Tirmidhi Fi Al-Jami’ As-Sahih, 05/657, Raqam-3772,

2-Aboo Ya’la Fi Al-Musnad, 07/274, Raqam-4294,

3-Shawkani Fi Darr-us-Sahabah Fi Manaqib-il-Qarabah Wa’s-Sahabah,/301,

Maraja-‘l-Bahrayn Fi Manaqibi-’l-Hasanayn ‘Alayhima As-Salam,/62, Raqam-73.]

3-Jis Ne Hasanayn Karimayn عَلَيْهِمَا السَلَام Se Bughz Rakkha Us Ne Mujh Se Bughz Rakkha

Imam-Hussain

74              “Hazrat Aboo Hurayrah رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne Farmaya : Jis Ne Hasan Aur Husayn Se Bughz Rakkha Us Ne Mujh Hee Se Bughz Rakkha.”

[1-Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/51, Raqam-143,

2-Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 05/49, Raqam-8168,

3-Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/288, Raqam-7863,

4-Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 05/102, Raqam-4795,

5-Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 03/47, Raqam-2645,

6-Aboo Ya’la Fi Al-Musnad, 11/78, Raqam-6215,

7-Ibn Rahwayh Fi Al-Musnad, 01/248, Raqam-211,

8-Nasa’i Fi Fada’il-us-Sahabah, 01/20, Raqam-65,

9-Kinani Fi Misbah Al-Zujajah Fi Zawa’id Ibn Majah, 01/21, Raqam-52,

10-Khatib Al-Baghdadi Fi Tarikh Baghdad, 01/141,

Maraja-‘l-Bahrayn Fi Manaqibi-’l-Hasanayn ‘Alayhima As-Salam,/63, Raqam-74.]

75              “Hazrat Abd Allah Bin Mas’ood رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُمَا Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne Farmaya : Jis Ne Hasan Aur Husayn Se Bughz Rakkha Us Ne Mujh Hee Se Bughz Rakkha.”

[Dhahabi Fi Siyar A’lam-in-Nubala’, 03/284,

Maraja-‘l-Bahrayn Fi Manaqibi-’l-Hasanayn ‘Alayhima As-Salam,/63, 64, Raqam-75.]

76              “Hazrat Abd Allah Bin Abbas رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُمَا Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne Irshad Farmaya : “Jis Ne Hasan Aur Husayn Se Bughz Rakkha Us Ne Mujh Hee Se Bughz Rakkha.”

[Ibn ‘Adi Fi Al-Kamil Fi Du’afa’-ir-Rijal, 03/434,

Maraja-‘l-Bahrayn Fi Manaqibi-’l-Hasanayn ‘Alayhima As-Salam,/64,Raqam-76.]

4-Jis Ne Hasanayn Karimayn عَلَيْهِمَا السَلَام Se Bughz Rakkha Woh Allah Ke Haa’n Mabghooz Ho Gaya

6282087981_3ba6b710b8_z

77              “Salman Farsi رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ Bayan Karte Hain Ki Mien Ne Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ko Farmate Hu’e Suna : Jis Ne Hasan Wa Husayn  عَلَيْهِمَا السَلَام Se Bughz Rakkha Us Ne Mujh Se Bughz Rakkha, Aur Jis Ne Mujh Se Bughz Rakkha Woh Allah Ke Haa’n Mabghooz Ho Gaya Aur Jo Allah Ke Haa’n Mabghooz Huwa, Use Allah Ne Aage Me Daakhil Kar Diya.”

[Hakim Fi Al-Mustadrak, 03/181, Raqam-4776,

Maraja-‘l-Bahrayn Fi Manaqibi-’l-Hasanayn ‘Alayhima As-Salam,/65, Raqam-77.]

78               “Salman Farsi رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne Hasan Wa Husayn  عَلَيْهِمَا السَلَام Ke Baare Me Farmaya : Jis Ne In Se Bughz Rakkha Ya In Se Baghaawat Kee Woh Mere Haa’n Mabghooz Ho Gaya Aur Jo Mere Haa’n Mabghooz Ho Gaya Woh Allah Ke Ghazab Ka Shikaar Ho Gaya Aur Jo Allah Ke Haa’n Ghazab Yaafta Ho Gaya To Allah Ta’ala Use Jahannam Ke Azaab Me Daakhil Karega (Jaha’n) Us Ke Liye Hamesha Ka Thikaana Hoga.” –
[1-Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 03/50, Raqam-2655,

2-Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 09/181,

3-Shawkani Fi Darr-us-Sahabah Fi Manaqib-il-Qarabah Wa’s-Sahabah,/307,

Maraja-‘l-Bahrayn Fi Manaqibi-’l-Hasanayn ‘Alayhima As-Salam,/65, 66, Raqam-78.]

5-Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَNe Farmaya : Aye Allah! Jo In Se Adaawat Rakkhe Too Us Se Adaawat Rakh Aur Jo In Ko Dost Rakkhe Too Use Dost Rakh

ya-hussain

79              “Umm-il-Mu’minin Hazrat Ummi Salamah رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهَا Bayan Karti Hain Ki Sayyidah Fatimah سَلاَمُ الله عَلَيْهَا Bint RasoolAllah صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Hasanayn Karimayn عَلَيْهِمَا السَلَام Ko Pehlu Me Uthaaye Hu’e Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ke Paas Aa’in Aur Aap Ke Haath Me Patthar Kee Haandi Thi Jis Me Hasan Ke Liye Garm Saalan Tha. Sayyidah Fatimah سَلاَمُ الله عَلَيْهَا Ne Jab Use Huzoor صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ke Saamne La Kar Rakkha To Aap صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne Puchha : Aboo-‘l-Hasan (Ali) Kaha’n Hai To Sayyidah Fatimah سَلاَمُ الله عَلَيْهَا Ne Jawaab Diya : Ghar Me Hain. Aap صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne Unhein Bulaaya Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, Hazrat Ali, Hazrat Fatimah Aur Hasanayn Karimayn  سَلاَمُ الله عَلَيْهِمْ Baith Kar Khaana Tana’wul Farmaane Lage. Ummi Salamah رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهَا Kehti Hain : Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne Mujhe Na Bulaaya. Is Se Pehle Kabhi Aisa Na Huwa Tha Ki Aap صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne Meri Mawjoodagi Me Khaana Khaaya Ho Aur Mujhe Na Bulaaya Ho. Phir Jab Aap صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Khaane Se Faarig Hu’e To Un Sab Ko Apne Kapde Me Le Liya Aur Farmaya : Aye Allah! Jo In Se Adaawat Rakkhe Too Un Se Adaawat Rakh Aur Jo In Ko Dost Rakkhe Too Use Dost Rakh.”

[1-Aboo Ya’la Fi Al-Musnad, 12/383, Raqam-6915,

2-Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 09/166,

3-Husayni Fi Al-Bayan Wa’t-Ta’rif, 01/149, Raqam-396,

Maraja-‘l-Bahrayn Fi Manaqibi-’l-Hasanayn ‘Alayhima As-Salam,/67, 68, Raqam-79.]

6-Jis Ne Hasanayn Karimayn عَلَيْهِمَا السَلَام Se Jang Kee Us Se Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne E’laane Jang Farma Diya

imam_hasan_typo_wallpaper_by_miladps3-d6exkop

80              “Hazrat Zayd Bin Arqam رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne Hazrat Ali, Hazrat Fatimah, Hazrat Hasan Aur Husayn سَلاَمُ الله عَلَيْهِمْ Se Farmaya : Jis Se Tum Ladoge Meri Bhi Us Se Ladaayi Hogi, Aur Jis Se Tum Sulh Karoge Meri Bhi Us Se Sulh Hogi.”

[1-Tirmidhi Fi Al-Jami’ As-Sahi, 05/699, Raqam-3870,

2-Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/52, Raqam-145,

3-Ibn Hibban Fi As-Sahih, 15/434, Raqam-6977,

4-Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 06/378, Raqam-32181,

5-Hakim Fi Al-Mustadrak , 03/161, Raqam-4714,

6-Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 03/40, Raqam-20, 2619,

7-Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 05/184, Raqam-31, 5030,

8-Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 05/182, Raqam-5015,

9-Haythami Fi Mawarid Al-Zam’an Ila Zawa’id Ibn Habban, 01/555, Raqam-2244,

10-Muhibb Tabari Fi Dhakha’ir-ul-‘Uqba Fi Manaqibi Dhawi-‘l-Qurba,/62,

11-Dhahabi Fi Siyar A’lam-in-Nubala’, 02/125,

12-Mizzi Fi Tahdhib-ul-Kamal Fi Asma’-ir-Rijal, 13/112,

Maraja-‘l-Bahrayn Fi Manaqibi-’l-Hasanayn ‘Alayhima As-Salam,/69, 70, Raqam-80.]

81              “Hazrat Zayd Bin Arqam رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ Se Yeh Bhi Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne Hazrat Fatimah, Hazrat Hasan Aur Husayn سَلاَمُ الله عَلَيْهِمْ (Teeno’n) Se Farmaya : Jo Tum Se Ladega Mein Us Se Ladunga Aur Jo Tum Se Sulh Karega Mein Us Se Sulh Karunga.”


[1-Ibn Hibban Fi As-Sahih, 15/434, Raqam-6977,

2-Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 03/179, Raqam-2854,

3-Tabarani Fi Al-Mu’jam-us-Saghir, 02/53, Raqam-727,

4-Haythami Ne ‘Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id(09/169), Me Kaha Hai Ki Ise Tabarani Ne ‘Al-Awsat’ Me Riwayat Kiya Hai.

5-Haythami Fi Mawarid Al-Zam’an Ila Zawa’id Ibn Habban,/555, Raqam-2244,

6-Mahamili Fi Amali,/447, Raqam-532,

7-Ibn Athir Fi Usd-ul-Ghabah Fi Ma’rifat-is-Sahabah, 07/220,

Maraja-‘l-Bahrayn Fi Manaqibi-’l-Hasanayn ‘Alayhima As-Salam,/70, Raqam-81.]

82              “Hazrat Aboo Hurayrah رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne Hazrat Ali, Hazrat Fatimah, Hazrat Hasan Aur Husayn سَلاَمُ الله عَلَيْهِمْ Hee Taraf Dekha Aur Irshad Farmaya : Jo Tum Se Ladega Mein Us Se Ladunga, Jo Tum Se Sulh Karega Mein Us Se Sulh Karunga (Ya’ni Jo Tumhara Dushman Hai Woh Mera Dushman Hai Aur Jo Tumhara Dost Hai Woh Mera Bhi Dost Hai).”

[1-Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/442,

2-Ahmad Bin Hanbal Fi Fada’il-us-Sahabah, 02/767, Raqam-1350,

3-Hakim Ne ‘Al-Mustadrak (03/161, Raqam-4713), Me Is Hadith Ko Hasan Qaraar Diya Hai Jab Ki Dhahabi Ne Is Me Koi Jarh Nahin Kee.

4-Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 03/40, Raqam-2621,

5-Khatib Al-Baghdadi Fi Tarikh Baghdad, 07/137,

6-Dhahabi Fi Siyar A’lam-in-Nubala’, 02/122,

7-Dhahabi Fi Siyar A’lam-in-Nubala’, 03/58, 257,

8-Haythami Ne ‘Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id (09/169), Me Kaha Hai Ki Ise Ahmad Aur Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai Aur Is Ke Raaawi Talid Bin Sulayman Me Ikhtilaaf Hai Jab Ki Is Ke Baqiyya Rijaal Hadithe Sahih Ke Rijaal Hain.

Maraja-‘l-Bahrayn Fi Manaqibi-’l-Hasanayn ‘Alayhima As-Salam,/70, 71, Raqam-82.]

83              “Hazrat Aboo Bakr Siddique رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ Farmate Hain Ki Mein Ne Dekha Ki Rasoole Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne Aik Khaime Me Qiyaam Farmaya AurAap صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Aik Arabi Kamaan Par Tek Lagaaye Hu’e They Aur Khaima Me Ali, Fatimahm, Hasan Aur Husayn Bhi Maujood They. Aap صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne Farmaya : Aye Musalmano’n Kee Jama’at Jo Ahle Khaima Se Sulh Karega Meri Bhi Us Se Sulh Ho Gayi Jo In Se Ladega Meri Bhi Us Se Ladaayi Hogi. Jo In Ko Dost Rakkhega Meri Bhi Us Se Dosti Hogi, Un Se Sirf Khush-Naseeb Aur Barkat Waala Hee Dosti Rakhta Hai Aur In Se Sirf Bad-Naseeb Aur Badbakht Hee Bughz Rakhta Hai.”

[Muhibb-ud-Deen Tabari Fi Ar-Riyad-un-Nadirah Fi Manaqib-il-‘Ashrah, 03/154,

Maraja-‘l-Bahrayn Fi Manaqibi-’l-Hasanayn ‘Alayhima As-Salam,/71, 72, Raqam-83.]

7-Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَNe Farmaya : Mere Maa’n Baap Aap Par Qurbaan

6ddea479-f66f-4dd8-ac57-4b956db2f283

84              “Hazrat Salman Farsi رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ Farmate Hain : Hum Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ke Paas They. Ummi Ayman Aap صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ke Paas Aa’in Aur Arz Kiya : Hasan Wa Husayn عَلَيْهِمَا السَلَام Gum Ho Ga’e Hain. Raawi Kehte Hain Din Khoob Nikla Huwa Tha. Aap صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne Farmaya : Chalo Mere Beto’n Ko Talaash Karo, Raawi Kehta Hai Har Aik Ne Apna-Apna Raasta Liya Aur Mein Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ke Saath Chal Pada, Aap صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Musalsal Chalte Rahe Hatta Ki Pahaad Ke Daaman Tak Pahunch Ga’e (Dekha Ki) Hasan Aur Husayn  عَلَيْهِمَا السَلَام Aik Doosre Ke Saath Chimte Hu’e Hain Aur Aik Azdaha Apni Dum Par Khada Hai Aur Us Ke Moonh Se Aag Ke Sho’le Nikal Rahe Hain. Aap صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Us Kee Taraf Tezi Se Badhe To Woh Azdaha Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Kee Taraf Mutawajjih Ho Kar Sikud Gaya Phir Khisak Kar Paththro’n Me Chhup Gaya Phir Aap صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Hasanayn Karimayn عَلَيْهِمَا السَلَام Ke Paas Tashrif Laa’e Aur Dono’n Ko Alag-Alag Kiya Aur Un Ke Chehro’n Ko Paunchha Aur Farmaya : Mere Maa’n Baap Tum Par Qurbaan, Tum Allah Ke Haa’n Kitni Izzat Waale Ho.”

[1-Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 03/65, Raqam-2677,

2-Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 09/182,

3-Shawkani Fi Darr-us-Sahabah Fi Manaqib-il-Qarabah Wa’s-Sahabah,/309,

Maraja-‘l-Bahrayn Fi Manaqibi-’l-Hasanayn ‘Alayhima As-Salam,/73, 74, Raqam-84.]

85              “Hazrat Abd Allah Bin Mas’ood رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُمَا Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Namaz Ada Kar Rahe They To Hasanayn Karimayn عَلَيْهِمَا السَلَام Aap صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Kee Pusht Mubarak Par Sawaar Ho Ga’e. Logo’n Ne Un Ko Man’a Kiya To Aap صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne Farmaya : In Ko Chhod Do, In Par Mere Maa’n Baap Qurbaan Ho’n.”

[1-Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 03/47, Raqam-2644,

2-Ibn Hibban Fi As-Sahih, 15/426, Raqam-6970,

3-Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 06/378, Raqam-32174,

4-Haythami Fi Mawarid Al-Zam’an Ila Zawa’id Ibn Habban, 01/552, Raqam-2233,

Maraja-‘l-Bahrayn Fi Manaqibi-’l-Hasanayn ‘Alayhima As-Salam,/74, Raqam-85.]

8-Hasanayn Karimayn عَلَيْهِمَا السَلَام Ke Rone Se Huzoor صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Pareshaan Ho Ga’e

images

86              “Yahya Bin Abi Kathir Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne Hazrat Hasan Aur Husayn  عَلَيْهِمَا السَلَام Ke Rone Kee Aawaaz Suni To Pareshaan Ho Kar Khade Ho Ga’e Aur Farmaya : BeShak Awlaad Aazmaa’ish Hai, Mein In Ke Liye Baghair Ghaur Kiye Khada Ho Gaya Hoo’n.”

[Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 06/379, Raqam-32186,

Maraja-‘l-Bahrayn Fi Manaqibi-’l-Hasanayn ‘Alayhima As-Salam,/75, Raqam-86.]

87              “Yazid Bin Aboo Ziyaad Se Riwaayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Hazrat Aaishah رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهَا Ke Ghar Se Baahar Tashrif Laa’e Aur Sayyidah Fatimah سَلاَمُ الله عَلَيْهَا Ke Ghar Ke Paas Se Guzare To Hazrat Husayn  عَلَيْهِ السَّلَام Ko Rote Hu’e Suna, Aap صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne Farmaya : “Kya Tujhe Ma’loom Nahin Ki Is Ka Rona Mujhe Taklif Deta Hai.”

[1-Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 03/116, Raqam-2847,

2-Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 09/201,

3-Dhahabi Fi Siyar A’lam-in-Nubala’, 03/284,

Maraja-‘l-Bahrayn Fi Manaqibi-’l-Hasanayn ‘Alayhima As-Salam,/75, Raqam-87.]

Tareekh Hajre Aswad aur Azmat o Barkat

Hajar al-Aswad

The picture above shows the Hajar al-Aswad (The Black Stone), which is set in the eastern corner of the Ka’bah. Tawaf begins and ends facing this sacred stone. Throughout the ages, countless people including many of the Prophets (upon them be peace), the Prophet Muhammad (ﷺ) himself, the Sahabah (may Allah be pleased with them), pious personalities and millions of Muslims who have performed Hajj and Umrah have placed their blessed lips on it.

  • The Hajar al-Aswad was brought from Jannah and presented to Ebrahim (upon him be peace) to be placed on the corner of the Ka’bah. Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) narrated that the Prophet (ﷺ) said: “The Black Stone came down from Paradise and it was whiter than milk, but the sins of the sons of Adam turned it black.” [Tirmidhi]
  • Du’as are accepted at the Hajar al-Aswad and on the Day of Judgement it will testify in favour of all those who kissed it. The Prophet (ﷺ) said: “By Allah! On the Day of Qiyamah, Allah will present the Hajar al-Aswad in such a manner that it will have two eyes and a tongue to testify to the Imaan (faith) of all those who kissed it.” [Tirmidhi]
  • When the Quraysh demolished the Holy Ka’bah in order to reconstruct it, a dispute arose when the building reached the level of the Black Stone. They differed on the issue of who was eligible to restore the Black Stone to its original place. A civil war was about to break out. Banu Abdu’d-Dar brought a bowl full of blood and all of the tribes inserted their hands in it, which meant that they had made up their minds to fight one another. But Abu Umayya Ibn al-Mugheera , their elder, asked Quraysh to agree on the judgement of the first person to come through the Bani Shaibah gate and they all agreed on this suggestion. The first to come through this gate was the Prophet (ﷺ). This was five years before his mission. He put the Black Stone in the middle of a piece of cloth, and asked a representative of each tribe to hold one of the edges of the cloth and raise it close to its place. Then the Prophet (ﷺ) picked it up with his own noble hands and restored it to its original place. This was how the Prophet (ﷺ) prevented a war from breaking out among the Quraysh by a supreme demonstration of wisdom.

Hajar al-Aswad detail

  • Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) relates that the Prophet (ﷺ), while leaning against the Ka’bah said:“The Hajar al-Aswad and al-Maqam (Ebrahim) are two jewels from the jewels of Paradise. Had Allah (ﷻ) not concealed their radiance, they would illuminate everything between the East and the West.” [Tirmidhi]
  • Umar (may Allah be pleased with him) once kissed the Hajar al-Aswad and said, “I know well that you are just a stone that can do neither good nor harm. Had I not seen the Prophet (ﷺ) kiss you, I would not have done so.” Umar (may Allah be pleased with him) made the statement because there were many people who were newly converted to Islam and he did not want them to get the impression that Muslims also revered stones as the Arabs revered and worshipped stone idols during the Period of Ignorance. Umar (may Allah be pleased with him) made it clear that he was following the Sunnah practice of the Prophet (ﷺ) and that although the stone is blessed, it can do neither harm nor good.
  • The Hajar al-Aswad was stolen from the Ka’bah around 930 CE by Qarmatian warriors who were an Ismaeeli Shia sect. They ransacked Makkah, desecrating the Well of Zamzam with Muslim corpses and carried the Black Stone away to their base in Ihsaa, in medieval Bahrain. According to the historian Al-Juwayni, the stone was returned in around 952 CE and restored to its original location.
  • The Hajar al-Aswad was originally a complete stone but due to various historical incidents now consists of eight pieces of varying sizes affixed to a large stone and encased in a silver frame. The silver frame was first made by Abdullah bin Zubair (may Allah be pleased with him) and replaced by later Khalifas as the need arose.
  • Six (additional) pieces are claimed to be in Istanbul, Turkey. One is displayed in the mihrab of the Blue Mosque, one above the entrance of the tomb of Sulaiman the Magnificent and four in the Sokullu Sehit Mehmet Pasa Camii mosque (one over the mihrab, one below the lower pulpit, another is above the upper pulpit and the last is over the entrance door). The authenticity of these additional pieces has been questioned, although the Turks did rule over what is now Saudi Arabia for many years and hold many historical Islamic relics. And Allah (ﷻ) knows best.
  • Note that when kissing the Hajar al-Aswad, one should neither push people nor harm anyone because while kissing the Hajar al-Aswad is Sunnah, causing harm to people is a forbidden act (haram). When the area is crowded, it will suffice to merely point towards the Hajar al-Aswad with one’s hand or a stick while reciting the Takbeer and then to kiss the hand or stick. Although the Prophet (ﷺ) kissed the Hajar al-Aswad directly, he also pointed towards it when the area was crowded, it is therefore clear that both kissing it and pointing towards it are Sunnah.

Everything You Need to Know about Hajr e Aswad

1234image0056789101112