Niyaz Syedna Imam Jaffar Sadiq AS

22 Rajab Ko Azeem Neamt Maqame Ghoisiyate Kubra Hasil
Hone Ke Bad Syyadna #Imam Jafar Sadiq Alaihissalam Ne
Suba’h Ke Wqt Allah Rabbul izzat Ke Janib Batoore Shukr Ada
Karne Ke Liye Niyaz Banwayi Jo Dudh Aur Chawal Milakar
Banayi Gayi Jise Ham #Kheer Kahte Hai
Sayyadna Imam E Jaafar Sadiq Alaihussalam Khandane Rasool
Sw’allallahu Alaihi Wa Aalihi Wa Salam Ke Chashmo Chirag Hai
Aap Ke Ghar Me Tooti Chatayi Aur Mitti Ke Bartan Hi The isi
Par Aap Shakir O Sabir The
Aap Mitti Ke Piyale Me Niyaz Rakhkar Apne Dost O Ahbab Ko
Bulakar Farmaya Ke Aaj Raat Allah Paak Ne Mujhe Maqame
Gousiyate Kubra Ata Farmaya isi Ka Shukr Ada Karte Hue 
Ye Niyaz Aap logo Ko Batoor E Tabrruk Pesh Karta Hu
Aap Ke Sahabzade Syyadna Imam Musa Kazim Alaihissalam
Aur Aap Ke Digar Musahebeen Ne Daryaft Kiya (Puchha)Ke is
Niyaz Me Hamare Liye Fayida Hai
Aap Ne Farmaya Ke Rabbe Kaba Ki Qasam Allah Ne Jo Ne’mat
Mujhe Ata Farmayi Jis Ka Mai Shukr Ada Karta Hu Niyaz Ki
Shakl Me isi Tarah isi Taarikh Me Jo Bhi Shukr Ada Karega Aur
Hamare Wasile Se Jo Dua Mangega To Allah Rabbul izzat Uski
Muraad Zarur Puri Farmayega Aur Dua Zarur Kabool Hogi
Kyo Ki Allah Rabbul izzat Apne Shukr Guzar Bando Ko
Mayoos Nahi Farmata
Sub’hanallah

#Kunde Ki Fatiha #22_Rajjab Ko Hi Kare
#22_Rajjab na Hi Aap Ke Wisal Ki Trikh Hai
Na Hi Paidayish Ki Tareekh
Ye To Apko Maqame Ghoosiyate Kubra Milne Par Ada Ki Gyi
Shukr Ki Niyaz Hai
Nasab Sharif
Hazrat Sayyedna Imam Jaafar Sadiq ibne Sayyadna Imame Bakar ibne Sayyadna Imame Zainul Aabedin ibne
Sayyadna Imame Hussain Alaihmussalam

📝Ref.
1:minhajussalehin+ musannif
Sayyadna Imam Mohiyuddin ibne Abu Baker Baghdad

2: Kashaful Asrar
Sayyadna Imam Abdullah bin Ali Asfahani

3: Madame Asrare Ahle bait
Sayyadna Imam Muhammad bin Ismail Muttaqi Makki

4: Makhzane Anware Wilayat
Sayyadna Imam Burhnuddin Asqalani.

Advertisement