Ilm maal se behtar kyun hain?

Ek baar 4 shakhs Maula Ali Alehissalam ke paas aaye aur kaha ‘Ilm maal se behtar kyun hain?
Hamara sawaal ek hi hai, Magar hum chahte hain ke aap sab ko is ka alag alag jawaab batayen.’
Aap ne sab ko alag alag jawaab dete hue farmaya ke

[1] Ilm behtar hai kyun ki maal kharch karne se kam hota hai aur ilm kharch karne se badhta hai.

[2] Ilm behtar hai kyun ki maal ki tumhe hifaazat karni padti hai aur ilm tumhari hifazat karta hai.

[3] Ilm behtar hai kyun ki ilm wale ke dost zyada hote hain aur maal wale ke dushman zyada hote hain.

[4] Ilm behtar hai kyun ki ilm Ambiya ki wiraasat hai aur maal Namrood, Fir’aun aur Qaroon ki wiraasat hain

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s