NAMAK-HARAAM GULAM

allah-768x757

HIQAYAT:-
**********
Ek Martaba Zibrayil Alaihi Salam Firoan Ke Paas Ek Sawal Laye! Jiska Mazmoon Yeh Tha Ki Baadshah Ka Kya Hukm Hain Aise Gulam Ke Haq May Jisne Ek Shaks Ke Maal Wa Nemat May Parwarish Payi Fir Uski Na-Shukri Ki Aur Uske Haq May Munkir Hogaya Aur Apne Aap Maula Hone Ka Daawedaar Bangaya! Isper Firaon Ne Jawab Likha Ki Jo Namak-Haraam Gulam Apne Aaka Ki Nematon Ka Inkaar Kare Aur Uske Muqabil Aaye Uski Yeh Saza Hain Ki Usko Dariya May Doobo Diya Jaye! Chunanche, Firoan Jab Khud Dariya May Doobne Laga To Hazrat Zibrayil Alaihi Salam Ne Uska Wahi Fathwa Uske Saamne Pesh Kerdiya Aur Usko Usne Pehchaan Liya!

(Khazayinul Irfaan, Pg-311)

*********************************
SABAK
*******
Insaan Agar Apne Gulam Ki Nafarmani Per Gusse May Aata Hain Aur Use Saza Deta Hain To Fir Wo Khud Bhi Agar Apne Maalik-A-Haqiqi Ka Nafarmaan Hoga To Saza Bhugatne Ko Taiyyar Rahe!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s