Hadith: Tum sadqa Kiya Karo

Rasoolallah ﷺ ne farmaya:

Ay auraton ki jama-at! Tum sadqa Kiya Karo aur sadqe se zyada aztaghfar Kiya Karo kyun ki maine dozakhiyon me aksariyat tumhari dekhi hai! Ekaurat ne jab is ki wajah daryaft ki to rasoolallah ﷺ ne farmaya, tum lanat bahot bhejti ho aur shohar ( husband) ki nashukri karti ho.

Sahih Muslim: 24179

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s