Suraj grahan mein mustahab amal.

Rasool Allah ѕαℓℓαℓℓαнυ αℓαyнє ωαѕαℓℓαм ne farmaya: ‘Chand aur Suraj ka graham asaar e qudrat hain. Kisi ke marne, jeene (ya kisi aur wajah) se namudaar nahi hote. Balke Allah (apne) bando’n ko ibrat dilaane ke liey zahir fermata hai. Agar ’tum aise asaar dekho to jald az
jald dua, isteghfar aur yaad ilaahi ki taraf rujoo karo’.

(Bukahri: al Kasoof 1059 – Muslim: al Kasoof 912)

Ahle Jaahiliyat ka aqeeda tha ke suraj ya chand isi waqt graham hote hain jab koi ahem shaqsiyat paida ho ya wafaat
paae ya duniya mein koi ahem waqya numaa ho. Nabi e Akram ѕαℓℓαℓℓαнυ αℓαyнє ωαѕαℓℓαм ne isi baatil aqeede ki nafee farmai. Yaani suraj ya chand ke graham hone ka ta’aluq kaenaat ke waaqyaat se nahi balke barah raast Allah Ta’ala ki mashiyat aur qudrat se hai aur wo Allah
jo tumhare saamne inhei’n be noor kar sakta hai wo qiyaamat ke qareeb bhi inhei’n be noor karke lapet dene par qaadir hai, lehaza is se darte raho.

Abdullah bin Umroo r.a. se riwayat hai ke jab suraj graham ho to Ap ѕαℓℓαℓℓαнυ αℓαyнє ωαѕαℓℓαм ne 1 shaqs ko ye elaan karne ka hukam farmaya:
‘As Salaatil Jaamia’ah’ Namaaz Jamaa Karne Waali Hai. (Tumhei’n bulaarahi hai).

(Bukahri: al Kasoof 1045 – Muslim: 910)

Suraj Grahan Ki Namaz Ka Tareeqa:

Abdullah bin Abbas r.a. se riwayat hai ke Nabi e Rahmat ѕαℓℓαℓℓαнυ αℓαyнє ωαѕαℓℓαм ke zamaane mein suraj graham hua. Aap ne baa-jamaat 2 rakat namaz padhi. Aap ne Surah Baqra tilaawat karne ki miqdaar ke qareeb lamba qiyaam kiya phir lamba ruku kiya. Phir sar utha kar
lamba qiyaam kiya (ruku ke baad qauma karne ki bajaae dobaara qira‐at shuroo kardena 1 hi rakat ka tasalsul hai lehaza is
mauqe par nae sire se Surah Faatiha nahi padhi jaaegi. Phir pahle ruku se kam lamba ruku kiya. Phir (qauma karke) 2 sajde kiey. Phir
khade hokar lamba qiyam kiya, phir 2 ruku kiye phir 2 sajde karke aur tashahud padh kar salaam phera, phir khutba diya, jis mein
Allah ki tareef aur sana bayan ki aur farmaya: ‘Suraj aur chand Allah ki nishaniyo’n mein se 2 nishaniya’n hain. Kisi ke marne ya
paida hone se inko graham nahi lagta. Jab tum graham dekho to Allah ka zikar karo. (Dauran e Namaz) main ne jannat dekhi,
agar main is mein se 1 angoor ka khosha le leta to tum rehti duniya tak is mein se khaate rehte aur main ne dozaqh (bhi) dekhi.
Is se badh kar haulnaak manzar main ne (kabhi) nahi dekha. (aur) main ne jahannam mein ziyada ta’adaad aurato’n ki dekhi. Arz
ki gai Ya Rasool Allah kya wajah hai (auratei’n ziyada jahannam mein kyou’n hain) Aap ne farmaya: Wo kufr karti hain. Arz Ki
gai kya Allah ka kufr karti hain?
Aap ne farmaya: ‘Wo khawind ki naashukri karti hain, agar tu 1 muddat tak inke sath acchai karta rahe phir inki marzi ke khilaf koi kaam kare to kahti hain ke maine tujh se kabhi bhalaai nahi dekhi.’

(Bukahri: al Kasoof 1052 – Muslim: al Kasoof 907)

Is se maloom hua ke kisi mohsin ki ehsaan faraamoshi gunah e kabeera hai. Jab kisi bande ki ehsan faraamoshi kabeera gunah hai to jo khaliq ki ehsaan faraamoshi karta hai iska gunah kis qadr khatarnaak hoga? Allah ham sab ko hidaayat de. aameen.

Suraj aur chand gehnaae jaane par Aap ghabra uthte aur namaz padhte, Asma r.a. bayan karti hain ke Aap ke zamaane mein (1 dafa) suraj graham hua to Aap ghabra gae aur ghabrahat mein ahle khana mein se kisi ek kurta le liya. Baad mein chadar mubaarak Aap ko paho’nchai gai. Asma bhi masjid mein gaie’n aur aurato’n ki saf mein khadi ho gaei’n. Aap ne itna taweel qiyaam kiya ke inki niyyat baithne ki ho gai lekin inho’n ne idhar udhar apne se kamzor aurato’n ko khade dekha to wo bhi khadi rahei’n.

(Muslim: 906)

Aap ka ghabraana Allah ke dar ki wajah se tha. Jab Aap Allah ke pyaare Nabi hokar bhi ghabraa uthte the to afsos hai ham ummatiyo’n par jo baarha gunaho’n ke bawajood aise mawaaqe par Allah ki taraf rujoo nahi karte.

Jabir r.a. kahte hain Nabi e Akram ke zamaane mein 1 saqht garmi ke din suraj graham hua, Aap ѕαℓℓαℓℓαнυ αℓαyнє ωαѕαℓℓαм ne Sahaba Ikram ko sath le kar namaz padhi. Aap ne itna taweel qiyaam kiya ke log girne lage.

(Muslim: 904)

Asma r.a. khti hain ke Aap ѕαℓℓαℓℓαнυ αℓαyнє ωαѕαℓℓαм ne itna lamba qiyaam kiya ke mujhe (Aurato’n ki saf mein khade khade) ghash agayaa. Main ne baraabar mein apni mushk se paani le kar sar par daala.

(Bukhari: al Juma 922 – Muslim: 905)

Qaraeen ikraam, ghaur farmaaya aap ne? ke Nabi e Rahmat kis qadr inhemaak aur ehtemaam se suraj graham ki namaz padhte the, lekin ham ne kabhi is namaz ki taraf tawajjoh nahi ki. Rasool Allah ѕαℓℓαℓℓαнυ αℓαyнє ωαѕαℓℓαм ke peeche auratei’n bhi suraj graham ki namaz padhti thei’n. Hamei’n bhi chaahiey ke ham masjid mein suraj graham ki namaz ba jamaat ka ehtemaam karei’n aur hamari auratie’n bhi zaroor masaajid mein jaakar namaz mein shaamil ho’n.

Allah hame taufeek inayat kare ki is namaz ko ham fir se ba-ehtimam padhe jis tarah RasoolAllah ѕαℓℓαℓℓαнυ αℓαyнє ωαѕαℓℓαм, sahaba aur sahabiyat ehtimam karti thi. aameen

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s