UNCHI QABR AUR QABRO PAR GUMBAD BANANA JAIZ HAI

Isme hum apko Sahih Hadeeso ke Saheeh tarjume ke sath aur Muhaddesin aur Aimma ke aqwal ke sath Dalile pesh karenge.
Pehle kuch Basic info bhi deta hain:
:
Islam aalam ka ek bada tabqa aaj Qabro ki ziyarat ko mustahab, Buzurgo ki Qabro ko awam se mumtaz rakhne ko afzal aur Sahaba wa Auliya ki Qabro se tabarruk hasil karne ko jaez aur mustahen gar janta hai.
Unki taraf Shiddar-e-Haal, yani safar karna bhi jaez hai, Unji ziyarat bhi baais-e-ajr, neez unko deegar qabro se mumtaz karne ke liye unpar Qubba banana bhi jaez samajhta hai.
Aur ye fatwa aaj ka nahi balki Salaf-e-Salehin se manqul hai.
Aur jo log mulk-e-Shaam, Iraq, Filisteen aur Misr ka safar karte hain wo apne sar ki ankho se un fatwo par amal mehsus shakl me mulahiza farmate hain.
Goya salaf se lekar Khalaf tak is baat par Ijma amali hai.
:
Khud hejaz Muqaddas me Ibne Saud ki hukumat se qabl Ummul Momineen Syyedah Khadijatul Kubrah r.a ke mazar par qubba tha.
Jisko zalim Saudi Saudi hukumat ne Shahid kiya,
Syedush Shuhada H.Ameer Hamzah r.a ke mazar par Qubba bana hua tha, Jisko baad me shaheed kiya gaya,
.
Ek nahi, Hazaro misale maujud hain ki buzurgan-e-deen ki qabr par Ahle Salaf qubba banana jaez jante the, magar Najdi aur uske mutbein ko ye kaam shirk lagta hai.
Aur unhone Sawad-e-Azam aur Ulama-e-Jamhoor ki parwah kiye bagair un sare qubbo ko dhaha diya,
unchi qabro ko buldozer se raund dala,
kisi Shaherah ke beech me aane wali tarikh masajid ko mismar kar diya.
Qissa yahin tak tamam ho jata tab bhi hum apne gile shikwe band kar lete,
magar afsos Ibne Saud ki resha dawaniya aur America ke ishare par nachne wali katputli sarkar aaj bhi apni na-zeba Harkato se baaz nahi aa rahi.
.
Puri Duniya bulan dhone wali sada-e-Ehtijaj aur Islamiya aalam me gham wa ghussa ki leher is baat ka wajeh subut hai ki aaj bhi Duniya me Rasool-e-Maqbul sallallaho alaihe wasallam ke wafadar zinda hain,
aur jo Saudi hukumat ki aisi ghrib mahzab aur ghatiya harkat par hargiz khamosh nahi baithenge.
.
DALAIL:
.
Sahaba-e-kiram aur Tabaeen ke zamane se Khawas ki qabro par zarurat ke pesh-e-Nazar Qubba banane par Aimma-e-Ummat ka ijma amali hai.
Aur isi se gumbad banane ka jawaz sabit hai.
Albatta Hadees paak me Bila Zarurat ta’mir ki mumaniat aayi hai.
.
H.Mulla Ali Qari ne bhi isi dalil ko naqal kiya hai, ki mumaniat wali Hadees bila zarurat Ta’mir par mehmool hai.
Jaisa likhte hain:
.
SHARAH-E-HADEES: Jab Qabr par Khema kisi faide ke pesh-e-nazar lagaya jaye,
maslan: iske zer saaya Qaari baithkar Quran ki tilawat kare, to uski Mumaniat nahi
Isi tarah Salaf-e-Salehin ne mashaikh aur mashahir Ulama ke liye maqabir ta’mir karne ko jaez kaha hai.
Taki log inki ziyarat karen aur unhe koi taklif na ho.
(Mirqat Sharah Mishkaat, J-4, S-69, Maktaba Imdadiya, Multan, 1392 Hijri)
.
Sawal: Aaj puri duniya me kahan aur kis faasiq wa fajir ki qabr par Qubba ta’mir hota hai.
Qubba jab bhi ta’mir hota hai to kisi buzurg kisi wali Kisi Aalim-e-Deen, kisi paband-e-Shara aur kisi Khadim-e-Deen ki Qabr par hi qubba hota hai.
.
HADEES: H.Jabir r.a se riwayat hai ki Rasoolullah alaihe salam ne qabro ko pukhta aur kubta lagane aur unko raundne se mana farmaya.
(Tirmizi)
.
Magar afsos ye andhe Najdi is Hadees ke hi akhri tukde par amal nahi karte, aur Mukhalefin zad wa enaad me qabro ko buldoser se munhadam karte hain.
.
Qabro par qubba na banane ke silsile me jo Ahadees warid hain,
Unka Shaafi jawab aur Sahih Taaweel aur Tatbeeq jo zer nazar kitab me pesh ki gayi hai,
Wo Qabil-e-Mutaala hain.
.
.
WAHABI QABRO PAR QUBBA NA BANANE KI JO HADEESE PESH KARTE HAIN,
PEHLE HUM APKE SANE WO HADEESE PESH KARTE HAIN,
FIR INKE BAAD INKE MAANE PAR BEHES KARENGE,
TAKI HAQ WAZEH HO JAYE.
.
Aitraz Hadees 1: Allah Taala ne Yahoodo Nasara par laanat farmayi, Jinhone Ambiya ki Qabro ko masjid banaya.
(Bukhari, Kitabul Janaiz, Baab- Ma Yakrohu,
Muslim, Kitabul Masajid, Baabun Noha,
Sunan Nasai, 1/336,
Fath-ul-Bari, Sahih Bukhari, 2/272)
.
Aitraz HADEES#2: Rasoolullah alaihe salam ne Abro ki ziyarat karne wali aurto aur unpar Masjid banane wale aur charag rakhne walo par laanat famayi.
(Abu Dawood, 2/560,
Tirmizi, 1/283,
Nasai, 1/335,)
.
Aitraz HADEES#3: Abu Hayaj Aasadi se riwayat hai ki mujhse Ali Murtaza ne farmaya ”kya mai tujhe is kaam par na bheju jispar Mujhe Rasoolullah alaihesalam ne bheja tha. Wo ye ki tu kisi taswir ko be-mitaye na chhode aur na kisi Qabr buland ko be barabar kiye.
(Muslim, 1/380,
Abu Dawood, 2/557,
Tirmizi, 1/282,
Nasai, 1/333)
.
Aitraz HADEES#4: Jundub se marwi hai kaha, Maine Nabi alaihesalam s se suna, Farmate the ki Khabardar!
Jo log tumse pehle the wo apne Ambiya aur Salehin ki qabro ko masjid bana liya karte the.
Khabardar! Tum Qabro ko majid na banana, mai tumko mana farmata hu.
(Muslim, 1/213-214)
.
Aitraz HADEES#5: H.Ayesha r.a se marwi hai ki Umme Habibab aur Umme Salma r.a ne ek kuneesa ka zikr kiya, jo unhone Habshah me dekha tha. Isme taswiren hain to Huzur se ye zikr kiya,
Huzur ne farmaya, Un logo ki ye halat thi ki jab unme koi Mard Saleh inteqal farmata, Iski qabr par masjid bana lete, aur usme Taswiren banate,
wo Allah ke nazdik roz-e-Qayamat bad-tarin khalq honge.
(Fath-ul-Bari, 4/341, 2/272,
Muslim, 1/213)
.
Aitraz HADEES#6: Ibne Yasara se riwayat hai ki Nabi alaihesalam ne farmaya:
Ilahi meri Qabr ko butt(murti) na banana ki Pooji jaye, Allah ka ghazab us qaum par bahot sakht hai jisne apne Ambiya ki Qabro ki masjid bana liya.
(Muatta Imam Malik, Kitab Qasrus Salaat, S-57,
Mishkatul Masabih, 3/72)
.
Aitraz HADEES#7: Huzur alaihesalam ne mana farmaya ki Qabro par gajj kiya jaye aur unpar kitabat ki jaye, aur woh paa maal ki jayen.
(Tirmizi, 1/282,
Nasai, 1/332,
Mishkatul Masabih, Fasl Saani, S-148-149)
.
Masturah baala Ahadees aur unke hum na’ane khwah aur bhi kitni bhi ho,
Bas yehi sarmaya hai jis par Muftiyan-e-Kiram, Jami-il-Ulama, Jaamia Milay waghairah ko etmad hai,
aur jiske bharose par wo Akabir Islam ke mazart manhedam karne ka fatwa dete hain,
Baaqi tamam ibaarat jo unhone naqal ki hain, unme bhi unhi Hadeeso se tamassik kiya gaya hai.
Lehaza ab hume ye tehqiq karni hai ki aaya Ahadees mazkurah baala se ye natija Ukhaz karna Sahih hai ya nahi??,
.
Hadees 1, 2, 4, 5, 6 me Yahud-o-Nasara par Ambiya aur Saleha ki qabro ko Masjid banane ki waja se laanat farmayi gayi hai.
.
Hadees 3 me Buland Qabro ko barabar karne ka zikr hai,
.
Hadees 7 me Qabro ko pukhta karne se roka hai.
.
Sawal: In Ahadees ko buzurgan-e-Deen aur Saleha wa Ambiya ke Qub’haye mazar se kya talluq?
Itna to Urdu janne wala bhi mehez Tarjume se samajh sakta hai.
Yahudo Nasara par Ambiya Saleha ki Qabro ko masjid bana lene se jo lanat famayi gayi,
Uski waja kya hai?
.
Hadees ki Sharah ki taraf hath badhane se pehle 5th aur 6th Hadees ki taraf nazar daalne se ye baat saaf ho jati hai.
.
5th Hadees me Huzur alaihesalam ne ye farmaya hai ki
‘In logo ka ye dastur tha ki jab inme koi mard Saleh inteqal farmata to wo iski Qabr par masjid tamir karte, aur usme inki taswir banate, wo Allah Taala ke nazdik Qayamat ke din sabse badtarin Khalq honge’
.
Is Hadees se ye malum hua ki unka Qubur-e-Ambiya par masjid banana, un Qubur ya taswir ki Ibadat ke liye tha.
Aur ye beshak Mustahiq-e-Lanat hai.
.
6th Hadees me isse bhi zyada sarahat hai ki irshad farmaya,
‘Ya Rab! Meri Qabr ko butt na banana ki pooji jaye, Allah ka sakht azab us qaum par hai jisne Ambiya ki Qabr ko masajid banaya’
.
Is Hadees ne bata diya ki Qabro ko masjid banane ke ye ma’ane hain ki Unki Ibadat ki jaye, ya kam az kam unhe Qibla banakr unki taraf Namaz padhi jaye,
jaisa ki Abu Mursad Ghanwi ki Hadees me hai ki Huzur ne farmaya,
‘Qabro par na baitho, na unki taraf Namaze ada karo’
(Sahih Muslim, 1/380,
Tirmizi, 1/282,
Abu Dawood, 2/559)
.
Isse khas Qabr ke upar Namaz mamnoo hui ki isme Juloos-e-Alal-Quboor­ hoga.
Aur Qabr Haq Maqboor hai aur isi waja se Huzur ne Yahud-o-Nasara par lanat farmayi aur isse apni Ummat ko baaz rehne par mutanba farmaya, ye har musalman ka eiman hai,
aur Har Momin Qabr ki ibadat ko shirk janta hai.
.
MaazALLAH, kan momin hoga jo Qabr ko ma’bood banaye?
.
.
.
Khulasa ye hai ki in Hadeeso se Qubbe ki hurmat to kya sabit hoti?
Jiska zikr tak inme nahi hai, aur Masjid ki hurmat bhi sabit nahi hoti jo Qabr ke qarib Allah ki ibadat ke liye banai gayi ho.
Aimma aur Muhaddesin ne bhi in Hadeeso ka yegi matlab likha hai.
.
Sheikh-ul-Asra wahdul Huffaz Qaziul Quzza Allama Abul Fazl Shahabuddin Ibne Hajar Asqalani Shafai r.a, Fath-ul-Baari Sharah Bukhari me likhte hain:
.
‘Baizavi ne kaha, jabki Yahud-o-Nasara Ambiya alaihesalam ki qabro ko ba-niyat-e-tazim Sajdah karte the.
Aur unki Qabr ko Qibla banakar, Namaz me unki taraf muh karte the.
Aur unhe butt banakar poojte the.
To Allah aur Rasool ne unpar lanat farmayi, aur Musalmano ko aisa karne se mana farmaya.
Lekin jis Shaks ne kisi Saleh ki mazar ke qarib ba-qasd tabarruk Masjid banayi aur, ba-niyat-e-Tazim namaz me iski taraf muh na kiya to wo is waeed me dakhil nahi hai’
(Fath-ul-Baari Sharah Bukhari, Kitabus Salaat, Baab-Hal Tanbish Quboor, J-2,S-275)
.
SHARAH HADEES#2: Wajah ta’leel ye hai ki ye waeed un logo ko shamil hai jinhone Ambiya wa Salehin ki Qabro ko ta’zeeman Masjid banaya, jaisa ki Ahle Jaahiliyat ka amal tha.
Jisme badhte badhte wo unki Ibadat hi karne lage.
Aur ye Waeed unko bh Shamil hai jo Salehin ki Qabrein ukhadkar unki jagah Masjiden banai.
Ye Mumaniat Ambiya aur unke Tabaeen ke sath khas hai.
Kuffar ki Qabren khodne me harj nahi, kyunki unki Ehanat me harj nahi.
(Fath-ul-Baari, Sharah Bukhari, Kitabus Salaat, 2/273-274)
.
Neez isme hai,
SHARAH HADEES#3: Qabro me Namaz ki karahat jab hai ki jab Namaz Qabr ke upar padhi jaye, ya Qabr ki taraf, ya 2 Qabro ke darmiyan waaqe ho.
Aur is masle me Abu Mursad Ghanvi ki Hadees Imam Muslim ne riwayat ki hai ke Rasoolullah alaihe salam ne farmaya:
Qabro par na baitho, unki taraf ya unke upar Namaz na padho.
(Fath-ul-Baari, Sharah Bukhari, 2/273-274)
.
Imam Ibne Hajar Asqalani farmate hain, ye Hadees Bukhari ki shart par nahi.
Isliye tarjuma me uski taraf isharah kiya, aur iske sath H.Umar r.a ka asar warid kiya, jo dalalat karta hai ki ye manadi Namaz ke fasad ki muqtazi nahi.
.
Aisa hi Imam Badruddin Abu Muhammad Mehmood Bin Ahmed Ainy ne Umdatul Qari Sharah Nukhari me famaya.
Aur aisa hi H.Mulla Ali Qari ne Mirqatul Mafatih Sharah Mishkatul Masabih me tehreer farmaya.
Sheikh Abdul Haq Muhaddis Deelvi r.a ne Ash’atul Lamaat Sharah Mishkaat me farmate hain:
:
SHARAH HADEES#3: Huzur sallallaho alaihe wasallam ne un logo par lanat farmayi jo Qabro ke upar masjid banate hain. Isse wo log murad hain jo Qabr ki taraf ba-tazim Sajda karen.
(Ash’atul Lamaat, S-266)
.
4: Qabro ko masjid banane se Qabro ki taraf sajda karna murad hai.
Iski 2 suraten hain,
1 ye ki khas Qabro ko sajda kiya jaye aur unki ibadat maqsud ho, jaise but parast karte hain.
2 ye ki maqsud to Ibadat-e-Ilahi ho lekin etiqad ye ho ki namaz Ibadat me us Quboor ki taraf muh karna Qurb Ilahi ka maujib hai.
Aur Allah ke nazdeek iska bada martaba hai.
Kyunki ye Allah ki ibadat aur Ambiya ki ghayat ta’zim par mushtamil hain
ye dono tariqe na-pasandida aur na-jaez hain,
pehla Shirk-e-Jali aur Kufr Khalis hai,
aur Dusra Shirk-e-Khafi par mushtamil hai. Aur unme se har taqdeer par la’an mutawajja hai.
.
Aur Ambiya wa Salehin ki Qabro ki tarafa’zim wa tabarruk ke irade se Namaz padhna haram hai,
aur Ulama me se kisi ko isme khilaf nahi,
lekin agar unki Qabr ke nazdik agar Namaz ke liye koi Masjid banai jaye, bagair is niyat ke ki Namaz me un Qabro ki taraf muh kiya jaye, isliye ki wo jaga jo unke Jisd mutahair ka madfan hain.
Uski Barkat se aur unki Ruhaniyat wa Nooraniyat ki Imdad se hamari Ibadat kamil aur Maqbool ho.
To Isme Koi Harj aur koi muzaiqa nahi.
(Madarijun Nabuwwa, 2/4474)
.
In Riwayaat se malum hua ki Muftiyan-e-Jidat taraz ne jo matlab Ahadees se nikalna chaha, wo Sahi nahi, aur Unhe us Hadees se istedlal nahi pahuchta.
.
.
Hadees 3rd me, Jisme H.Ali r.a ki us riwayat ka bayan kiya gaya hai ki Huzur alaihesalam ne mujhe hukm diya ki mai jo Tawir paaun, unhe mahu kar du aur jo Qabr bulan paaun, usko barabar kar du.
.
Is Hadees se dalil dene se pehle Wahabi Mufti par lazim hai ki wo pehle sabit karte ki wo Qabr musalman ki thi jinhe todne ka hukm diya tha?
.
Dusra ye ki Barabar karne se kya murad hai?
Aaya bilkul zamin se hamwaar kar dena ki nishan bhi na rahe, to ye Sunnat-e-Mutawatirsa­ ke khilaf hai.
.
Teesra ye ki taswiro ka zikr Qabr ke sath kya talluq se hai?
Jab in maslo ko wazeh karte, tab un Wahabiyo ko is Hadees ki Dalil dene ki gunjaish thi.
.
Ab mai kuch Bil-Ikhtisar arz karu?
Ye baat to har Momin ke liye yaqini hai ki Rasoolullah ke zamane me jo bhi Qabrein bani, wo Huzur alaihesalam ke Ilm aur Ijazat se, ki Huzur ki Aada sharif thi ki Dafn me shirkat karte the. Aur apne Niyaz mando ko apni shirkat se mehroom nahi farmate the.
To jis qadar Quboor Zamana-e-Aqdas me bani, Sahaba ne banai, Huzur ki maujudgi me banai, aur agar Maujudsi na bhi hoti to Sahaba koi bagair puche kab karte the?
Wo kaunse Musalmano ki Qabrein thi jo na-jaez taur par unchi ban gayin thi aur fir unko mitane ka hukm diya??
Ye baat bilkul Aql se bahar hai,
.
Albatta kuffar ki abrein bahot bahot unchi banayi jati thi.
Jaisa ki ab bh Nasara ki qabren dekhi jati hain.
Huzur ne unhi ho Dhahane ka hukm diya, Kama Fis Sihah, aur Kuffar ki Qabr dhahana jaez bhi hai.
Musalmano ki qabr dhahana tauheen hai.
.
Bukhari Sharif me hai:
.
HADEES#5: Huzur ne Mushrekin ki Qabro ke liye hukm farmaya, wo ukhad di gayin,
(Fath-ul-Baari Sharah Bukhari, Kitabus Salaat, 2/273)
.
Ye kahan se kaha jata hai ki H.Ali ko musalmano ki Qabr ukhadne ka hukm diya gaya tha?
Ya fir Mushrekin ka hukm Musalmano par chaspan karte hain ye Wahabi.
.
Allama Ibne Hajar Asqalani farmate hain:
.
HADEES#6: Baab, iska ke kya jahiliyat ke mushrekin ki Qabre ukhad di jayen,
yani Ambiya aur Tabaeen ki Qabro ke alawash, kyunki isme unki ehanat hai, bas mushrekin ki, ki unki koi izzat nahi.
(Fath-ul-Baari Sharah Bukhari, Kitabus Salaat, Baab-Hal Tambish, Quboor Mushriki Jahiliyya, 2/273)
.
Dusri jaga farmate hain:
.
SHARAH HADEES#7: Aur Hadees me Baiy aur hiba ke zariye mamluka maqbarah me tasarruf karna jaez hai, aur boseedah Qabro ko ukhadna jaez hai jabki ba-izzat na ho.
(Marje Sabiq, 2/272)
.
Kya mushrekin Jahiliyat ki quboor ukhad di jayen, ye jaez hai?
Unwan Baab ye tha Allama farmate hain yani siva Ambiya aur unke Tabaeen ke kyuki unki Qabrein dhahane me unki ehanat hai. Ba-khalif mushrekin ke unki koi hurmat nahi.
Yani Hadees me dalil hai ispar ki jo maqbarah hiba wa baiy se milk me aa gaya ho, usme tasarruf kiya jaye. Aur purani bosidah qabrein ukhad di jayen, basharte ki Mohtarma na ho.
.
In Ibarat se malum hua ki musalman ki Qabr mohtaram hain,
Unko dhahana, Unme tasarruf karna, na-jaez aur unki ehanat hai.
Qabrein ukhadne ka hukm mushrekin ki Qabro ke liye hai.
.
Multaqiul Abhar aur iski Sharah Majmaul Anhar me hai:
:
8: Eint aur lakdi se qabr banana makrooh hai, aur aise hi patthar aur gach se, lekin jab zameen narm ho jaye, to jaez hai. Aur aise hi Qabr ko unchi karna mustahab hai. Gair chipti, ek balisht unchi aur usme zyadti jaez hai, gach eint aur lakdi se ta’mir karna Allah ke Rasool sallallaho alaihe wasallam ke irshad ke mutabiq ki hawaao ka chalna aur barish ka qatrah momin ki qabr par iske gunaho ka kaffara hai, lekin Mukhtar mazhab ye hai ki pukhta karna durust hai. Aur Isam bin Yusuf, Madina ke ird gird pukhta karte the aur veeran qabro ko tamir karte the,
.
Badaay Imam Mulkul Ulama Abu Bakr Masood ka saani me hai:
.
Abdullah Ibn Masood r.a ka jabTaaef me inteqal huato Muhammad Ibne Hanfiya ne Namaz-e-Janazah padhai aur apki Qabr ko uncha rakha aur ispar khema lagaya”
.
Ta Taarkhaniya fir Aalamgeeriya me hai:
Iza Kharibatil Quburo fala ba’sa bitatyeeneha
Tarjuma: Jab Qabren bosida ho jayen to unko pukhta karne me harj nahi.
.
Jawahirul Ikhlati me hai:
Wahual Asihho wa alaihe fatwa,
Tarjuma: yehi Sahih hai aur isi par fatwa hai.
.
Kifaya me hai:
Aur agar Qabr par mitti daal di gayi ho to patthar aur eint rakhne me harj nahi, aise hi agar kuch likhne ki hajat ho to harj nahi, Jaisa ki Jaame Sagheer me hai ki kuch Qabr par kuch likhne aur is par alamat ke taur par patthar rakhne me harj nahi.
.
Khas Qubbo ke mutalliq to Imam Ibne Hajar Makki ne Nass farma di hai ki Ghari masla me Ulama aur Auliya wa Saleha ki mazarat-e-Tayyaba par Qubba banana Qurbat hai.
.
Imam Ibne Hajar Asqalani ne Fath-ul-Baari Sharah Bukhari me farmate hain:
Qabr par khema jab kisi nek maqsad se ho to sahi hai. Jaise ki zindo ke liye dhoop se saya karne ke liye, na ki mayyat ke liye.
.
Isi me hai:
Jab Qabr par khema kisi nek maqsad se ho to durust hai, lekin fakhr ke liye na ho.
.
Dono Imamo, H.Ibne Hajar Asqalani aur Ibne Hajar Makki ne to un muh zoro ke muh me patthar de diya.
Ye Mutbaeen Sheikh Najdi jis Illat se Qubbo aur Mazaro ke Qile Qame ke darpe hain, Ulama-e-Kiram usi Illat se unke jawaz, balki istehbab ka fatwa dete hain.
Mehbuban-e-Ilahi wa Maqbulan-e-Bargah-e-­Risalat panahi se jalne wale isiliye to mana karte hain ki isme unki tazim hai. Aur Ulama unhe isiliye jaez balki qurbat kehte hain.
Mulahiza ho,
.
Tafsir-e-Roohul Bayan me hai:
Ulama, Auliya aur Salehin ki Qabro par Qubba banana jaez hai, jab isse awam ki nigah me izat dilana maqsud ho, taki log is qabr wale ko haqir na jaane.
.
Badaay Imam Malikul Ulama me hai:
Ye Namaz Janaza, Mayyat ki tazim ke liye padhi jati hai. Isiliye jiski ehanat wajib hai. Maslan: Baaghi, Kafir, aur Daaku ki namaz Janaza jaez nahi.,
.
Ye dushman-e-Deen-o-Eim­an jo aaj is ta’zim Mehbuban-e-Khuda ki waja se inki mazarat tayyaba khode dalte hain
aur unka Hadam wajib thehrate hain. Khairiat hui ki unhe ab tak ye malum hua ki Namaz-e-Janaza me bhi Tazimiyat hai. Aur wo isiliye mashroo hui hai, isi waste Kafir wa Baaghi wa Qitaa-ul-Tariq, jinki ehanat lazim hai, unke Janaze ki namaz nahi hoti, agar us taraf unhone tawajjo ki to ye farz-e-Kifaya, Namaz-e-Janaza ko bhi shirk, Haram keh denge.
.
Allah Ta’ala hum Musalmano ko har fitne se mehfuz rakhe.
Aameen.

क़ुर्बानी के जानवर की छह शर्तें

क़ुर्बानी के जानवर की छह शर्तें हैं.
पहली शर्त
वे बहीमतुल अनआम (चौपायों) में से हों,  और वे ऊंट, गाय और भेड़-बकरी हैं, क्योंकि अल्लाह तआला का फ़रमान है- “और हर उम्मत के लिए हमने क़ुर्बानी का तरीक़ा मुक़र्रर कर किया है, ताकि वे उन बहीमतुल अनआम (चौपाये जानवरों) पर अल्लाह का नाम लें, जो अल्लाह ने उन्हें दे रखा है.” (सूरतुल हज्ज : 34)
बहीमतुल अनआम (पशु) से मुराद ऊंट, गाय और भेड़-बकरी हैं. अरब के बीच यही जाना जाता है, इसे हसन, क़तादा, और कई लोगों ने कहा है.

दूसरी शर्त
वे जानवर शरीअत में निर्धारित आयु को पहुंच गए हों. इस प्रकार कि भेड़ जज़आ हो, या दूसरे जानवर सनिय्या हों, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है- “तुम मुसिन्ना जानवर ही क़ुर्बानी करो, सिवाय इसके कि तुम्हारे लिए कठिनाई हो, तो भेड़ का जज़आ़ क़ुर्बानी करो.” (इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है.)

मुसिन्ना : सनिय्या या उस से बड़ी आयु के जानवर को कहते हैं, और जज़आ उससे कम आयु के जानवर को कहते हैं.
ऊंट में से सनिय्या : वह जानवर है जिस के पांच साल पूरे हो गए हों.
गाय में से सनिय्या : वह जानवर है जिसके दो साल पूरे हो गए हों.
बकरी में से सनिय्या : वह जानवर है जिसका एक साल पूरा हो गया हो.
और जज़आ : उस जानवर को कहत हैं, जो छह महीने का हो.

अत: ऊंट, गाय और बकरी में से सनिय्या से कम आयु के जानवर की क़ुर्बानी करना शुद्ध नहीं है, भेड़ में से जज़आ से कम आयु की कु़र्बानी नहीं है.

तीसरी शर्त
वे जानवर उन दोषों (ऐबों और कमियों) से मुक्त (ख़ाली) होने चाहिए, जिनके होते हुए वे जानवर क़ुर्बानी के लिए पर्याप्त नहीं हैं, औ वे चार दोष हैं-
1. स्पष्ट कानापन : और वह ऐसा जानवर है जिसकी आंख धंस गई (अंधी हो गई) हो, या इस तरह बाहर निकली हुई हो कि वह बटन की तरह लगती हो, या इस प्रकार सफ़ेद हो गई हो कि साफ़ तौर पर उसके कानेपन का पता देती हो.
2. स्पष्ट बीमारी : ऐसी बीमारी जिसकी निशानियांपशु पर स्पष्ट हों जैसे कि ऐसा बुख़ार जो उसे चरने से रोक दे और उसकी भूख को मार दे, और प्रत्यक्ष खुजली जो उसके गोश्त को ख़राब कर दे या उसके स्वास्थ्य को प्रभावित कर दे,  और गहरा घाव जिस से उसका स्वास्थ्य प्रभावित हो जाए, इत्यादि.
3. स्पष्ट लंगड़ापन : जो पशु को दूसरे दोषरहित पशुओं के साथ चलने से रोक दे.
4. ऐसा लंगड़ापन जो गूदा को समाप्त करन वाला हो, क्योंकि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रश्न किया गया कि क़ुर्बानी के जानवरों में किस चीज़ से बचा जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने हाथ से संकेत करते हुए फ़रमाया : “चार : लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन स्पष्ट हो, काना जानवर जिसका कानापन स्पष्ट हो, रोगी जानवर जिसका रोग स्पष्ट हो, तथा लागर जानवर जिस की हड्डी में गूदा न हो. इसे इमाम मालिक ने मुवत्ता में बरा बिन आज़िब की हदीस से रिवायत किया है, और सुनन की एक रिवायत में बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु से ही वर्णित है कि उन्होंने कहा- अल्लाह के पैग़ंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच खड़े हुए और फ़रमाया- “चार चीज़ें (दोष और ख़ामियां) क़ुर्बानी के जानवर में जाइज़ नहीं हैं.” और आप ने पहली हदीस के समान ही उल्लेख किया. इसे अल्बानी ने इर्रवाउल गलील (1148) में सही कहा है.

ये चार दोष और ख़ामियां क़ुर्बानी के जानवर के पर्याप्त होने में रुकावट हैं (अर्थात् इनमें से किसी भी दोष से पीड़ित जानवर की क़ुर्बानी जाइज़ नहीं है), इसी तरह जिन जानवरों में इन्हीं के समान या इन से गंभीर दोष और ख़ामियां होंगी उन पर भी यही हुक्म लागू होगा, इस आधार पर निम्नलिखित जानवरों की क़ुर्बानी जाइज़ नहीं है-
1. वह जानवर जो दोनों आंख का अंधा हो.
2. वह जानवर जिसका पेट अपनी क्षमता से अधिक खाने के कारण फूल गया हो, यहां तक कि वह पाखाना कर दे, और ख़तरे से बाहर हो जाए.
3. वह जानवर जो जने जाने के समय कठिनाई से पीड़ित हो जाए, यहां तक कि उस से ख़तरा टल जाए.
4. ऊंचे स्थान से गिरने या गला घुटने आदि के कारण मौत के ख़तरे का शिकार जानवर यहां तक कि वह ख़तरे से बाहर हो जाए.
5. किसी बीमारी या दोष के कारण चलने में असमर्थ जानवर.
6. जिस जानवर का एक हाथ या एक पैर कटा हुआ हो.

जब इन दोषों और ख़ामियों को उपर्युक्त चार नामज़द (मनसूस) ख़ामियों के साथ मिलाया जाए, तो उन ख़ामियों (ऐबों) की संख्या जिनके कारण क़ुर्बानी जाइज़ नहीं है, दस हो जाती है. ये छह ख़ामियां और जो पिछली चार ख़ामियों से पीड़ित हो.

चौथी शर्त
वह जानवर क़ुर्बानी करने वाले की मिल्कियत (संपत्ति) हो, या शरीअत की तरफ़ से या मालिक की तरफ़ से उसे उस जानवर के बारे में अनुमति प्राप्त हो. अत: ऐसे जानवर की क़ुर्बानी शुद्ध नहीं है जिसका आदमी मालिक न हो जैसे कि हड़प किया हुआ, या चोरी किया हुआ, या झूठे दावा द्वारा प्राप्त किया गया जानवर इत्यादि, क्योंकि अल्लाह तआला की अवज्ञा के द्वारा उस का सामीप्य और नज़दीकी प्राप्त करना उचित नहीं है.
तथा अनाथ के संरक्षक (सरपरस्त) के लिए उसके धन से उसकी तरफ़ से क़ुर्बानी करना वैध है. अगर उसकी परम्परा है और क़ुर्बानी न होने के कारण उसके दिल के टूटने का भय है.
तथा वकील (प्रतिनिधि) का अपने मुविक्कल के माल से उसकी अनुमति से क़ुर्बानी करना उचित है.

पांचवीं शर्त
उस जानवर के साथ किसी दूसरे का हक़ (अधिकार) संबंधित न हो, चुनांचे उस जानवर की क़ुर्बानी मान्य नहीं है, जो किसी दूसरे की गिरवी हो.

छठी शर्त
शरीअत में क़ुर्बानी का जो सीमित समय निर्धारित है उसी में उसकी क़ुर्बानी करे, और वह समय क़ुर्बानी (10 ज़ुलहिज्जा) के दिन ईद की नामज़ के बाद से अय्यामे तश्रीक़ अर्थात् 13वीं ज़ुलहिज्जा के दिन सूर्यास्त तक है. इस तरह बलिदान के दिन चार हैं- नमाज़ के बाद से ईद का दिन, और उस के बीद अतिरिक्त तीन दिन. जिसने ईद की नमाज़ से फ़ारिग़ होने से पहले, या तेरहवीं ज़ुलहिज्जा को सूरज डूबने के बाद क़ुर्बानी की, तो उसकी क़ुर्बानी शुद्ध और मान्य नहीं है , क्योंकि इमाम बुख़ारी ने बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- “जिसने ईद की नमाज़ से पहले क़ुर्बानी की, तो उसने अपने घर वालों के लिए गोश्त तैयार किया है, और उस का धार्मिक परंपरा से (क़ुर्बानी की इबादत) से कोई संबंध नहीं है.” तथा जुनदुब बिन सुफ़यान अल-बजली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्हों ने कहा- “मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उपस्थित था, जब आप ने फ़रमाया- “जिसने -ईद की- नमाज़ पढ़ने से पहले क़ुर्बानी कर दी, वह उसके स्थान पर दूसरी क़ुर्बानी करे.” तथा नुबैशा अल-हुज़ली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि अल्लाह के पैग़ंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- “तश्रीक़ के दिन खाने, पीने और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल को याद करने के दिन हैं.” (इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है)

किन्तु यदि किसी कारणवश तश्रीक़ के दिन (13 ज़ुलहिज्जा) से विलंब हो जाए, उदाहरण के तौर पर बिना उसकी कोताही के क़ुर्बानी का जानवर भाग जाए और समय बीत जाने के बाद ही मिले, या किसी को क़ुर्बानी करने के लिए वकील (प्रतिनिधि) बना दे और वकील भूल जाए यहां तक कि क़ुर्बानी का समय निकल जाए, तो उज़्र के कारण समय निकलने के बाद क़ुर्बानी करने में कोई बात नहीं है, तथा उस आदमी पर क़ियास करते हुए जो नमाज़ से सो जाए या उसे भूल जाए, तो वह सोकर उठने या उसके याद आने पर नमाज़ पढ़ेगा.

निर्धारित समय के अंदर दिन और रात में किसी भी समय क़ुर्बानी करना जाइज़ है, जबकि दिन में क़ुर्बानी करना श्रेष्ठ है, तथा ईद के दिन दोनों ख़ुत्बों के बाद क़ुर्बानी करना अफज़ल हैं, तथा हर दिन उसके बाद वाले दिन से श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें भलाई की तरफ़ पहल और जल्दी करना पाया जाता है.


WHAT DOES ISLAM SAY ABOUT ESTABLISHING GOOD INNOVATIONS?

PROOF FOR ESTABLISHING GOOD INNOVATION (BID’AH HASSANA):
Bismillahi Rahmani Raheem

 photo-main
Jarîr relates that the Prophet (peace be upon him) said: “Whoever initiates a good practice (sunnah hasanah) in Islam and is emulated by others in doing so will get the reward of it and the reward of all those who act upon it without their rewards being diminished in any respect. And whosoever initiates an evil practice (sunnah sayyi’ah) in Islam and is emulated by others will bear the sin of it and the sin of all those who act on it without their burden being diminished in the least. ” [Sahîh Muslim: (1017)]
A bad bid’ah includes things which are forbidden in Islam or things which are used exclusively by other nations for their own religious purpose(Persians, Byzantine,pagans)
For example: Candles are used by every nations for the purpose of light!, but it is used for religious reasons by only a specific religions!
So to use Candles with religious significance is imitating the unbelievers and thus it is a bad innovation (Bid’ah)
A good bid’ah: Milad Nabi is good bid’ah, which encourage the brotherhood of Muslims, which makes zikr of Allah and Salawat on Prophet, which givers Dawah to everyone in the form of vision and hearing. Which distribute food all of this activities are in accordance with Quran and Sunnah and can’t see any forbidden (haram) action in it!
WHAT IS GOOD BID’AH (INNOVATION)?:
A Good innovation (Bid’a Hasana) is something which does not contradict Shari’ah.
Because Most good Bid’ah (Innovations) are not of Prophet’s Sunnah and not of the sunnah of rightly guided successors. For Example: Using speakers for calling Azan and use of modern technology for travelling, bathing,making ablution, tooth paste ,digital zikr counter etc..
There is neither reward nor punishment for using such things!. Such Bid’ah does not give any reward nor punishment!
But reward is given for the action for for means! For example if one person make zikr according to Sunnah but using innovated digital zikr counter, there is no reward for using that innovated digital counter!
A Rewarding Good Innovation (Bid’ah Hassana) is  an Innovation which is in accordance with Quran (Shari’ah) and Sunnah (Hadith)
 
In this Bid’ah Hassana, two or more good deeds (Sunnah actions) are in incorporated to become a “Good Innovation”
For example feeding people is a Sunnah, Making Zikr is  a Sunnah, giving dawah (speech) about Islam is a Sunnah, Glorifying and Marching with Takbeer is a Sunnah, and Prophet’s Birth is a Sunnah of Prophet (S.A.W) as Allah says: “Oh Muhmmad We have not sent you but As a Mercy to the Whole World”
So when All this Sunnah of Prophet and Sunnath of Allah (Sending Prophet as a Mercy to the world) is brought together as a single action in the form of celebrating the birth of Prophet (peace and blessings of Allah be up on him) then forms a “Good Innovation” or Bid’ah Hassana
So don’t follow those who know nothing from Quran and hadith, except confusion misguidance!
AND PROPHET (PEACE BE UP ON HIM)SAYS IN ANOTHER NARRATION:
On the authority of Aishah, who said : The messenger of Allah said:
“He who innovates something in this matter of ours that is not of it will have it rejected.”
narrated by Bukhari and Muslim
And in one version by Muslim it reads :
“He who does an act which our matter is not [in agreement] with will have it rejected.”
So it is clear that the bid’ah which leads to hell fire is those bid’ah which is in contradiction (actions Haram things) to Quran and Sunnah!
Otherwise Muslims will have lived  with the things which is used and practiced only in the time of Prophet alaihiswalathu wa salam!
Prophet (alaihiswalathu wa salam) also said: “Seek knowledge even if you have to go to China”
Did Prophet say to seek innovated knowledge from other nations, when Allah says: “This day I have perfected your religion”???
[5:3] “This day I have perfected your religion for you, completed My favours upon you, and have chosen for you, Islam as your religion.”
So it is clear that good innovation are accepted when it is in accordance with Quran and Sunnah!

SOME GOOD BID’AH:

 1. Umar Ibn Khattab (R.A) orgaznized Tarawih into Jamath and of 20 Raka is a good innovation (Hadith: follow the Sunnah of my rightly guided successors)
 2. Four Madhabs (Hanafi Shafi Maliki Hanbali:
  Even Salafis love and respect four Imams, especially Imam Ahmad Ibn Hanbal (R.A). And they take hadith from these Imams and the Imams (Bukhari,Muslim and so on) who followed Madhab (Imam Bukhari, Imma Muslim and Imam Tirmidi were following Shafi Madhab)
  The four Madhabs were not existed in the time of Prophet (s.a.w) and Sahaba, so if all Bidah is error and if all error is misguidance and if all misguidance leads to hell fire! Then  what guarantee is there in the works of the four Imams and those who followed them (Imam Bukhari, Imam Muslim etc)?
  So wahhabis , stop fooling Muslims!, The four madhab itsrlf  prove that all Bidah are not error and misguidance!
  Did four Madhab existed in the time of Prophet (s.a.w) and Sahaba?
  If not , then four Madhabs are Bidah or not?
  If four Madhabs are Bidha , then the Imams of four madhabs are misguided?
  If the Imams of four madhab are misguided, then their followers: Imam Bukhari,Imam Imam Nasai , Imam Nawawi,Imam Abu Dawud, Imam Muslim , Imam Tirmidi are misguided?
  if they are misguided, then those who read their books and follow their teachings  can be/are misguided?

  Answer for this questions and after that we can talk about Bidah and following those who invent bidah!
 3. Adding vowels (harkath,Jamm, Kisr etc) to Quran, earlier Quran was in plain Arabic
 4. Building Mutli floor Masjid
 5. Loud speakers for Call of Prayer (Azan)
 6. Zikr counters 
 7. Electronic Quran and Hadith
 8. Electronic prayer reminders and clocks
 9. Madrassa (religious schools/madaaris) etc
 10. Celebrating the birth day of Prophet
 11. Displaying Quran verses and Names of Allah on Walls and Vehicles for blessings and protections
 12. Eating with spoon and fork (sunna eating is only with three fingers and drinking with right hand)
BAD INNOVATIONS
 1. Supporting Nationalist states in Muslim world to divide Muslims (that is against Quran- Hold fast the rope of Allah together and never be divided)
 2. Machine slaughtering 
 3. Building Mosques to divide Ummah (according to shari’ah only one Juma must be held in one place, except when there is problem of extreme weather conditions and lack of space,there can be more than one Juma)
 4. Abandoning loud Zikr after obligatory salah
 5. Assemblies without praising Allah and without giving salawat on Prophet (alaihiswalathu wa salam) etc
Otherwise, you will have to call everyone and every nation as a “follower of Bid’ah”
So now, if Wahhabi argues that “follow the sunnah of my rightly guided successors” only means “Khulafa Rashideen”
Then will they call Imams of four madhab, their own Najdi Shaykh etc as innovatory?
How do they follow the hadith Books?, because No Sahaba or Khulafa Rashideen ever compiled a Hadith Books!
How do they even accept Saudi Arabia? Islamic rule is only Khilafa! So how it is legitimate to have funds for Islam from a Bidha state?
Look at your own life!
Or do you believe that Islam only about some part of your life and some part is according to your own desire?
Is your Ego is your God?
Enter in Islam, whole heartedly:ALLAH says in Al bakara
Islam is A-Z in one’s life, Islam covers whole life style of a person!
So Wake up to yourself, don’t fool yourself!
Permissibility of Mila1-page-001
CELEBRATING THE BIRTH OF PROPHET MUHAMMAD (S.A.W) EXPLAINED:
Bismillahi Rahmani Raheem.Quran 2:256There is no compulsion in religion. Verily, the Right Path has become distinct from the wrong path. Whoever disbelieves in Taghut and believes in Allah, then he has grasped the most trustworthy handhold that will never break. And Allah is All-Hearer, All-Knower.
Past 1200 years Muslim celebrating the birth of Prophet Muahmmad (S.A.W)
SO AHADITH ABOUT DEVIANTS:
Prophet (alaihiswalathu wa salam) says:Hudhayfah ibn al-Yaman said“People used to ask the Prophet, peace be upon him, about good things, but I used to ask him about bad things because I was afraid that they might overtake me. I said, ‘O Messenger of Allah, we were lost in ignorance (jahiliyyah) and evil, then Allah brought this good (i.e. Islam). Will some evil come after this good thing?’ He said, ‘Yes’ I asked, ‘And will some good come after that evil?’ He said, ‘Yes, but it will be tainted with some evil’ I asked, ‘How will it be tainted?’ He said, ‘There will be some people who will lead others on a path different from mine. You will see good and bad in them.’ I asked, ‘Will some evil come after that good?’ He said, ‘Some people will be standing and calling at the gates of Hell; whoever responds to their call, they will throw him into the Fire.’ I said, ‘O Messenger of Allah, describe them for us.’ He said, ‘They will be from our own people, and will speak our language.’ I asked, ‘What do you advise me to do if I should live to see that?’ He said, ‘Stick to the main body (jama’ah) of the Muslims and their leader (imam).’ I asked, What if there is no main body and no leader?’ He said, ‘Isolate yourself from all of these sects, even if you have to eat the roots of trees until death overcomes you while you are in that state.’ “Sahih Muslim Book 020, Hadith Number 4553Prophet (alaihiswalathu wa salam) said: “Follow the way of the largest group of Muslims! For, he who deviates from this group will be thrown into Hell!” [Sunnan Ibn Majah, Hadith # 3950]Prophet (alaihiswalathu wa salam ) said: “Allah will never allow my Ummah to unite upon misguidance and incorrect beliefs. Allah’s mercy, blessings and protection are with the largest group of Muslims. And he who deviates from this largest group of Muslims will be thrown into Hell.” Sunan Al Tirmidhi Vol.2 Pg.39)Prophet (alaihiswalathu wa salam) said: “He who deviates from the largest group of Muslims, even as much as a hand span, has himself cut off his connection with Islam”. Abu Dawud)

So make research, and come to the way of major group of Muslims-Ahlu Sunna Wal Jamah (Mazhab following Sunni-Sufi Muslim creed)

Taking membership in some Islamic organization will not increase your Iman or will not benefit in the hereafter. They can only do the work like UN/Redcross/like some missionaries to call you to the basic understanding of basic Islam.

“you can only succeed but by following the way how the earlier generation succeeded”

And finally:

On the authority of Tamim Al-Dari that the prophet said:“Religion is sincerity”. We said: “To whom?” He said: “To Allah and His Book, and His messenger, and to the leaders of the Muslims and their common folk”.

narrated by Muslim.

deviants
Traditional Islam is the Major Body of Muslims IIIa explains Hanafi,Shafi,Maliki ,Hanbali are the
main group of Muslims.
Islamic Fundamentalism is Wahhabism and Muslim Brotherhood which emerged as deviants from
Traditional Islam (Sunni Islam)

CHRISTIAN MONK AND SUFI SAINTS

CHRISTIAN MONK AND SUFI SAINTS:nun.jpg
Bismillahi Rahmani Raheem:
From Imam Ghazzali (R.A)’s Ihya Uloomiddin:
Some Learned Men Said: “Some Secrets of the Unseen World are disclosed to men who can remain without food for consecutive 40 days.
One of these sages , while passing by a Christian Monk, invited him to accept Islam and to give up self-conceit. There were much arguments between them over these matter.
The Monk said to him at last: Jesus Christ fasted forty consecutive days. This is a Miracle indeed. Had he not been a Prophet, he could not have done so. 
The sage said to him: If I can fast for consecutive fifty days, will you accept Islam?.
The Monk said: I shall accept Islam in that case.
Thereafter, the sage fasted for consecutive fifty days at a stretch. The sage said: I can fast ten days more. He then continued his fast for ten days more.

The Christian Monk was astonished at this and said: “I did not think that any men can surpass Jesus Christ in this Matter. Then he accept Islam.

(From Ihya Uloomiddin: The book of Destructive Evils , Greed for Food and Sexual passions)
*******

Question to To Salafists:
Are there any real Salafis today?, who are up on the Path of Salaf?
Salafs (Prophet S.a.w and companions, since you do not follow the Madhab of 2nad third generation salafs) were always had maximum one meal in 24 hours. Or one Meal in 2 days, one mean in 3-7 days like that.
So which salafis way you following?
The Path of Those who eat a big animal and a bag of rice itself?