Jo log Apne Maal ALLAH ki Raah mein kharch karte hain

allah-wallpaper2

Bismillahirrahmanirrahim

Al Quran: Jo log Apne Maal ALLAH ki Raah mein kharch karte hain phir kharch karne ke baad na ehsaan rakhte hain na takleef dete hain ,
unke liye Apne RAB ke yahan sawab hai aur unko na koi darr hai aur na wo gamgeen honge.

Surah Al-Baqara (2), 262
.
.
Al Quran : Aur usmein se kharch karo jo humne tumhe rozi di hai is sey pahle ki kisi ko tum mein se maut aa jaye to kahey ki Eh mere Rab tune mujhe thodi muddat ke liye Dheel kyun na di ki main khairat karta aur naik logon mein ho jata.

Surah Al-Munafiqoon (63), verse 10
.
.
Hadith: Rasoollallah Sallallahu Alaihi Wasallam ne farmaya kharch kiya kar, gina na kar taki tumhe bhi gin ke na mile aur jod ke(chupa ke) na rakho taki tumse bhi ALLAH taala (Apni naimaton ko) na chupa le.

Sahih Bukhari, Vol 4, 2591
.
.
Hadith: Rasoollallah Sallallahu alaihi wasallam ne farmaya,
koi din aisa nahi jata ki jab bande subah ko uthtey hain to do farishte aasman se na utarte ho, ( yani har roz do farishtey subah ko aasman se utartey hain) unmein se ek farishta ye kahta hai ki Eh ALLAH kharch karne wale ko iska badla de aur dusra kahta hai ki eh ALLAH bakhil (kanjus) ko tabah kar de.

Sahih Bukhari, Vol 2, 1442

Seven Qualities that Allah Loves

Seven-Qualities-that-Allah-Loves-300x300

1. Tawbah (Repentance)
“For Allah loves those who turn to Him constantly (in repentance)” [Surah Al Baqarah 2:222]

2. Taharah (Purification)
“Allah loves those who keep themselves pure and clean.” [Surah Al Baqarah 2:222]

3. Taqwa (Piety)
“For Allah loves the righteous (the pious).” [Surah Al Tawbah 9:4]

4. Ihsan (Goodness & Perfection)
“For Allah loves those who do good” [Surah Ali ‘Imran 3:134]

5. Tawakkul (Trust in Allah)
“For Allah loves those who put their trust (in Him).” [Surah Ali ‘Imran 3:159]

6. Adl (Justice)
“For Allah loves those who judge in equity.” [Surah Al Ma’idah 5:42] “For Allah loves those who are fair (and just).” [Surah Al Hujurat 49:9]

7. Sabr (Patience)
“And Allah Loves those who are firm and steadfast (As-Sabirin (the patient)).” [Surah Ale Imran 3:146]