Yazeed aur uske Himayatiyon par lannat By Allama Allusi Al Hanafi Rehmatullah alaih

Allama Allusi Al-Hanafi Rahmatullah alaiye (Al-Mutawaffa 1270 Hijri) Likhte Hain: Aur Main Kehta Hoon Ki Yazeed KHABEES Ne ALLAH Ke Rasool Sallallaho Alaihe Wasallam Ke Paigham Ki Qadr NAA Ki. Mere Nazdik Ye Sahih Hai Ki Yazeed Jaise Shaks Par Lannat Kiya Jaaye. Aise FASIQ Shaks Ka Koi Tasawwur Bhi Nahi Kar Sakta. Aur Usne Kabhi Iski Tauba Na Ki. Uski Tauba Ka Imkan Uske Imaan Ke Imkan Se Bhi Kam Hai. Yazeed Ke Sath Uske Sath Ibn Ziyad, Ibn Sa’ad Aur Uski Jamat Bhi Shamil Hai. Beshak Unpar ALLAH Ki Lannat Hai. Aur Unke Dosto Par Aur Unke Himayatiyon Par Aur Un Tamam Logo Par Jo Qayamat Tak Unki Pairwi Kare. Jab Tak Ki Imam Hussain (Alaihissalam) Ke Liye Ankhon Se Aansu Giren.

[Tafseer Roohul Mua’ani, Jild: 26, Safa: 73]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s