Afzaliyat e Ahle Bayat: Ahle-Bait ke barabar na Sahaba na Ummat.

Advertisement