Hadith: Nabi Pakﷺ ke wasi aur Khalifa Ali hai.

Advertisement