Imaan Allah O Rasool Ki Atat Hai !

Ek Musalmaan Ke Liye Sab Se Badhi Cheez Imaan Hai! Imaaln Allah O Rasool Ki Atat Hai !

Aur Jo Shaks Allah O Rasool Ki Atat (Farma Bardari) Karta Hai To Beshaq Woh Badhi Kamiyabi Se Sarfaraaz Huwa! (putaciju já aguijó üléb) (Sureh Ahzab Aayat: 71)

Aye Rasool ﷺ Aap Keh Dijiye Ke Mein Tum Se ls Tablig e Risalat Ka Koi Sila (Ajr) Nahi Mangta Siwaye Iske Mere Karabatdaaro (Ahle Bait) Se Muhabbat (Mawwadat) Karo (42 Surah Shaura Ayat 23)Huzoor Muhammad (ﷺ) Ne Farmaya Maine Tumhe Hukm Deta Hu Ke Mare Rishte Daaro (Ahlebait) Se Muhabbat Karo! – TAFSIRUL KASSAF PART:4, PAGE 213, 214,- TAFSIRE KARTIB PART:16, PAGE:17, – TAFSIRE KHAZAINUL IRFAN – –

Imaan Us Wakt Tak Nahi Hota Jab Tak Aale
Aur Aulad e Ali ( صلی الله عليه وآله وسلم ) Nabi
! Se Muhabbat Na Ho ( عليه السلام )