Hadith:Tawakkul i’lalllah ka ajr bagair hisab ke jannat me dakhila.Tawakkul i’lalllah ka ajr bagair hisab ke jannat me dakhila

Hazrat Ibne Abbas RadiAllahu Anhuma se marwi hai ki Rasoolullah ﷺ ne farmaya : *Meri ummat ke sattar hazaar afrad bagair hisab jannat me dakhil ho’nge jo gair sharyi jhad phoonk karte hain aur na bad shaguni lete hain, aur Apne Rab par hi bharosa karte hain.*

Sahih Bukhari – 6107, Sahih Muslim – 218, Sahih Ibne Hibban – 6084, Tabrani Al-Mo’jam ul Ausat – 967

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s