Hazrat Zakariyah Alaihissalam

Prophet Zakariya Shrine in Syria

The shrine of Prophet Zakariya (A.S) is in Damascus ,Syria

stories_of_the_prophets_Page_169stories_of_the_prophets_Page_170

Image result for Hazrat Zakariya A S
Advertisements