Huzoor ke Milad ki Khushi me Charaga (special lighting) karna Khud Allah Ta’ala ki Sunnat hai aur sadiyon se Ahle Makka ka tarika hai!

“Imaraton, raasto aur shahraaho par charagan (lighting) karna bhi Jashn-e-Eid-e-Milad un Nabi SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ke Ajzaa-e-Tashkili me se hai , kya Quroon-e-Ula (Sabse pehla Zamana yaani Aaqa SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ka Zamana Mubarak) me bhi iski koi misaal milti hai?
Nigah-e-Tehqiq se dekha jaaye to iski misaale na sirf sikaah (sachhi) riwayat ki roshani me Quroon-e-Ula me dekhi jasakti hain balke ye amal Khud Rabb-e-Zul Jalal ki Sunnat bhi hai! Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ki Wiladat-e-Ba-Sa’adat ke hawale se Hazrat Usman bin Abil Aas RadiAllahu Anhu ki Walida Majida Hazrat Fatimah binte Abdullah Saqafiya RadiAllahu Anha riwayat me bayan farmati hain ke wo Huzoor SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ki Wiladat ke waqt Hazrat Sayyeda Aamina Salamullahi Alaiha ke paas thin aur Us Raat jabke Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ki Wiladat hui, farmati hain:

“Maine dekha Gharme har chiz Noor se Munawwar hogayi hai!” (1)

Hazrat-e-Sayyeda Aamina Salamullahi Alaiha se ek riwayat yun marvi hai:
“Beshaq Mujhse aisa Noor nikla Jiski ziyapashiyo se sarzameen e Shaam me Basra ke mahallat Meri Nazro ke samne Roshan aur Wazeh hogaye.” Isi kism ki ek dusri riwayat ke alfaz ye hain ke “Us Noor se Mulk-e-Shaam ke mahallat aur bazaar is qadar waazeh nazar aane lage ke Maine Basra me chalne waale unto ki gardano ko bhi dekh liya!” (2)

Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ki Wiladat-e-Saeedah ki Raat Khana-e-Kaaba par jo sitaro se charaga kiya gaya, usey Ahle Muhabbat Sunnat-e-Ilahiya ke zel me dekh sakte hain!

Jashn-e-Eid-e-Milad un Nabi SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam par Charaga karne ke hawale se maazi baeed me Ahle Makka ke Mamulat kya they? Is zikr niche hai:

Imam Qutbuddin Hanafi Rehmatullah Alaih “Al A’elaam be A’elaam Baitullah al Haram” ke safa 196 par likhte hain:
“12 Rabi ul Awwal ki Raat har saal baqaida Masjid-e-Haram me Ijtema ka aylan hojata hai. Tamam ilaaqo ke Ulama, Fuqaha, Governor aur Chaaro Maslak ke Qazi Namaz-e-Magrib ke baad Masjid-e-Haram me ikatte hojate hain. Adayegi e Namaz ke baad souq ul lail se guzarte hue Moulud un Nabi SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam (Moulud yaani Wiladat Jahan hui Wo Ghar/Jagah) ki Ziyarat keliye jaate hain. Wo apne haatho me kasser tadad me shamme, fanoos aur mashaley thaame hote hain!”

Imam Muhammad bin Jaarullah bin Zaheer “Al Jaame al Lateef” ke safa 201 par likhte hain:

“Har saal Makka Shareef me 12 Rabi ul Awwal ki Raat ko Ahle Makka ka ye Mamul hai ke Qaazi-e-Makka jo ke Shafeyi hain Magrib ki Namaz ke baad logo ke ek jam-e-gafeer ke saath Moulud Shareef ki Ziyarat keliye jaate hain. Unlogo me digar Teeno Mazahib-e-Fiqh ke Aaimma, Aksar Fuqaha, Fuzala aur Ahle Shehar hote hain, Unke haatho me faanoos aur badi badi shamme hoti hain!”

(Yaani har 12 Rabi ul Awwal Shareef ki raat ko pura Makka Mashaale, shamme aur faanoos ki roshani me chamakta!!)

SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam
📕 Reference-
1. Tabari, Tarikh al Umam wal Mulook, 1/454
Tabrani, Mujam al Kabir, 25/186
Shaybani, Al Ahaad al Masani, 6/29, Hadees no. 3210
Ibne Abdul Barr, Al Isteyaab, 4/1900, Hadees no. 4059
Mawardi, A’elaam un Nabuwwah, 1/273
Kalaayi, al Kitfa, 1/132
Ibne Kaseer, Al Bidaya wan Nihaya, 2/264
Suyuti, Khasais ul Kubra, 1/78
Haysami, Majma uz Zawaid, 8/220
Asqalani, Fath hul Baari, 2/583

2. Tabari, Tarikh al Umam wal Mulook, 1/455
Hakim, Mustadrak, 2/673, Hadees no. 4230
Tabrani, Mujam al Kabir, 24/214, Hadees no. 545
Shaybani, Al AHaad wal Masaani, 3/56, Hadees no. 1369
Ibne Ishaaq,As Seerah, 1/28, Hadees no. 32
Ibne Saad, Tabqatul Kubra, 1/102
Ibne Hisham, Seerah, 1/302
Mawardi, A’elaam un Nabuwwah, 1/275
Ibne Kaseer, Al Bidaya wan Nihaya, 2/275
Dahlan, Seerah, 1/46

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s