Hazrat Imam Hussain (A.S) Ki Wiladat Ba Saadat 3-Shaban

Advertisement

IMAM E AZAM ABU HANIFA RA KA ISHQ E AHLEBAIT E RASOOL ﷺ

*IMAM E AZAM ABU HANIFA RA KA ISHQ E AHLEBAIT E RASOOL ﷺ*💔

Koun Hai Imam e Azam Abu Hanifa ?
9 Aaimma-e-Ahle Bayt ke Shagird!
Saare Aaimma-e-Fiqh ke balke Fiqh (khud as a Subject) ke Imam!

Ahadees Ke Azeem Imam Jinhe Hum Imam Bukhari RA Kahte Hain,Unke Ustad Ke Ustad Ke Ustad Hai Imam e Azam Abu Hanifa RA .
Sahih Sitta ke Aaimma-e-Hadees including Imam Bukhari me Imam! Jinhe Saare Imam “Imam-e-Aazam” ke laqab se zikr karte hain, Wo Hazrat Imam-e-Aazam Imam Abu Hanifa RadiAllahu Ta’ala Anhu

Aapko itna uncha Muqaam kaise haasil hua? Isliye hasil hua ke 9 AAIMMA-E-AHLE BAYT ke Shagird hain Imam-e-Aazam Abu Hanifa!!

Aap Shagrid hain
Imam Muhammad al Baqir RA ke,
Imam Zaid bin Imam Ali Zain ul Aabideen RA ke,
Imam Abdullah ibne Imam Zain ul Aabideen RA ke,
Imam Jafar as-Sadiq RA ke,
Imam Abdullah Ibne Imam Hasan al-Musanna RA ke,
Imam Hasan al Musallas RA ke,
Imam Hasan ibne Imam Zaid RA ke,
Imam Hasan Ibne Imam Muhammad al Hanafiyya RA ke,
aur Imam Jafar Ibne Tammaam Ra ke!
(Alaihi-Muswalatu was-Salaam)

aur Aapka Mashoor Qaul hai
“Zindagi ke jo 2 Saal Mai Imam Muhammad al Baqir aur Imam Jafar as-Sadiq ke Kadmo me baitha, agar Meri Zindagi me Wo 2 saal na hote to Mai halaak hogaya hota!!”

Jab Sayyeduna Imam Zaid bin Ali Alaihissalam ne jabirana hukumat ke khilaf Haq ki aawaz buland ki to hukumat me Imam-e-Aazam ko Unke khilaf fatwa dene keliye kaha. Imam-e-Aazam ne fatwa diya, fatwe me ye kaha ke jo shakhs Imam Zaid Alaihissalam ko support karega Allah Ta’ala usey Ahle Badr jaisa Sawab Ata Karega!! Itne Bade Aashiq e Ahle Bayt they Aap aur itne nidar!!

Jab Imam Zaid Alaihissalam ko Shaheed kardiya gaya to Hazrat Imam Nafs uz Zakiyya Alaihissalam ne Haq ki Aawaz Buland ki to Imam-e-Aazam Unke Mureed hogaye aur full support kiya!

Jo Imam Ahle Bayt ka Haq ki Aawaz buland karta, Imam-e-Aazam Unki Tehrik ko support karte aur theyle bharke bharke paise bhejte!!

Aapki Ahle Bayt-e-Pak se aisi Bepanah Muhabbat dekhkar hukumat ne Aapko jail me daal diya aur fir Zindagi me aakhri daur wahi bita aur Ishq-e-Ahle Bayt ki “Saza” me bilaakhir Aapka Janaza bhi jail se nikla!

Alaihim Afdalus Salawatu was-Salaam