Hazrat Hassan Basri Rehmatullah up ka Maviya Bin Abu Sufiyan ke liye Fatwa

Hazrat Hassan Basri Rehmatullah up ka Maviya Bin Abu Sufiyan ke liye Fatwa


*Hassan basri ne kaha…Muaviya Bin AbuSufiyan me Char Esi Khaslatey thi…ki Agar Aik Bhi Kisi Me hoti to Uski Halaqat ke Liye Kaafi Hoti*

1) Muaviya ka Ummat par Talwar le kar Nikalna aur Zor Zabardasti Ummat par kabu kar lena.. Sahabaao Ki Behurmati Bil Khusus Hzt. Abdullah Bin Umar aur Hzt. Umar Bin Khattab Toheen ((Bukhari Hadis 4108))

2) Maviya ka Apne baad Fazir, Fasiq, Nashabaz..Sharabi.. Bete ko Khalifa banana

3) Ziad Bin Namaloom se Rishta Qayam karna (Abu Sufian ka beta Maan lena) Jab k Rasool s.a.w ne farmaya…Ladka Sahib e Farash k liye hai Aur Zaani Badkar k lye Saza he

4) Maviya l.a ka Sahabiye Rasul aur Sahabi e Mola Ali …..Hzt.Huzar bin Adi raziallahu taala anha aur inke Sathiyo ko Bekhata Bedardi Se Qatl karna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s