Hadith :: Sitara jis ke ghar par wohi Khalifa o wasi.

Advertisement