Hazrat Ya’la bin Murrah RadiyAllahu

kkk0009 - Copy (2)

Hazrat Ya’la bin Murrah RadiyAllahu Anhu reports that RasoolAllah Sallallahu Alaihi wa Sallam said; Hussain is from me and I am from Hussain.’
[Tirmidhi Sharif]