Shaheed Ibn E Shaheed(Waqia e Karbala)

 1. 1 shane ahele bait0001  Shaheed IBNE Shaheed: 1 Shan e Ahele Bait
 2. 1 shane ahele bait0001 Shaheed IBNE Shaheed: 2 Risalat ke doo’n moti
 3. 1 shane ahele bait0001 Shaheed IBNE Shaheed: 3 Fazail e Hasnaian karemain -Muqam e Hussain
 4. 1 shane ahele bait0001 Shaheed Ibn E Shaheed: 4_Imam Hussain ki Shahdat ki hadees 5_Imam Hussain aur Quran 6_Shahdat e Imam Hussain ka pasmanzar 7_Ahele Madina ka marozaat
 5. 1 shane ahele bait0001 Imam Hussain Alahissalam Nabi Pak aur Janatul Baqi Paar
 6. 1 shane ahele bait0001 Shaheed Ibn E Shaheed: Imam Hussain ki rawangi Madine se,Imam Hussain Makka mein,Kufa walon ke khat
 7. 1 shane ahele bait0001 Shaheed Ibn E Shaheed:Hazrat Muslim alahisalam ki Kufa rawangee
 8. 1 shane ahele bait0001 Shaheed Ibn E Shaheed:Shahdat e Imam Muslim alahissalam aur aulad e Muslim alahissalam
 9. 1 shane ahele bait0001 Shaheed Ibn E Shaheed:Makka se rawangi ,Hurr se Mulaqat aur Karbala aamad
 10. 1 shane ahele bait0001 Shaheed Ibn e Shaheed:2 se 9 moharram
 11. 1 shane ahele bait0001 Shaheed ibn Shaheed :Hussaini Lashkar aur yazidi lananti janwar
 12. 1 shane ahele bait0001 Shaheed ibn Shaheed :Haq aur Batil ki jung , Imam Hussain Alahissalam ke Sipahi
 13. 1 shane ahele bait0001 Shaheed ibn Shaheed: Shahdat Hazrat Qasim,Shahdat of Brother Hazrat Abbas,Shahdat Aun aur Muhammad
 14. 1 shane ahele bait0001 Shaheed ibn Shaheed:Shahdat Ali Akbar aur Ali Asgar (عليه السلام)
 15. 1 shane ahele bait0001 Shaheed ibn Shaheed : Shahdat Hazrat Abbas Alamdar(عليه سلام)
 16. 1 shane ahele bait0001 Shaheed ibn Shaheed: Shaheed a Azam ki Shahdat
 17. 1 shane ahele bait0001 Shaheed ibn Shaheed :Shahdat ke baad ke waqia
 18. 1 shane ahele bait0001 Shaheed Ibn Shaheed : Yazeedi Qatiloo’n ka Anja’am
 19. 1 shane ahele bait0001 Waqia e Al-Harrah
 20. 1 shane ahele bait0001 Muwayia ki Yazeed Lanati ke bayt ke liyee harbe..
 21. 1 shane ahele bait0001 Hadees e Qustuntunia ke raviyoo’n ke Haqeeqat…
 22. 1 shane ahele bait0001Banu Ummya ke Historian /Writer Musannif (1) ibn e hazm ka operation…
 23. 1 shane ahele bait0001Banu Ummya ke Historian /Writer Musannif (2) Al-Baladhuri ka operation..
 24. 1 shane ahele bait0001 Banu Ummya ke Historian /Writer Musannif (3) ibn e Taymiya ka operation..